Utvecklingsprojektet Virtual Finland

Ulkoministeriö on käynnistänyt poikkihallinnollisen Virtual Finland -hankkeen edistämään Suomen digitaalista kilpailukykyä. Tavoitteena on luoda Suomelle digitaalisen maahantulon palveluinfrastruktuuri, jolla helpotetaan yritysten, työntekijöiden ja opiskelijoiden maahantuloa sekä asettautumista Suomeen.

Den infrastruktur som byggs skapar också förutsättningar för att främja finländska företags export och internationalisering.

Målet är att underlätta inresa för företag, arbetstagare och studerande

Målet med projektet Virtual Finland är att skapa en digital infrastruktur som gör det möjligt för utländska personer att hantera ärenden elektroniskt i Finland inom både den privata och den offentliga sektorns tjänster. Den digitala infrastrukturen bygger bland annat på digital identitet, automatisk identifiering samt tillståndsprocesser för och delning av data.

I projektet skapas en serviceplattform som ger information om serviceutbudet i Finland och där tjänsterna samlas ihop till smidiga servicekedjor.

I projektet deltar ett stort antal organisationer från den offentliga och privata sektorn. 

Pilotfasen vid utrikesministeriet 2021–2022

Under 2021–2022 genomför utrikesministeriet den första fasen av projektet, där man skapar ett koncept, en teknisk beskrivning och en genomförandeplan för serviceplattformen Virtual Finland samt genomför minst en pilot inom ett tema som valts ut på förhand.

Före utgången av 2022 ska det också fattas beslut om vilken aktör som ska fortsätta att utveckla Virtual Finland efter den konceptuella fasen.

Genomförandeplan 2022

Under våren 2022 inleds inom projektet Virtual Finland försök med smidigare inresa för studerande, experter och företag samt en automatisering av exportfinansieringen. Utifrån försöken väljs en pilot som genomförs under hösten 2022.

För pilotförsöket av den digitala infrastrukturen och serviceplattformarna utvecklar projektet en virtuell försöksmiljö som utnyttjar Sitras IHAN testbädd (länk till en annan webbplats)(Länk till en annan webbplats.)-plattform.

Projektet Virtual Finland har deltagit i ett försök inom projektet Företagets digitala ekonomi (länk till en annan webbplats)(Länk till en annan webbplats.). I försöket gjordes ett pilotförsök med gränsöverskridande utbyte av företagsinformation mellan Norge, Sverige och Finland. Bakgrunden till detta är visionen om ett nordiskt digitalt ekonomiområde, där företagen med hjälp av en digital företagsidentitet i realtid kan sköta bl.a. sina skatte- och bokföringsskyldigheter utan papper och byråkrati oavsett hemland.

Projektets finansiering

Projektet Virtual Finland är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Den har anvisats finansiering på sammanlagt 9 miljoner euro ur EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Finland finansierar dessutom projektet nationellt med 2 miljoner euro. Projektet ska genomföras 2021–2025.

Webbseminarium om försöken inom projektet 13.1.2022

Beställ nyhetsbrevet 

Nyhetsbrevet ger aktuell information om hur projektet framskrider. Beställ nyhetsbrevet om Virtual Finland -projektet här (länk till en annan webbplats)(Länk till en annan webbplats.) 

Mötesmaterial och ytterligare information

Mer information

Jukka Kyhäräinen, projektdirektör, jukka.kyharainen@formin.fi

Heikki Melolinna, projektkoordinator, heikki.melolinna@formin.fi