Visum till Finland

Schengenvisum är ett inresetillstånd för en kort och tillfällig vistelse eller ett besök som räcker högst 90 dagar under en 180 dagars period.

Behöver du visum?

Schengenländerna har gemensamt beslutat av vilka länders medborgare man kräver visum. Varje Schengenstat bestämmer själv vilka pass och resedokument som godkänns för de olika ländernas medborgare.

Här kan du kontrollera om du behöver visum till Finland och vilka resedokument som Finland godkänner:

Schengenstaterna

Även om du inte behöver visum till Finland behöver du ett giltigt pass eller annat resedokument som Finland godkänner. Det måste vara i kraft minst tre månader efter att du planerar lämna Schengenområdet.

Dessutom får passet eller dokumentet inte vara äldre än 10 år.

Om du inte behöver visum kan du vistas i Finland eller de andra Schengenländerna i 90 dagars tid under en 180-dagar lång period.

När du kommer till Finland måste du uppfylla de allmänna kraven på inresa. Enligt dem kan en person som kan äventyra den allmänna ordningen och säkerheten, folkhälsan eller Finlands diplomatiska förbindelser till andra stater inte beviljas inresa.

Varifrån och hur anhåller man om visum?

Om ditt huvudsakliga resmål är Finland, sök visum hos det viseringscenter som beskickningen hänvisat dig till, hos en finsk beskickning eller i ett Schengenland som representerar Finland. 

Du måste lämna in din ansökan personligen eftersom de biometriska kännetecknen tas på samma gång. Fingeravtryck tas inte om du lämnat fingeravtryck i samband med den tidigare visumansökan för mindre än  59 månader sedan.

Boka tid för att lämna in din ansökan. Det går inte att skicka anhållan med e-post eller fax. Du hittar närmare information om beskickningarnas ansökningsanvisningar på deras webbplatser(Länk till en annan webbplats.).

Inom EU-området kan du ansöka om Schengenvisum vid följande finska ambassader: Berlin(Länk till en annan webbplats.)Dublin(Länk till en annan webbplats.), (Länk till en annan webbplats.)Madrid(Länk till en annan webbplats.)Nicosia(Länk till en annan webbplats.)Sofia(Länk till en annan webbplats.) och Stockholm(Länk till en annan webbplats.)

Honorärkonsuler och honorärkonsulat kan inte bevilja visum.

I vissa fall kan en annan Schengenstat representera Finland i viseringsärenden, och då lämnar du in din anhållan till det landets beskickning.

För visumanhållan behöver du

Du hittar landsspecifika ansökningsanvisningar och dokumentkrav på webbplatsen finlandvisa.fi(Länk till en annan webbplats.). Nedan finns allmänna råd om dokumentkrav.

 1. En ifylld och undertecknad ansökningsblankett
 2. Ett fotografi
  Bifoga ett färgfoto där det går att känna igen dig. Läs polisens fotoanvisningar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) (pdf).
 3. Ditt pass
  Passet ska vara i kraft minst tre (3) månader efter att din planerade resa upphör och det ska vara beviljat under de senaste tio (10) åren.
 4. Reseförsäkring
  Reseförsäkringen ska vara i kraft under den tid som du anhåller om visum för, och den ska gälla i hela Schengenområdet. Ersättningssumman bör vara minst 30 000 euro och försäkringen ska täcka kostnader som uppstår vid plötsliga sjukdomsfall och olyckor, också hemtransport av patienten, likaså hemtransport vid dödsfall.
 5. Om ett minderårigt barn reser utan sina föräldrar krävs deras samtycke.
 6. Beskickningen kan kalla den sökande till en intervju för att reda ut resans syfte

 
Bilagorna varierar beroende på land. Beskickningen kan be dig bifoga olika dokument som visar syftet med din vistelse, förutsättningarna och vistelsens längd. Det kan till exempel handla om resebiljetter, bekräftade hotellbokningar, en privat inbjudan eller en officiell inbjudan.

Inbjudan är ett fritt formulerat dokument där det ska framgå vem eller vilket företag det är som inbjuder inklusive deras kontaktuppgifter, samt uppgifter om den som inbjuds, d.v.s. namn, födelsetid, adress, passnummer, resans syfte och längd. Om det handlar om en privat inbjudan är det bra att nämna vilket förhållande som råder mellan den som inbjuder och den inbjudna, exempelvis vän, släkting, äkta hälft. Inbjudan garanterar inte att man beviljas visum. Den inbjudande partens förmögenhet beaktas inte när den sökandes ekonomiska situation i hemlandet bedöms (med undantag för t.ex. arbetsresor som den sökande inte betalar själv).

Om den inbjudande personen finansierar sökandens resa, ska till ansökan fogas en åtagandeförklaring med bilagor i stället för inbjudan (se nedan).Trots att den person som bjudit in sökanden finansierar resan, kommer sökandens ekonomiska situation också att utredas i samband med ansökan.Om den inbjudande personen inte finansierar sökandens resa, räcker det med en fritt formulerad inbjudan som fogas till ansökan.

Den sökande kan också  bes om andra utredningar, t.ex. resans rutt, transportmedel, återresa och dokument rörande inkomster, förmögenhet och arbetsplats. Vissa Schengenstater kräver att de rådfrågas om viseringsansökningar som medborgare i vissa länder lämnar in till andra Schengenstater. Se förteckningen över specialgrupper och länder vars medborgare förhandssamrådet gäller (på engelska)(Länk till en annan webbplats.).

Den sökande måste ha tillräckliga tillgångar med tanke på resans längd, syfte och levnadskostnaderna på resmålet. I Finland är detta belopp 50 euro per resdag.

Om du vill bjuda in en person som behöver visum för att resa till Finland kan du åta dig att stå för viseringsökandens försörjning.  Därför ska du fylla i ett formulär för åtagandeförklaring. Blanketten ska undertecknas och bestyrkas av notarius publicus.

Till blanketten ska fogas

 • en kopia av din identitetshandling och ditt uppehållstillstånd om du inte är finsk medborgare 

 • en kopia av ditt arbetsavtal

 • en kopia av ditt lönebesked för de senaste tre månaderna

 • en kopia av ditt kontoutdrag för de senaste tre månaderna

 • en kopia av rätten att besitta bostaden (ett hyresavtal, köpebrev, utdrag ur boenderegistret el.d.) om viseringssökanden bor i din bostad

 • en redogörelse för släktskapsförhållandet om du och viseringssökanden är släktingar eller en redogörelse för eventuella tidigare möten (stämplar i passen, resebiljetter osv.) om du och sökanden har något annat förhållande än ett släktskapsförhållande

Åtagandeförklaring (pdf, 1 MB) (Öppnar nytt fönster)

Om ett minderårigt barn reser utan sina föräldrar krävs deras samtycke.

Beskickningen kan kalla den sökande till en intervju för att reda ut resans syfte.

Ansökningsblankett

Fyll i visumansökan på finlandvisa.fi(Länk till en annan webbplats.). Där hittar du också information om vilka handlingar, bilagor och passfoton ansökan kräver. Du behöver inte logga in på finlandsvisa.fi för att kontrollera vilka alla handlingar som krävs.

Du kan också fylla i en ansökningsblankett i pdf-format antingen för hand eller på datorn. Även i detta fall ska du gå in på finlandvisa.fi(Länk till en annan webbplats.) och kontrollera vilka bilagor som krävs för ansökan.

Avgifter

För handläggningen av visumansökan tas det ut en viseringsavgift. För visumansökan till ett viseringscenter tas det dessutom ut en serviceavgift.

Avgiften för handläggningen av visumansökan ska betalas när ansökan lämnas in. Vid vissa beskickningar ska avgiften betalas i förväg till ett bankkonto. Avgifterna för handläggning av visumansökan anges i prislistan.

Närmare information om beskickningarnas praxis och betalningssätt finns på beskickningarnas webbplatser(Länk till en annan webbplats.).

Visum kan beviljas utan avgift:

 • efter storolyckor och därmed jämförbara situationer, då humanitära skäl talar för det
 • för skolelevs- och ungdomsgrupper där medlemmarna är under 18 år och som på inbjudan av arrangörerna deltar i kultur- eller idrottsevenemang
 • för innehavare av diplomatpass eller tjänstepass eller deras familjemedlemmar när det är av betydande värde för relationerna mellan Finland och en främmande stat.

Behandlingstid

Lämna in din visumansökan i god tid. Du kan lämna in din ansökan högst sex (6) månader före din planerade resa. Handläggningstiden är 15 dagar.

Handläggningstiden kan vara längre om ansökan kräver ytterligare utredningar.

Avslag, upphävande och återkallande av visering

Om förutsättningarna för att bevilja visum inte uppfylls, görs avslag på ansökan. Beslutet om avslag och de orsaker som ligger till grund för beslutet meddelas på en blankett enligt EU:s viseringskodex.

Avslaget grundar sig på punkterna i Schengenländernas gemensamma viseringskodex. Orsakerna kan vara till exempel:

 • du har inte ett godkänt giltigt resedokument
 • du har inte lagt fram något material till stöd för din resplan som visar syftet och förutsättningarna för din vistelse
 • du har inte tillräckliga medel för att du ska kunna försörja dig
 • du har ingen rätt att återvända till utreselandet eller fortsätta till ett tredjeland
 • beskickningen har en grundad anledning att misstänka att du inte tänker lämna Schengenområdet innan visumet du sökt upphör att gälla
 • du kan också ha meddelats inreseförbud till Finland eller till en annan Schengenstat eller anses äventyra den allmänna ordningen, den nationella säkerheten eller de internationella relationerna i en medlemsstat.

Att söka ändring i visumärenden

Du kan begära omprövning av ett beslut om avslag, upphävande eller återkallande av visum (om du inte själv har begärt att visumet återkallas) hos utrikesministeriet. Beslutet om avslag, upphävande och återkallande av visering och de orsaker som ligger till grund för beslutet meddelas på en blankett enligt EU:s viseringskodex(Länk till en annan webbplats.).

Anvisningar om hur man begär omprövning får du tillsammans med beslutet. En begäran om omprövning ska göras inom 30 dagar från det datum då du tog del av viseringsbeslutet. Begäran ska göras skriftligen på finska eller svenska. Handläggningsavgiften för en omprövningsbegäran är 255 euro och avgiften måste vara betald för att ärendet ska behandlas.

Ändring i ett omprövningsbeslut som har fattats av utrikesministeriet kan du i sin tur söka genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Anvisningarna för hur du överklagar beslutet får du tillsammans med omprövningsbeslutet. Skrivelsen med överklagandet (besvärsskriften) ska lämnas in hos utrikesministeriet. Utomlands kan överklagandet lämnas in vid en finsk beskickning. Utrikesministeriet eller beskickningen sedan levererar besväret till Helsingfors förvaltningsdomstol. Överklagandet ska göras skriftligen på finska eller svenska inom 30 dagar från det att du tog del av omprövningsbeslutet. Förvaltningsdomstolens rättegångsavgift är 270 euro.

I viseringsärenden som gäller EU-medborgares och deras familjemedlemmars fria rörlighet(Länk till en annan webbplats.) har du rätt att överklaga beslut hos förvaltningsdomstolen utan att först begära omprövning hos beskickningen.

Inresekontroll

Dina förutsättningar för inresa bedöms i samband med inresekontrollen.

Du ska förutom visum visa upp ett giltigt pass eller annat resedokument och en reseförsäkring som täcker vistelsens längd samt bilagorna till visumanhållan.

Dessutom bör du ha ekonomiska tillgångar som täcker uppehället (50 euro/dag), och returresan eller eventuell fortsatt resa. 

Du får inte vara belagd med inreseförbud till Schengenområdet. Hinder för inresan är också om man vid gränskontrollen anser att du kan äventyra den allmänna ordningen eller säkerheten, folkhälsan eller Finlands diplomatiska förbindelser till andra stater.

Ett annat hinder utgörs av väl grundade misstankar om att du kan antas tjäna ditt uppehälle på ohederlig väg.

Förlänga visum i Finland

Den lokala polisen kan av motiverade skäl förlänga uppehållstiden för ett visum, om du kan påvisa att det inte är möjligt att lämna Finland och Schengenområdet antingen på grund av oöverkomliga hinder eller humanitära skäl. Sådana hinder kan exempelvis utgöras av att ditt flyg plötsligt ställs in, eller att du har drabbats av en akut allvarlig sjukdom. I sådana fall förlängs visumet kostnadsfritt.

Det kan också vara möjligt att förlänga visumet av personliga skäl. Det kan t.ex. röra sig om att en i Finland permanent bosatt nära släkting plötsligt insjuknar allvarligt. I sådana fall kostar det 30 euro att förlänga visumet.

Det är polisen som beslutar om förlängning av visum.

Olika typer av visum

C-visum är ett Schengenvisum som ger rätt att resa inom Schengenområdet och som beviljas för ett kortvarigt och tillfälligt besök som varar högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. C-visum kan vara något av följande:

 • Engångsvisum
  är ett för en enda resa utfärdat visum, under vars giltighetstid man kan uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagarsperiod inom Schengenområdet.
 • Tvågångersvisum
  är ett tillstånd som berättigar till två inresor till Schengenområdet. Under dess giltighetstid kan visuminnehavaren uppehålla sig högst 90 dagar per 180-dagarsperiod inom Schengenområdet.
 • Flergångsvisum
  berättigar till upprepade inresor till Schengenområdet. Den sammanlagda längden av vistelserna får uppgå till högst det antal dagar som antecknats på visumfästan, de kan uppgå till högst 90 dagar per 180-dagarsperiod. Giltighetstiden för flergångsvisum är högst fem (5) år.

A-visum är ett visum för flygplatstransitering som ger rätt att gå genom flygplatsens internationella zon när man mellanlandar under internationella flygningar eller byter flyg. Det är inte möjligt att komma till landets nationella område med visumet. Följande länders medborgare behöver ett transitvisum:

 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Demokratiska Republiken Kongo
 • Eritrea
 • Etiopien
 • Ghana
 • Irak
 • Iran
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Somalia
 • Sri Lanka

D-visum är ett nationellt visum som ger rätt att resa inom Schengenområdet högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Finland beviljar D-visum till vissa grupper av sökande.

Ytterligare upplysningar finns på Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.). Om du har ett giltigt uppehållstillstånd och om du tappat bort ditt finska uppehållstillståndskort eller om kortet har stulits eller föråldrats, kan du ansöka om D-visum för återresan till Finland.

För mer information, se Om ditt uppehållstillståndskort försvinner.

VLTV är ett visum med territoriellt begränsad giltighet som ger rätt att resa inom en eller flera Schengenmedlemsstaters territorium, men inte inom alla Schengenmedlemsstaters territorium. Det kan beviljas i exceptionella situationer till exempel av humanitära skäl eller på grund av ett nationellt intresse eller internationella förpliktelser.

Läs i EU:s gemensamma viseringskodex(Länk till en annan webbplats.) (artikel 3.5) när medborgare i dessa länder inte behöver visering för genomresa.

Visum och uppehållstillstånd för finsk medborgares familjemedlem

Enligt utlänningslagens 37§ räknas följande utländska personer som finländska medborgares familjemedlemmar:

Med makar jämställs personer, oavsett kön, som fortlöpande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden, under förutsättning att de har bott tillsammans i minst två år. Boendetid förutsätts inte, om personerna i fråga gemensamt har vårdnaden om ett barn eller om det finns andra vägande skäl.

Uppehållstillstånd för viseringsskyldig familjemedlem

Om du som viseringsskyldig familjemedlem till en finsk medborgare tänker vistas i Finland längre än tre månader, gör du så här:

Uppehållstillstånd för viseringsfri familjemedlem

Om du inte behöver visum till Finland kan du vistas i landet i högst 90 dagar.

Om du som viseringsfri familjemedlem till finsk medborgare tänker vistas längre än tre månader i Finland, kan du ansöka om uppehållstillstånd på förhand vid en finländsk beskickning.

Du kan också ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverkets serviceställe. På Migrationsverkets webbplats (Länk till en annan webbplats.)får du närmare information.

Om ditt uppehållstillståndskort försvinner

Om du tappat bort ditt finska uppehållstillståndskort eller om kortet har stulits eller föråldrats, kan du ansökan om D-visum för återresan till Finland, om du har ett giltigt uppehållstillstånd .

Ansökan om D-visum förutsätter ett personligt besök vid beskickningen och att du lägger fram en utredning om det försvunna kortet.

Om ditt kort försvinner eller blir stulet utomlands, gör en anmälan till myndigheterna i landet.

Närmare anvisningar för ansökan om D-visum finns på Migrationsverkets webbplats(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Om ditt uppehållstillstånd gått ut

Ansök om ett nytt uppehållstillstånd vid en finländsk ambassad eller konsulat. För detta ändamål kan du inte beviljas visum till Finland eftersom Schengenregelverkets villkor för inresa inte uppfylls. Visum kan endast beviljas för situationer som ingår i viseringskodexen, till exempel en allvarlig humanitär situation – inte på grund av att den sökande har bråttom, har en flygbiljett till en viss dag eller måste betala för ett nytt uppehållstillstånd.

Om ambassaden eller konsulatet inte kan bevilja dig visum måste du ansöka om uppehållstillstånd innan du återvänder till Finland.

Familjemedlemmar till EU-medborgare som omfattas av EU:s direktiv om fri rörlighet

Med en familjemedlem till en unionsmedborgare avses enligt EU:s direktiv om fri rörlighet(Länk till en annan webbplats.) 

 1. make eller maka
 2. den partner med vilken unionsmedborgaren har ingått ett registrerat partnerskap på grundval av lagstiftningen i en medlemsstat om den mottagande medlemsstatens lagstiftning behandlar registrerade partnerskap som likvärdiga med äktenskap och i enlighet med villkoren i relevant lagstiftning i den mottagande medlemsstaten
 3. unionsmedborgarens släktingar i rakt nedstigande led som är under 21 år eller är beroende för sin försörjning, även till maken eller makan eller till sådan partner som avses i punkt 2
 4. de underhållsberättigade släktingar i rakt uppstigande led, även till maken eller makan eller till sådan partner som avses i punkt 2.

De familjemedlemmar till unionsmedborgare som omfattas av EU:s direktiv om fri rörlighet kan lämna in sin ansökan både till servicecentret och till Finlands beskickning i utlandet. För visum tas inte ut någon avgift.

På finlandvisa.fi  finns närmare landspecifika anvisningar om vilka handlingar familjemedlemmar till unionsmedborgare måste lämna in tillsammans med visumansökan när direktivet om fri rörlighet(Länk till en annan webbplats.) tillämpas på dem. Du behöver inte logga in på finlandsvisa.fi för att kontrollera vilka alla handlingar som krävs.

Säsongsarbete och visum

För att du ska få arbeta i Finland behöver du normalt ett uppehållstillstånd. För säsongarbete i högst 90 dagar behöver du inget uppehållstillstånd, utan ett visum eller ett intyg för säsongsarbete som en medborgare i ett visumfritt land.

Lagen om säsongsanställning som bygger på EU-direktivet om säsongsanställning ska tillämpas på det säsongbetonat arbete som utförs i Finland. Lagen om säsonganställning tillämpas inte på plockning av vilda bär eftersom plockningen inte sker i ett arbetsförhållande. Plockningen av vilda bär ska utföras enligt lagen om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter (487/2021). Norra Österbottens arbets- och näringsbyrå övervakar att aktörer inom branschen för plockning av naturprodukter uppfyller kraven enligt 5 och 7 § i lagen, som trädde i kraft den 14 juni 2021.

Det är möjligt att plocka vilda bär med Schengenvisum i högst 90 dagar inom en 180-dagarsperiod. Visumansökningar för viseringsskyldiga medborgare i tredjeland som kommer till Finland för att plocka vilda bär behandlas individuellt, i enlighet med viseringskodexen, på basis av alla tillgängliga uppgifter. Visum söks hos en finsk beskickning(Länk till en annan webbplats.).

Med säsongsarbete avses arbete inom jordbruket och turismen som måste utföras en viss tid på året. Det kan till exempel vara fråga om arbete inom skogsskötsel, växtodling eller festivaler.

Vid behandlingen av ett visum för säsongarbete följs normala behandlingstider enligt viseringskodexen. Visum för säsongarbete gäller anställning hos en eller flera namngivna arbetstagare åt gången. Visum för säsongarbete är försett med information ”Kausityö”. Visumet börjar gälla från första dagen du inleder anställningen.

Instruktioner för att ansöka om visum finns i paragrafen Varifrån och hur anhåller man om visum.

I fall säsongsarbetet pågår längre än 90 dagar, ansök om tillstånd för säsongsarbete från Migrationsverket. (Länk till en annan webbplats.)