Behandling av personuppgifter när du söker visum till Finland

Till våra lagstadgade uppgifter hör att behandla och fatta beslut om visumansökningar. Om huvudmålet för din resa är Finland, kan du ansöka om visum hos närmaste finska beskickning eller ett viseringscenter som beskickningen hänvisar dig till. Honorärkonsuler och honorärkonsulat kan inte utfärda visum. I regel ska du lämna in din visumansökan personligen till beskickningen eller viseringscentret. Du kan alltså inte skicka din ansökan per e-post eller telefax.

Vi har i flera länder i enlighet med viseringskodexen lagt ut mottagningen av visumansökningar och utlämnandet av viseringsbeslut på VFS Global (mer information om vilka länder det gäller(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)).

Vi behandlar uppgifterna i visumansökningar i vårt nationella viseringssystem. Systemet är kopplat till Schengenområdets gemensamma informationssystem för viseringar, VIS (Visa Information System), där uppgifterna i VIS-ansökningar, foton och fingeravtryck sparas.

Vilka uppgifter samlar vi in om dig i samband med visumansökningar?

Vi behandlar följande personuppgifter när du söker Schengenvisum till Finland: namn, födelsedatum, telefonnummer, adress, e-postadress, uppgifter om arbete, foto, fingeravtryck och övriga uppgifter som du lämnat till oss i eventuella bilagor. Dessutom kan vi behandla uppgifter om dina familjemedlemmar, om personer som bor i samma hushåll som du och om mottagare i Finland, om uppgifterna behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

Uppgifterna i viseringssystemet bevaras i fem år efter att den sista uppgiften antecknats, om visumet inte längre är giltigt.

Vad vår behandling baserar sig på

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra utrikesförvaltningens rättsliga förpliktelse. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen (EU 2016/679).

Utrikesministeriets och Finlands beskickningars uppgifter fastställs bland annat i  

  1. lagen om utrikesförvaltningen
  2. statsrådets förordning om utrikesförvaltningen
  3. viseringskodexen
  4. VIS-förordningen
  5. lagen om utlänningsregistret.

Överföring av personuppgifter

Vi kan lämna ut dina uppgifter till Finlands försvarsmakt, förundersökningsmyndigheter, ministerierna, Befolkningsregistercentralen, magistraterna, Pensionsskyddscentralen, Folkpensionsanstalten, kommunens socialmyndigheter, arbetarskyddsmyndigheter och Nödcentralsverket.

Dina uppgifter kan också lämnas ut med stöd av en lagbaserad begäran om information som en myndighet i en annan Schengenstat eller en myndighet som övervakar den nationella säkerheten fört fram.
 
Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till andra aktörer, om inte något annat föreskrivs i finsk lag eller lokal lagstiftning eller följer av internationella avtal som är bindande för Finland.

Dina dataskyddsrättigheter

Du vet väl att dataskyddsförordningen ger dig rättigheter som gäller behandlingen av dina personuppgifter? Läs mer om dina dataskyddsrättigheter här.

Mer information

Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter inom utrikesförvaltningen, kan du kontakta vårt dataskyddsombud på adressen tietosuoja(at)formin.fi.