Visum till Finland

Ett visum är ett inresetillstånd som beviljas för kortvarig och tillfällig vistelse, högst 90 dagar.

Behöver du visum?

Schengenländerna har gemensamt beslutat av vilka länders medborgare man kräver visum. Varje Schengenstat bestämmer själv vilka pass och resedokument som godkänns för de olika ländernas medborgare.

Här kan du kontrollera om du behöver visum till Finland och vilka resedokument som Finland godkänner:

Även om du inte behöver visum till Finland behöver du ett giltigt pass eller annat resedokument som Finland godkänner. Det måste vara i kraft minst tre månader efter att du planerar lämna Schengenområdet.

Dessutom får passet eller dokumentet inte vara äldre än 10 år.

Om du inte behöver visum kan du vistas i Finland eller de andra Schengenländerna i 90 dagars tid under en 180-dagar lång period.

När du kommer till Finland måste du uppfylla de allmänna kraven på inresa. Enligt dem kan en person som kan äventyra den allmänna ordningen och säkerheten, folkhälsan eller Finlands diplomatiska förbindelser till andra stater inte beviljas inresa.

Varifrån och hur anhåller man om visum?

Du anhåller om visum från närmast belägna finländska beskickning, eller viseringscenter som beskickningen anvisar dig till, om det primära målet för din resa är Finland. 

Du måste lämna in din ansökan personligen eftersom de biometriska kännetecknen tas på samma gång. Fingeravtryck tas inte om du lämnat fingeravtryck i samband med den tidigare visumansökan för mindre än  59 månader sedan.

Boka tid för att lämna in din ansökan. Det går inte att skicka anhållan med e-post eller fax. Du hittar närmare information om beskickningarnas ansökningsanvisningar på deras webbplatser(Länk till en annan webbplats.).

I Europa kan du ansöka om Schengenvisum vid följande finska ambassader: Berlin(Länk till en annan webbplats.)Dublin(Länk till en annan webbplats.), London(Länk till en annan webbplats.)Madrid(Länk till en annan webbplats.)Nicosia(Länk till en annan webbplats.)Sofia(Länk till en annan webbplats.) och Stockholm(Länk till en annan webbplats.)

Honorärkonsuler och honorärkonsulat kan inte bevilja visum.

I vissa fall kan en annan Schengenstat representera Finland i viseringsärenden, och då lämnar du in din anhållan till det landets beskickning.

För visumanhållan behöver du

Du hittar landsspecifika ansökningsanvisningar och dokumentkrav på webbplatsen finlandvisa.fi(Länk till en annan webbplats.). Nedan finns allmänna råd om dokumentkrav.

 1. En ifylld och undertecknad ansökningsblankett
 2. Ett fotografi
  Bifoga ett färgfoto där det går att känna igen dig. Läs polisens fotoanvisningar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (pdf).
 3. Ditt pass
  Passet ska vara i kraft minst tre (3) månader efter att din planerade resa upphör och det ska vara beviljat under de senaste tio (10) åren.
 4. Reseförsäkring
  Reseförsäkringen ska vara i kraft under den tid som du anhåller om visum för, och den ska gälla i hela Schengenområdet. Ersättningssumman bör vara minst 30 000 euro och försäkringen ska täcka kostnader som uppstår vid plötsliga sjukdomsfall och olyckor, också hemtransport av patienten, likaså hemtransport vid dödsfall.
 5. Bilagor
  Bilagorna varierar beroende på land. Ta reda på vilka bilagor du behöver vid Finlands ambassad eller konsulat. Beskickningen kan be dig bifoga olika dokument som visar syftet med din vistelse, förutsättningarna och vistelsens längd. Det kan till exempel handla om resebiljetter, bekräftade hotellbokningar, en privat inbjudan eller en officiell inbjudan.

  Inbjudan är ett fritt formulerat dokument där det ska framgå vem eller vilket företag det är som inbjuder inklusive deras kontaktuppgifter, samt uppgifter om den som inbjuds, d.v.s. namn, födelsetid, adress, passnummer, resans syfte och längd.

  Om det handlar om en privat inbjudan är det bra att nämna vilket förhållande som råder mellan den som inbjuder och den inbjudna, exempelvis vän, släkting, äkta hälft. Inbjudan garanterar inte att man beviljas visum. Den inbjudande partens förmögenhet beaktas inte när den sökandes ekonomiska situation i hemlandet bedöms (med undantag för t.ex. arbetsresor som den sökande inte betalar själv).

  Den sökande kan också  bes om andra utredningar, t.ex. resans rutt, transportmedel, återresa och dokument rörande inkomster, förmögenhet och arbetsplats.

  Den sökande måste ha tillräckliga tillgångar med tanke på resans längd, syfte och levnadskostnaderna på resmålet. I Finland är detta belopp 30 euro per resdag.
 6. Föräldrarnas samtycke om resenären är ett minderårigt barn
  Om ett minderårigt barn reser utan sina föräldrar krävs deras samtycke.

Beskickningen kan kalla den sökande till en intervju för att reda ut resans syfte.

Ansökningsblankett

Fyll i visumansökan på finlandvisa.fi(Länk till en annan webbplats.). Där hittar du också information om vilka handlingar, bilagor och passfoton ansökan kräver. Du behöver inte logga in på finlandsvisa.fi för att kontrollera vilka alla handlingar som krävs.

Du kan också fylla i en ansökningsblankett i pdf-format antingen för hand eller på datorn. Även i detta fall ska du gå in på finlandvisa.fi(Länk till en annan webbplats.) och kontrollera vilka bilagor som krävs för ansökan.

Avgifter

Behandlingsavgiften för visum betalas när man lämnar in anhållan. Vissa beskickningar tar emot betalningen på sitt bankkonto. Du hittari behandlingsavgifter i prislistan.

Du hittar närmare information om beskickningarnas betalningspraxis på deras webbplatser(Länk till en annan webbplats.).

Visum kan beviljas avgiftsfritt:

Behandlingstid

Lämna in din visumansökan i god tid. Du kan lämna in din ansökan högst sex (6) månader före din planerade resa. Handläggningstiden är 15 dagar.

Handläggningstiden kan vara längre om ansökan kräver ytterligare utredningar, såsom samråd med centralmyndigheterna i andra Schengenländer.

Avslag, upphävande och återkallande av visering

Om förutsättningarna för beviljandet av visum inte uppfylls, görs avslag på ansökan. Den sökande får ett skriftligt meddelande om avslaget.

Avslaget beror på punkter som nämns i Schengenländernas gemensamma visumregler. Det kan exempelvis bero på att:

Ett redan beviljat visum upphävs om det senare visar sig att förutsättningarna för beviljande inte uppfylldes då visumet beviljades.

Ett visum återkallas om förutsättningarna för utfärdandet inte fylls mera efter att det har beviljats.

Att söka ändring i visumärenden  fr.o.m. 1. maj 2019

Du kan begära omprövning av ett beslut om avslag, upphävande eller återkallande av visum (om du inte själv har begärt att visumet återkallas) hos utrikesministeriet. Anvisningar om hur man begär omprövning får du tillsammans med beslutet. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det datum då du tog del av viseringsbeslutet. Begäran ska göras skriftligen på finska eller svenska. Handläggningsavgiften för en omprövningsbegäran är 170 euro och avgiften måste vara betald för att ärendet ska behandlas.

Ändring i ett omprövningsbeslut som har fattats av utrikesministeriet kan du i sin tur söka genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Anvisningarna för hur du överklagar beslutet får du tillsammans med omprövningsbeslutet. Skrivelsen med överklagandet (besvärsskriften) ska lämnas in hos utrikesministeriet. Utomlands kan överklagandet lämnas in vid en finsk beskickning. Utrikesministeriet eller beskickningen sedan levererar besväret till Helsingfors förvaltningsdomstol. Överklagandet ska göras skriftligen på finska eller svenska inom 30 dagar från det att du tog del av omprövningsbeslutet. Förvaltningsdomstolens rättegångsavgift är 270 euro.

I viseringsärenden som gäller EU-medborgares och deras familjemedlemmars fria rörlighet(Länk till en annan webbplats.) har du rätt att överklaga beslut hos förvaltningsdomstolen utan att först begära omprövning hos beskickningen.

Inresekontroll

Dina förutsättningar för inresa bedöms i samband med inresekontrollen.

Du ska förutom visum visa upp ett giltigt pass eller annat resedokument och en reseförsäkring som täcker vistelsens längd samt bilagorna till visumanhållan.

Dessutom bör du ha ekonomiska tillgångar som täcker uppehället (30 euro/dag), och returresan eller eventuell fortsatt resa. 

Du får inte vara belagd med inreseförbud till Schengenområdet. Hinder för inresan är också om man vid gränskontrollen anser att du kan äventyra den allmänna ordningen eller säkerheten, folkhälsan eller Finlands diplomatiska förbindelser till andra stater.

Ett annat hinder utgörs av väl grundade misstankar om att du kan antas tjäna ditt uppehälle på ohederlig väg.

Förlänga visum i Finland

Den lokala polisen kan av motiverade skäl förlänga uppehållstiden för ett visum, om du kan påvisa att det inte är möjligt att lämna Finland och Schengenområdet antingen på grund av oöverkomliga hinder eller humanitära skäl. Sådana hinder kan exempelvis utgöras av att ditt flyg plötsligt ställs in, eller att du har drabbats av en akut allvarlig sjukdom. I sådana fall förlängs visumet kostnadsfritt.

Det kan också vara möjligt att förlänga visumet av personliga skäl. Det kan t.ex. röra sig om att en i Finland permanent bosatt nära släkting plötsligt insjuknar allvarligt. I sådana fall kostar det 30 euro att förlänga visumet.

Det är polisen som beslutar om förlängning av visum.

Olika typer av visum

 • Engångsvisum
  är ett för en enda resa utfärdat visum, under vars giltighetstid man kan uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagarsperiod inom Schengenområdet.
 • Tvågångersvisum
  är ett tillstånd som berättigar till två inresor till Schengenområdet. Under dess giltighetstid kan visuminnehavaren uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagarsperiod inom Schengenområdet.
 • Flergångsvisum
  berättigar till upprepade inresor till Schengenområdet. Den sammanlagda längden av vistelserna får uppgå till högst det antal dagar som antecknats på visumfästan, de kan uppgå till högst 90 dagar per 180-dagarsperiod. Giltighetstiden för flergångsvisum är högst fem (5) år.
 • Genomresevisum för flygstationer
  Den som är skyldig att inneha ett sådant visum kan röra sig på flygstationens transitområde under tiden för mellanlandning eller under tiden mellan två resor, utan att vistas på det ifrågavarande landets nationella område.Behöver följande länders medborgare:
  • Afghanistan
  • Bangladesh
  • Demokratiska Republiken Kongo
  • Eritrea
  • Etiopien
  • Ghana
  • Irak
  • Iran
  • Nigeria
  • Pakistan
  • Somalia
  • Sri Lanka

Visum och uppehållstillstånd för finsk medborgares familjemedlem

Enligt utlänningslagens 37§ räknas följande utländska personer som finländska medborgares familjemedlemmar:

Med makar jämställs personer, oavsett kön, som fortlöpande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, under förutsättning att de har bott tillsammans i minst två år. Boendetid förutsätts inte, om personerna i fråga gemensamt har vårdnaden om ett barn eller om det finns andra vägande skäl.

Uppehållstillstånd för viseringsskyldig familjemedlem

Om du som viseringsskyldig familjemedlem till en finsk medborgare tänker vistas i Finland längre än tre månader, gör du så här:

Uppehållstillstånd för viseringsfri familjemedlem

Om du inte behöver visum till Finland kan du vistas i landet i högst 90 dagar.

Om du som viseringsfri familjemedlem till finsk medborgare tänker vistas längre än tre månader i Finland, kan du ansöka om uppehållstillstånd på förhand vid en finländsk beskickning.

Du kan också ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverkets serviceställe. På Migrationsverkets webbplats (Länk till en annan webbplats.)får du närmare information.

Säsongsarbete och visum

För att du ska få arbeta i Finland behöver du normalt ett uppehållstillstånd. För säsongarbete i högst 90 dagar behöver du inget uppehållstillstånd, utan ett visum eller ett intyg för säsongsarbete som en medborgare i ett visumfritt land.

Lagen om säsongsanställning som bygger på EU-direktivet om säsongsanställning ska tillämpas på det säsongbetonat arbete som utförs i Finland. Lagen om säsonganställning tillämpas inte på plockning av vilda bär eftersom plockningen inte sker i ett arbetsförhållande. Plockningen av vilda bär ska utföras enligt lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter (487/2021). Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå övervakar att aktörer inom branschen för plockning av naturprodukter uppfyller kraven enligt 5 och 7 § i lagen, som trädde i kraft den 14 juni 2021.

Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruket och turismen som måste utföras en viss tid på året. Det kan till exempel vara fråga om arbete inom skogsskötsel, växtodling eller festivaler.

Visum för säsongarbete anhåller du om av en finländsk beskickning. Det går inte att vända sig till ett annat Schengenlands beskickning. Visumet är endast avsett för säsongarbete som utförs i Finland. Visumet kan beviljas för högst 90 dagar.

Vid behandlingen av ett visum för säsongarbete följs normala behandlingstider enligt viseringskodexen. Visum för säsongarbete gäller anställning hos en eller flera namngivna arbetstagare åt gången. Visum för säsongarbete är försett med information ”Kausityö”. Visumet börjar gälla från första dagen du inleder anställningen.

Instruktioner för att ansöka om visum finns på finska beskickningens webbplats.(Länk till en annan webbplats.)

I fall säsongsarbetet pågår längre än 90 dagar, ansök om tillstånd för säsongsarbete från Migrationsverket. (Länk till en annan webbplats.)

 • till följd av storolyckor och motsvarande situationer, då humanitära skäl talar för det
 • för skolungdoms- och ungdomsgrupper, som deltar i kultur- eller idrottsevenemang, och som inbjudits av arrangörerna samt vilkas medlemmar är under 18 år
 • för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass eller deras familjemedlemmar, när det är av betydande värde för relationerna mellan Finland och en främmande stat.
 • du inte har ett godkänt, giltigt resedokument
 • du inte har dokument som intygar vistelsens syfte och förutsättningar
 • du inte har tillräckliga tillgångar för ditt uppehälle
 • du inte har rätt att återvända till landet du reser ifrån, eller till att fortsätta till tredje land
 • det finns grundade skäl att tro att du inte tänker lämna Schengenområdet innan giltighetstiden i ditt visum löper ut
 • du kan också vara belagd med inreseförbud till Finland eller ett annat Schengenland, eller så kan du anses kunna äventyra något medlemslands allmänna ordning, nationella säkerhet eller internationella relationer.
 • Engångsvisum 
  är ett för en enda resa utfärdat visum, under vars giltighetstid man kan uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagarsperiod inom Schengenområdet.
 • Tvågångersvisum
  är ett tillstånd som berättigar till två inresor till Schengenområdet. Under dess giltighetstid kan visuminnehavaren uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagarsperiod inom Schengenområdet.
 • Flergångsvisum  
  berättigar till upprepade inresor till Schengenområdet. Den sammanlagda längden av vistelserna får uppgå till högst det antal dagar som antecknats på visumfästan, de kan uppgå till högst 90 dagar per 180-dagarsperiod. Giltighetstiden för flergångsvisum är högst fem (5) år.
 • Genomresevisum för flygstationer
  Den som är skyldig att inneha ett sådant visum kan röra sig på flygstationens transitområde under tiden för mellanlandning eller under tiden mellan två resor, utan att vistas på det ifrågavarande landets nationella område.Behöver följande länders medborgare:
  • Afghanistan
  • Bangladesh
  • Demokratiska Republiken Kongo
  • Eritrea
  • Etiopien
  • Ghana
  • Irak
  • Iran
  • Nigeria
  • Pakistan
  • Somalia
  •  Sri Lanka
 • Maken till en i Finland bosatt person
 • Person som lever i registrerat partnerskap med en finländsk medborgare
 • Ett ogift barn under 18 år vars vårdnadshavare den i Finland bosatta personen eller dennes make är
 • Om den person som är bosatt i Finland är ett minderårigt barn, är barnets vårdnadshavare en familjemedlem
 • Ansöker om uppehållstillstånd vid en finländsk beskickning, antingen i ditt hemland eller i avgångslandet där du på laglig grund befinner dig, i god tid. Ansökan om uppehållstillstånd ska alltid lämnas in personligen. Närmare information om ansökan om uppehållstillstånd får du på Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.).