Europeiska unionens utvecklingspolitik

Som EU-medlem stöder Finland utveckling i olika delar av världen. Huvudmålet för EU:s utvecklingspolitik är att avskaffa fattigdom och främja stabilitet. År 2022 kanaliserades 18 procent av Finlands anslag för utvecklingssamarbete genom EU.

Hjälparbetaren på bilden har en stor cylinderhatt och en EU-flagga på ryggen som läser Humanitärt bistånd. Mittemot honom står en svart man med en cylindrisk hatt och en mask. Bakom dem kikar barn ut genom dörren.

Med stöd av EU färdigställdes en flyktingförläggning i östra Kongo 2021. Bild: Mathias Eick / EU.

Utvecklingspolitiken är en del av EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Finland och EU har i stor utsträckning samma utvecklingspolitiska mål, till exempel mänskliga rättigheter, demokrati och god förvaltning. Båda satsar också på att i allt högre grad rikta sitt utvecklingssamarbete till de minst utvecklade länderna och till bräckliga stater.

I juni 2017 undertecknade EU och medlemsländerna en plan för EU:s utvecklingspolitik som kallas europeiskt samförstånd om utveckling. Det främsta målet i planen är att minska fattigdomen. Den grundar sig på de globala målen för hållbar utveckling som fastställts i FN:s Agenda 2030. 

Genom att aktivt delta i det beslutsfattande som gäller EU:s utvecklingspolitik har Finland bättre möjligheter att påverka den internationella utvecklingspolitikens framtid och hur utvecklingssamarbetet genomförs runtom i världen. Samtidigt är det en del av Finlands multilaterala samarbete. Finland deltar till exempel i internationella förhandlingar som en del av EU.

Som EU-medlem stöder Finland utvecklingen runtom i världen

EU är en stormakt inom utvecklingssamarbetet. Som partner har EU ca 160 länder, regioner och organisationer runt om i världen. År 2021 använde EU och dess 27 medlemsländer totalt ca 70 miljarder euro på utvecklingssamarbete. Detta motsvarar 43 % av all officiell finansiering av utvecklingsbistånd i världen. Medlemsländerna riktade 17 miljarder euro till utvecklingsländer genom EU-institutionerna.

Utvecklingssamarbetet hör till de områden där det råder delad befogenhet. Detta innebär att såväl Europeiska unionen som varje medlemsstat har sitt eget utvecklingssamarbete och sin egen utvecklingspolitik. Medlemsländernas utvecklingssamarbete kompletterar och stöder det utvecklingssamarbete som utförs av EU.

EU-länderna beslutar sinsemellan om gemensamma förfaranden och principer som sedan styr hur alla EU-länder bedriver sitt utvecklingssamarbete. Finland är med och påverkar dessa principer.

Vad åstadkommer EU:s utvecklingssamarbete?

En rapport som Europeiska kommissionen publicerade 2021 visar vad som uppnåtts genom EU:s utvecklingssamarbetsprojekt fram till 2019. 

Till exempel: 

  • Förbättrades vattenförsörjningen och avloppssystemen i regionen Irbid i Jordanien för mer än en miljon människor
  • Stöddes Afrikanska unionens initiativ för förnybar energi, med mål att producera 10 gigawatt förnybar energi fram till år 2020
  • Kunde 77 miljoner barn börja skolan
  • Erbjöd EU:s civilskyddsmekanism stöd i 20 krissituationer på grund av katastrofer bland annat i Bolivia, Guatemala, Israel och Libanon

Läs mer i kommissionens årsrapport (även på finska och svenska):

Finland arbetar för att EU bättre ska beakta konsekvenserna av sin verksamhet för utvecklingsländerna. EU-beslut och avtal som till exempel har att göra med beskattning, handel eller jordbruk kan ha omfattande direkta eller indirekta konsekvenser för utvecklingsländerna.

Hur deltar Finland i EU:s beslutsfattande?

Finland arbetar olika nivåer för att EU:s utvecklingspolitik ska beakta frågor som Finland anser vara viktiga.

  • Finlands utvecklingsminister deltar i EU:s utvecklingspolitiska beslutsfattande när utvecklingsministrarna sammanträder i utrikesrådet.
  • Finland deltar i att bereda beslut som fattas i ministerrådet genom arbetsgrupper på tjänstemannanivå (bl.a. Arbetsgruppen för utvecklingssamarbete och internationella partnerskap och AVS-gruppen som har hand om samarbetet med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet).
  • Finland påverkar genomförandet och övervakningen av utvecklingssamarbetsprojekt och -program i de kommittéer som ansvarar för verkställandet av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete.
  • Finlands ambassader deltar på landnivå i samordningen av EU:s utvecklingssamarbete, i konsultationer och expertmöten om EU:s landprogram och i det praktiska samarbetet.

I Finland är det i främsta hand utrikesministeriets enhet för utvecklingspolitik som ansvarar för att bereda frågor och samordna ståndpunkter som berör EU:s utvecklingspolitik samt för att informera riksdagen.

Kommissionen och europeiska utrikestjänsten genomför EU:s utvecklingssamarbete

Kommissionens generaldirektorat för internationella partnerskap (GD Intpa) och Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (Europeiska utrikestjänsten) ansvarar för planläggningen av utvecklingspolitiken och genomförandet av EU:s utvecklingssamarbete. EU har ca 140 delegationer runt om i världen. Delegationerna ansvarar bland annat för förvaltningen och uppföljningen av utvecklingssamarbetsprojekten i partnerländerna.

Utvecklingssamarbetet finansieras under åren 2021–2027 genom instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete (NDICI – Global Europe). Instrumentets finansiering 2021–2027 uppgår till 79,5 miljarder euro. På årsnivå varierar beloppet mellan 12 och 15 miljarder euro.

Finland och EU samarbetar kring ett vattenförsörjningsprojekt i provinsen Sudurpashchim i västligaste Nepal. EU stöder projektet med 20 miljoner euro 2016–2022.