Europeiska unionens utvecklingspolitik

Som EU-medlem stöder Finland utvecklingen runtom i världen. Huvudmålet med EU:s utvecklingspolitik är att eliminera fattigdom och främja säkerhet och stabilitet. Under 2016 kanaliserades 22 procent av Finlands anslag för utvecklingssamarbete via EU.

Utvecklingspolitiken är en del av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Finland och EU har i stor utsträckning samma mål när det gäller utvecklingspolitik såsom främjande av mänskliga rättigheter, demokrati och god administration och riktande av utvecklingssamarbete till mindre utvecklade och bräckliga stater.

I juni 2017 undertecknade EU och EU:s medlemsstater en plan för EU:s utvecklingspolitik som kallas europeiskt samförstånd om utveckling. Det främsta målet med detta samförstånd är att minska fattigdomen och den är baserad på de mål för hållbar utveckling som fastställts i FN:s Agenda 2030.

Genom att aktivt delta i det beslutsfattande som gäller EU:s utvecklingspolitik får Finland större möjligheter att påverka den internationella utvecklingspolitiken, både dess framtid och hur den bedrivs runtom i världen. Samtidigt är det en del av Finlands multilaterala samarbete. Finland deltar till exempel i internationella förhandlingar som en del av EU.

Som EU-medlem stöder Finland utveckling i olika delar av världen

EU är en stormakt inom utvecklingssamarbete. EU:s partner utgörs av ca 160 länder, regioner och organisationer i olika delar av världen. År 2015 använde EU och dess 28 medlemsländer cirka 68 miljarder euro till utvecklingssamarbete. Det är över hälften av allt offentligt utvecklingsbistånd i världen. Via EU kanaliserades 10,3 miljarder euro.

Utvecklingssamarbetet hör till de områden där det råder delad befogenhet. Det betyder att EU och varje medlemsstat har sitt eget utvecklingssamarbete och sin egen utvecklingspolitik. Medlemsstaternas utvecklingssamarbete kompletterar och stöder det utvecklingssamarbete som EU bedriver.

EU-länderna beslutar sinsemellan om gemensam praxis och gemensamma principer som sedan styr hur alla EU-medlemmar bedriver sitt utvecklingssamarbete. Finland påverkar dessa för sin del.

Vad åstadkommer EU:s utvecklingssamarbete?

I juli 2016 offentliggjordes en resultatrapport av kommissionen där det framgick att EU:s utvecklingssamarbete bland annat uppnått följande resultat:

  • Över 29 miljoner barn har fått gå i skola.
  • Över 4,5 miljoner kvinnor och små barn har dragit nytta av projekt som främjar matsäkerhet och hållbart jordbruk.
  • Över 300 000 personer har fått utbildning som stöder sysselsättningen, arbetsproduktiviteten och konkurrenskraften.
  • Över 1,1 miljoner födslar har skötts med hjälp av yrkespersoner vilket har minskat barnadödligheten.

Du kan läsa mer om ämnet i kommissionens resultatrapport (på engelska).

I EU verkar Finland för att man i unionens verksamhet i högre grad ska beakta konsekvenserna för utvecklingsländerna. EU-beslut och avtal i anknytning exempelvis till beskattning, handel eller jordbruk kan ha betydande direkta eller indirekta konsekvenser för utvecklingsländerna.

Hur deltar Finland i EU:s beslutsfattande?

Vi strävar till att på flera olika nivåer påverka EU:s utvecklingspolitik så att den uppmärksammar de frågor som är viktiga för Finland:

  • Finlands utvecklingsminister deltar i att fatta beslut om EU:s utvecklingspolitik i utrikesrådets utvecklingsministermöte.
  • Finland deltar i att bereda beslut som fattas i ministerrådet genom arbetsgrupper på tjänstemannanivå (bl.a. arbetsgruppen för utvecklingssamarbete CODEV och AVS-arbetsgruppen som behandlar samarbetet med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet).
  • Finland påverkar genomförandet och uppföljningen av utvecklingssamarbetsprojekt och -program i kommittéer som ansvarar för verkställandet av finansieringsinstrument.

I Finland är det i första hand utrikesministeriets enhet för utvecklingspolitik som ansvarar för att bereda frågor och nationell koordinering av ståndpunkter som berör utvecklingspolitik samt att informera riksdagen.

Kommissionen och utrikestjänsten verkställer EU:s utvecklingssamarbete

Kommissionens generaldirektorat för utveckling och samarbete EuropeAid och Europeiska utrikestjänsten ansvarar för att planera EU:s utvecklingspolitik och genomföra utvecklingssamarbetet. EU har ca 140 representationer och kontor runt om i världen. De ansvarar för förvaltningen och uppföljningen av utvecklingssamarbetsprojekten i partnerländerna.

Två exempel på EU-projekt: Matsäkerhet i Etiopien och förbättring av flickors ställning i Indien

I Etiopien är EU en finansiär i det stora projektet PSNP vars mål är att förbättra skyddsnäten och matsäkerheten för dem som befinner sig i en svag ställning. Samtidigt hjälper projektet människor att hantera kriser orsakade av klimatförändringen. Projektet erbjuder bland annat ekonomisk trygghet för den arbetsföra befolkningen i form av tillfälliga lönearbeten. De som har det sämst ställt, till exempel åldringar, får direkt ekonomiskt stöd.

EU:s andel av finansieringen under åren 2015–2018 var 11 miljoner euro. Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken IBRD, som är en del av Världsbanken, ansvarar för genomförandet av projektet.

I Indien stöder EU förbättringen av flickors ställning. I Indien föds det ovanligt få flickor jämfört med pojkar. Detta beror på att graviditeterna avbryts på grund av fostrets kön. Som ett led i projektet försöker man öka uppskattningen för flickor. Plan International står för det praktiska genomförandet. EU finansierade projektet under åren 2015–2017 med 0,9 miljoner euro.

Utvecklingssamarbetet finansieras i huvudsak genom två olika finansieringsinstrument:

  • Finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (DCI, Development Cooperation Instrument) är det största av EU:s finansieringsinstrument för internationella relationer, och det ingår i EU:s totala budget. Under perioden 2014–2020 finansieras EU:s utvecklingssamarbete bland annat i Latinamerika, Asien och Mellanöstern med drygt 19 miljarder euro från DCI.
  • Europeiska utvecklingsfonden (EUF): EU:s utvecklingssamarbete med länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna) finansierar ur EUF, som ligger utanför EU:s budget, på basis av det s.k. Cotonou-fördraget. Alla EU:s medlemsländer deltar i finansieringen av EUF. Den elfte EUF som pågår just nu omfattar åren 2014–2020 och dess storlek är ca 30,5 miljarder euro.