Europeiska unionens utvecklingspolitik

Som EU-medlem stöder Finland utveckling i olika delar av världen. Huvudmålet för EU:s utvecklingspolitik är att avskaffa fattigdom och främja stabilitet. År 2018 kanaliserades 18 procent av Finlands anslag för utvecklingssamarbete genom EU.

EU-flaggor på ett torg.
Foto: UM Euroopainformationen

Utvecklingspolitiken är en del av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Finland och EU har i stor utsträckning samma utvecklingspolitiska mål, till exempel mänskliga rättigheter, demokrati och god förvaltning. Båda satsar också på att i allt högre grad rikta sitt utvecklingssamarbete till de minst utvecklade staterna och till bräckliga stater.

I juni 2017 undertecknade EU och EU:s medlemsstater en plan för EU:s utvecklingspolitik som kallas europeiskt samförstånd om utveckling. Det främsta målet i planen är att minska fattigdomen. Den grundar sig på de globala målen för hållbar utveckling som fastställts i FN:s Agenda 2030. 

Genom att aktivt delta i det beslutsfattande som gäller EU:s utvecklingspolitik får Finland större möjligheter att påverka den internationella utvecklingspolitikens framtid och hur utvecklingssamarbetet genomförs runtom i världen. Samtidigt är det en del av Finlands multilaterala samarbete. Finland deltar till exempel i internationella förhandlingar som en del av EU. 

Som EU-medlem stöder Finland utveckling i olika delar av världen

EU är en stormakt inom utvecklingssamarbetet. EU samarbetar med ca 160 länder, regioner och organisationer runt om i världen. År 2017 använde EU och dess 28 medlemsländer totalt ca 76 miljarder euro på utvecklingssamarbete. Det är mer än hälften av allt offentligt bistånd i världen. Av det kanaliserades 14 miljarder euro genom EU:s institutioner.

Utvecklingssamarbetet hör till de områden där det råder delad befogenhet. Detta innebär att såväl Europeiska unionen som varje medlemsstat har sitt eget utvecklingssamarbete och sin egen utvecklingspolitik. Medlemsländernas utvecklingssamarbete kompletterar och stöder det utvecklingssamarbete som utförs av EU.

EU-länderna beslutar sinsemellan om gemensamma förfaranden och principer som sedan styr hur alla EU-länder bedriver sitt utvecklingssamarbete. Finland är med och påverkar dessa principer.

Vad åstadkommer EU:s utvecklingssamarbete?

En rapport som Europeiska kommissionen publicerade 2018 visar vad som uppnåtts genom de utvecklingssamarbetsprojekt som avslutats 2016. EU har till exempel 

 • delat ut 165 miljoner moskitnät behandlade med insektsmedel för att hindra spridningen av malaria.
 • gett 1,1 miljoner människor tillgång till hållbara energikällor. 
 • utbildat 84 000 lärare. 
 • byggt eller iståndsatt 4 100 kilometer väg för att göra det lättare att ta sig fram, i synnerhet för utsatta befolkningsgrupper.

Läs mer om ämnet i kommissionens rapport (på engelska):

Finland arbetar för att EU bättre ska beakta konsekvenserna av sin verksamhet för utvecklingsländerna. Till exempel EU-beslut och avtal som har att göra med beskattning, handel eller jordbruk kan ha betydande direkta eller indirekta konsekvenser för utvecklingsländerna.

Hur deltar Finland i EU:s beslutsfattande?

Finland arbetar på många olika nivåer för att man i EU:s utvecklingspolitik ska beakta frågor som Finland anser vara viktiga.

 • Finlands utvecklingsminister deltar i EU:s utvecklingspolitiska beslutsfattande när utvecklingsministrarna sammanträder i utrikesrådet.
 • Finland deltar i att bereda beslut som fattas i ministerrådet genom arbetsgrupper på tjänstemannanivå (bl.a. arbetsgruppen för utvecklingssamarbete CODEV och AVS-arbetsgruppen som behandlar samarbetet med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet).
 • Finland påverkar genomförandet och övervakningen av utvecklingssamarbetsprojekt och -program i kommittéer som ansvarar för verkställandet av olika finansieringsinstrument.
 • Finlands ambassader deltar på landnivå i samordningen av EU:s utvecklingssamarbete och i konsultationer och expertmöten om EU:s landprogram.

I Finland är det i främsta hand utrikesministeriets enhet för utvecklingspolitik som ansvarar för att bereda frågor och samordna ståndpunkter som berör EU:s utvecklingspolitik samt att informera riksdagen.

Kommissionen och utrikestjänsten verkställer EU:s utvecklingssamarbete

Kommissionens generaldirektorat för internationellt samarbete och utveckling (GD Devco) och Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (Europeiska utrikestjänsten) ansvarar för planläggningen av utvecklingspolitiken och genomförandet av EU:s utvecklingssamarbete. EU har ca 140 delegationer runt om i världen. Delegationerna ansvarar bland annat för förvaltningen och uppföljningen av utvecklingssamarbetsprojekten i partnerländerna.

Två exempel på EU-projekt: Förnybar energi i Guinea-Bissau och bättre hälsovård i Sydsudan

 • Guinea-Bissau i Västafrika har i förhållande till sina grannländer hängt efter i utvecklingen när det gäller elektrifiering. Nu understöder EU förnybara energikällor i synnerhet på landsbygden. Vatten- och solenergi har gjort elektricitet tillgänglig för familjer. I regionen Gabú i landets östra delar har hushållen kunnat köpa förmånliga solpaneler. Mer än 30 000 människors liv har underlättats i och med att man fått belysning, möjlighet att ladda mobiltelefoner och använda olika apparater. 
 • I Sydsudan hjälper utvecklingen av hälsovårdssystemet människor att leva friskare och längre. Under åren 2012–2016 vaccinerades 400 000 under ettåriga barn. Utbildad personal hjälpte till vid mer än 620 000 förlossningar. EU har också understött arbetet mot smittsamma sjukdomar som till exempel HIV, tuberkulos, malaria och hepatit.

Utvecklingssamarbetet finansieras huvudsakligen genom två olika finansieringsinstrument (2014–2020):

 • Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI, Development Cooperation Instrument) är det största av EU:s  finansieringsinstrument för internationella relationer och en del av EU:s helhetsbudget. Under perioden 2014–2020 finansieras EU:s utvecklingssamarbete bland annat i Latinamerika, Asien och Mellanöstern med drygt 19 miljarder euro från DCI.
 • Europeiska utvecklingsfonden (EUF) står utanför EU:s budget och genom den finansieras EU:s utvecklingssamarbete med länderna i Afrika, Karibien och Stilla havet utifrån det så kallade Cotonouavtalet. Alla EU:s medlemsstater deltar i finansieringen. Den nuvarande EUF, som är den elfte i ordningen, täcker åren 2014–2020 och förvaltar cirka 30,5 miljarder euro.

Förhandlingarna om EU:s utvecklingsfinansiering 2021–2027 pågår för närvarande. Europeiska kommissionen har föreslagit ett övergripande instrument som bland annat skulle inkludera finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete och Europeiska utvecklingsfonden.