Katakri – verktyg för informationssäkerhetsauditering för myndigheter 

Katakri är ett auditeringsverktyg som myndigheterna kan använda när de bedömer den berörda organisationens förmåga att skydda myndighetens sekretessbelagda information.

Katakri kan användas som auditeringsverktyg när man bedömer företagets säkerhetsarrangemang i samband med säkerhetsutredningen av företag och säkerheten i myndigheternas informationssystem. Det kan också användas som hjälp i företags, sammanslutningars och myndigheters säkerhetsarbete i övrigt och i dess utveckling.

Med användningen av Katakri vill man försäkra sig om att den berörda organisationen har tillräckliga säkerhetsarrangemang för att förhindra avslöjandet av sekretessbelagda uppgifter i alla sådana omgivningar där uppgifterna behandlas.

Säkerhetsutredningar av företag som gjorts med hjälp av Katakri kan användas såväl inom nationella som inom internationella projekt.

I Katakri har man samlat in de minimikrav som grundar sig på nationella författningar och internationella förpliktelser. Katakri ställer inte några absoluta krav på datasäkerheten utan dess krav grundar sig på den gällande lagstiftningen och de internationella förpliktelser som gäller informationssäkerhet och som är bindande för Finland.