Finlands humanitära bistånd till Ukraina

Åren 2022-2023 har Finland gett Ukraina sammanlagt 37,7 miljoner euro i humanitärt bistånd. Ukrainarnas akuta kris ska avhjälpas med matleveranser, hälso- och sjukvårdstjänster och nödinkvartering. Ukraina är det största mottagarlandet för Finlands humanitära bistånd.

Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina har orsakat enorm förödelse och stort lidande. Enligt FN:s uppskattning är närmare 18 miljoner människor, nästan hälften av befolkningen, i behov av humanitär hjälp. För att lindra mänskligt lidande och stärka landet i krigstider har Finland gett Ukraina 13 miljoner i humanitärt bistånd 2023. Åren 2022-2023 uppgick Finlands humanitära bistånd till Ukraina till sammanlagt 37,7 miljoner euro.

En tredjedel av Finlands humanitära bistånd till Ukraina riktar sig till OCHA:s (FN:s kontor för samordning av humanitära frågor) Ukrainafond som är en snabb, flexibel och strategisk humanitär fond. Fondens medel används direkt bland annat för att förbättra livsmedelstryggheten, ordna hälso- och sjukvårdstjänster och inkvartering samt för att stödja de lokala hjälporganisationerna. 

Finlands andra viktiga partner är Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Världslivsmedelsprogrammet  (WFP). Av stödet för 2023 har Finland anvisat 2,5 miljoner euro för Internationella rödakorskommitténs krisinsats i Ukraina. ICRC samarbetar med Ukrainas Röda Kors (URCS) bland annat för att tillgodose människornas grundläggande behov, ge tekniskt och materiellt stöd för att återställa förstörd infrastruktur och för att säkra tillgången på el, vatten och hälso- och sjukvårdstjänster. Finlands Röda Kors stödjer insatsen med penningmedel och enligt behov med materialhjälp och genom att skicka biståndsarbetare.

Världslivsmedelsprogrammet WFP:s arbete fokuserar på kontanthjälp, men i synnerhet i närheten av stridsområdena delar det också ut livsmedel och bland annat hygienartiklar och sjukvårdsmaterial. Finlands stödjer WFP:s arbete i Ukraina med 2,9 miljoner euro 2023.

Humanitär hjälp når också fram via finländska civilsamhällesorganisationer vars arbete är inriktat på livsmedelstrygghet, psykosocialt stöd och utbildning. Finlands bistånd fokuserar på att hjälpa de mest utsatta människorna, särskilt personer med funktionsnedsättning.

Ukrainahjälpens globala konsekvenser

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har också  långtgående globala konsekvenser. Exportproblemen till följd av kriget har ytterligare försämrat livsmedelstryggheten i många länder som tidigare var beroende av ryskt och ukrainskt spannmål. 

Samtidigt som Finland har bidragit till Världslivsmedelsprogrammet WFP:s spannmålsinitiativ för Svarta havet har Finland indirekt stöttat Ukraina och de fattigaste länder som lider av de växlande spannmålspriserna. Finlands stöd för spannmålstransporterna är 5 miljoner euro 2023.

På grund av spannmålstransporterna har Världslivsmedelsprogrammet WFP också kunnat lämna humanitärt bistånd till de länder som drabbats hårdast av livsmedelskrisen. Med Finlands stöd har WFP köpt ukrainskt spannmål som den maler, tullar och transporterar vidare till exempel till Afrikas horn.

Spannmålsinitiativet har också gjort det möjligt att Ukraina har kunnat exportera över 32 miljoner ton spannmål efter juni 2022. Ryssland meddelade att landet drar sig tillbaka från spannmålsinitiativet för Svarta havet i juli 2023.

Stödet till Ukraina 2022

Finland beviljade Ukraina sammanlagt 24,7 miljoner euro i humanitärt bistånd 2022. Stödet fördelades enligt följande:

  • OCHA:s Ukrainafond, 8 miljoner euro
  • Internationella rödakorskommitténs (ICRC) insats i Ukraina, 3 miljoner euro. ICRC-insatsens stöd gick till hälso- och sjukvårdssektorn, för livsmedelstrygghet, vattentjänster och skydd. Finlands stödde därtill ICRC:s insats i Ukraina med en miljon euro genom Finlands Röda Kors (SPR) medel- och materialhjälp.
  • FN:s befolkningsfond UNFPA:s humanitära verksamhet i Ukraina, 2 miljoner euro. Rysslands anfallskrig och de otaliga tvångsförflyttningarna har lett till ökat sexuellt våld och ökade risker när det rör sig om reproduktiv hälsa. Stödet gick framför allt till arbetet på området sexuell och reproduktiv hälsa, förebyggande av sexuellt våld och stöd till offren.
  • FN:s flyktingkommissariat UNHCR:s insats i Ukraina, 4,2 miljoner euro. UNHCR som har ett nära samarbete med Ukrainas regering och samarbetspartner håller krisartiklar och skyddsutrustning på lager på olika håll i Ukraina. Finland har också stöttat UNHCR:s insats i Moldavien med en miljon euro. På grund av kriget i Ukraina har ett stort antal ukrainare flytt till Moldavien, vilket har lett till att grannlandets interna resiliens har varit på bristningsgränsen. 
  • WFP:s insats i Ukraina, 5 miljoner euro. Mest akut behöver ukrainarna mathjälp. Det bedöms att vartannat hushåll lider av brist på mat i de södra och östra delarna av Ukraina.
  • FN:s fond för stärkande av rättigheter för personer med funktionsnedsättning UNPRPD, 0,5 miljoner euro. Stödet gick till att hjälpa personer med funktionsnedsättning som hade flytt kriget till Moldavien och Georgien.