Nordiskt utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete

Det nordiska utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiska samarbetet har ett omfattande stöd bland politiker och medborgare. Samarbetet har breddats och utvecklats under de senaste åren. Det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet är till sin art inofficiellt och det har inte ingått i Nordiska ministerrådets institutionella strukturer.

Utrikesministrarna avlät den 12 februari 2014 en deklaration, där de nordiska länderna förbinder sig att förstärka det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet i anknytning till bl.a. krishantering, internationella organisationers verksamhet, klimatförändring, en hållbar utveckling, arktiska frågor och cybersäkerhet.

Deklarationen grundar sig på nordiska värderingar och på ett brett säkerhetsbegrepp. I den beaktas på ett täckande sätt globala hot av olika slag samt behovet av samordning mellan de olika politikområdena. Deklarationen gav det etablerade samarbetet i anknytning till den breda säkerheten synlighet vid sidan av det försvarspolitiska samarbetet.

Försvarsministrarna godkände i december 2013 en vision som sträcker sig till år 2020 och som gäller bl.a. utvecklande av övningssamarbete, ett intensivare sjö- och luftövervakningssamarbete samt snabbinsatsförmågor inom ramen för såväl EU och Nato som FN.

Utvecklingsministrarna utarbetade för sin del i mars 2014 en deklaration om de nordiska ländernas utvecklingspolitiska prioriteringar och om arbetsfördelningen för att driva dem vid internationella forum.

Samarbetsministrarna gav i februari 2014 en deklaration, där målet bl.a. är ett Norden som riktar sig utåt.

Vid krishantering strävar de nordiska länderna mera än tidigare efter att intensifiera sitt samarbete och länderna emellan har det också diskuterats om man kunde utöka samarbetet i FN-insatserna.

Samarbetet inom cybersäkerheten har intensifierats genom att ett samarbetsnätverk för de nordiska dataskyddsmyndigheterna (CERT) har upprättats. De nordiska länderna strävar efter att Nordens röst ska bli starkare i FN och har gett Sverige sitt stöd när landet ansöker om medlemskap i FN:s säkerhetsråd för perioden 2017–2018.