Klimatförändringen och en hållbar användning av naturresurser

Finland främjar en hållbar användning av naturresurserna och stöder en utsläppssnål och klimathållbar utveckling.

 

Finlands utvecklingspolitiska prioritering angående klimatförändringen och en hållbar användning av naturresurser

  • Förbättra och skapa likvärdiga möjligheter för människorna att producera och skaffa säker och näringsrik mat på ett hållbart och klimatvänligt sätt. Finland stärker småbrukarnas och lokalsamhällenas förvaltnings- och användningsrättigheter till mark och stöder småbrukarnas och de små och medelstora företagens arbetsmöjligheter och deltagande i värdekedjor. Finland underlättar för kvinnor att få tillträde till utbildning, delta i produktionsinsatser och skaffa information inom jordbruket. Med hjälp av Finlands stöd stärks jordbrukarnas och myndigheternas förmåga att förbättra livsmedlens kvalitet och säkerhet.
  • Stärka människornas likvärdiga tillgång till säkert och förmånligt dricksvatten samt tillräcklig sanitet och hygien. Finland stärker kvinnornas och barnens hälsa och ställning genom att förbättra vatten-, sanitets- och hygientjänsterna i hemmen, skolorna och hälsovårdscentralerna. Finland bidrar till att förebygga pandemier och stärka beredskapen för humanitära kriser genom att främja tillgången till vatten, sanitet och hygien.
  • Minska människornas och samhällenas sårbarhet och förbättra deras beredskap inför extrema väderfenomen och naturkatastrofer. Finland tar fram effektiva väder- och klimattjänster och larmsystem för sina partnerländer. Partnerländerna utarbetar nationella och lokala planer för att hantera katastrofrisker.
  • Främja människornas likvärdiga tillgång till skäligt prissatt, tillförlitlig förnybar energi som producerats på ett hållbart sätt. Finland förbättrar den offentliga och privata sektorns förmåga att producera energilösningar som är till nytta även för de fattigaste hushållen och för kvinnorna. Finland stöder i synnerhet start up-företag att utveckla och producera energitjänster och -produkter som utnyttjar förnybara energikällor och som riktar sig till företag och samhällen utanför stamnätet. Finland stärker hushållens, samhällenas och myndigheternas färdigheter att införa resurseffektiva energilösningar som grundar sig på cirkulär ekonomi.
  • Stärka den hållbara förvaltningen, användningen och skyddet av förnybara naturresurser och ekosystem, såsom skogar och vattendrag. Finland stärker en inkluderande markförvaltning och främjar hållbara markanvändningsplaner, eftersom de kan bidra till att trygga den biologiska mångfalden, minska växthusgasutsläppen och dämpa klimatförändringen samt förbättra anpassningen till den. Finland stöder värdekedjorna och förbättrar småproducenters och små och medelstora företags möjligheter att få tillträde till marknaden med sina produkter. Finland förbättrar möjligheterna för medborgarna i utvecklingsländerna att få bättre information om mark- och skogsresurser.

Om prioriteringens mål uppfylls stärker det förutom klimatarbetet och förvaltningen av naturresurserna även kvinnornas och flickornas ställning och rättigheter, en ekonomiskt hållbar utveckling samt god förvaltning och demokrati.

Livsmedelstrygghet, rent vatten, lösningar för förnybar energi och hållbar skogsförvaltning bidrar tillsammans till att skapa utveckling. Finland stöder ett sådant multidisciplinärt perspektiv som förbättrar utvecklingsprojektens resultat. Bristande livsmedelstrygghet och bristfälliga vatten-  och sanitetstjänster utlöser migrationsvågor, och därför är det särskilt viktigt att de – vid sidan om energiförsörjningen – beaktas i samband med humanitära kriser.

Finland främjar sina mål genom att föra en dialog och utföra påverkansarbete i sina partnerländer samt inom EU, FN, utvecklingsbanker, klimat- och miljöfonder samt övriga internationella organisationer. Viktiga teman för Finland är framför allt att stödja en hållbar förvaltning av naturresurserna, se till att internationella miljöavtal genomförs effektivt samt att främja mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet. Finlands goda anseende som expert på naturresurser och miljö är till hjälp när dessa teman lyfts fram.

För att man ska kunna nå de mål som Finland ställt upp före 2030 måste klimatåtgärderna genomföras i rask takt. Världens länder bör förbinda sig till FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalets mål och se till att den praktiska politiken och lagarna stöder dessa mål. Samtidigt ska staterna avstå från att vidta skadliga åtgärder och se till att det finns tillräckliga resurser för klimatåtgärderna. Den privata sektorn och den tekniska utvecklingen inom den ska stödja dessa mål. Kopplingen och samverkan mellan prioriteringens delmål är viktiga när det gäller att dämpa klimatförändringen och anpassa sig till den. Finansieringsinstrumenten och partnerskapen ska användas konsekvent och på ett kompletterande sätt. Konsekvensen mellan utvecklingspolitiken och de övriga politiska riktlinjerna, såsom handelspolitiken, är en förutsättning för hållbara resultat.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Finlands utvecklingspolitiska prioritering angående klimatförändringen och en hållbar användning av naturresurser stöder mål 1 (avveckling av fattigdom), mål 2 (avlägsnande av hunger), mål 6 (rent vatten och sanitet), mål 7 (förmånlig och ren energi), mål 13 (klimathandlingar) och mål 15 (skydd av ekosystemen på land) bland FN:s globala mål för hållbar utveckling samt Parisavtalets mål.