Finlands stöd till Ukraina

Finland stöder Ukraina som drabbats av Rysslands anfallskrig och de grannländer som också lider av kriget på flera olika sätt. Finland har anvisat Ukraina 2,9 miljarder euro i bistånd sedan februari 2022.

Stödet för försvarsmateriel uppgår till omkring 2 miljarder euro. Finland har anvisat Ukraina ungefär 220 miljoner euro i humanitärt bistånd och utvecklingssamarbetsstöd. Värdet av den materialhjälp som sänts via EU:s civilskyddsmekanism är ungefär 18 miljoner euro. Åren 2022-2023 var kostnaderna för mottagandet av ukrainare som fick tillfälligt skydd från Finland cirka 550 miljoner euro. Kostnaderna beräknas som utgifter för utvecklingssamarbete. 

Finland har beviljat Ukraina humanitärt bistånd för att lindra den akuta nöden och ökat och anpassat utvecklingssamarbetsstödet så att det tillgodoser de omedelbara behoven och stärker samhället mitt i kriget. 

Finland ger Ukraina också materiellt bistånd enligt landets önskemål. Materiellt bistånd har sänts genom EU:s civilskyddsmekanism. Det materiella biståndet samordnas av inrikesministeriet(Länk till en annan webbplats.)

Finland har även sänt försvarsmateriel till Ukraina.

Det bilaterala avtalet om säkerhetssamarbete mellan Finland och Ukraina

Republiken Finlands president Alexander Stubb och Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj undertecknade i Kyiv den 3 april 2024 ett bilateralt avtal om säkerhetssamarbete mellan Finland och Ukraina. Syftet med säkerhetsåtagandena är att stödja Ukrainas försvarsförmåga på bred front, att långsiktigt stödja det ukrainska samhället och dess resiliens samt att stöda reformer gällande Ukrainas EU- och Natomedlemskapsprocesser. 

Det bilaterala avtalet om säkerhetssamarbete mellan Finland och Ukraina på Republikens Presidents webbsida (på finska)(Länk till en annan webbplats.)

Också grannländerna ges hjälp

Av Finlands stöd har riktats en miljon euro till humanitärt bistånd genom FN:s flyktingkommissariat UNHCR för att hjälpa ukrainare som flytt till Moldavien. 

Via FN:s fond för stärkande av rättigheter för personer med funktionsnedsättning UNPRPD har kanaliserats 0,5 miljoner euro  för att hjälpa personer med funktionsnedsättning som flytt kriget i Ukraina i Moldavien och Georgien.

Stödet från EU

EU fortsätter sitt starka stöd till Ukraina bland annat i form av humanitärt bistånd, makroekonomiskt stöd, logistik för katastrofhjälp, energisektorns stöd och handelspolitiska åtgärder. EU-länderna har också bistått Ukrainas väpnade styrkor genom Europeiska fredsfaciliteten. Till Ukraina levereras utrustning och förnödenheter, bland annat bränsle, medicinsk utrustning och vapenmateriel. 

 

Uppdaterad 4.4.2024