Finlands stöd till Ukraina

Finland stöder Ukraina som drabbats av Rysslands anfallskrig och de grannländer som också lider av kriget på flera olika sätt. Finland har anvisat Ukraina 2,5 miljarder euro i bistånd sedan februari 2022.

Stödet för försvarsmateriel uppgår till omkring 1,8 miljarder euro. Finland har anvisat Ukraina ungefär 570 miljoner euro i humanitärt bistånd och utvecklingssamarbetsstöd. Värdet av den materialhjälp som sänts via EU:s civilskyddsmekanism är ungefär 18 miljoner euro.

Finland har beviljat Ukraina humanitärt bistånd för att lindra den akuta nöden och ökat och anpassat utvecklingssamarbetsstödet så att det tillgodoser de omedelbara behoven och stärker samhället mitt i kriget. 

Finland ger Ukraina också materiellt bistånd enligt landets önskemål. Materiellt bistånd har sänts genom EU:s civilskyddsmekanism. Det materiella biståndet samordnas av inrikesministeriet(Länk till en annan webbplats.)

Finland har även sänt försvarsmateriel till Ukraina.

Också grannländerna ges hjälp

Av Finlands stöd har riktats en miljon euro till humanitärt bistånd genom FN:s flyktingkommissariat UNHCR för att hjälpa ukrainare som flytt till Moldavien. 

Via FN:s fond för stärkande av rättigheter för personer med funktionsnedsättning UNPRPD har kanaliserats 0,5 miljoner euro  för att hjälpa personer med funktionsnedsättning som flytt kriget i Ukraina i Moldavien och Georgien.

Stödet från EU

EU fortsätter sitt starka stöd till Ukraina bland annat i form av humanitärt bistånd, makroekonomiskt stöd, logistik för katastrofhjälp, energisektorns stöd och handelspolitiska åtgärder. EU-länderna har också bistått Ukrainas väpnade styrkor genom Europeiska fredsfaciliteten. Till Ukraina levereras utrustning och förnödenheter, bland annat bränsle, medicinsk utrustning och vapenmateriel. 

 

Uppdaterad 28.2.2024