Finlands tilläggsstöd till Ukraina

Finland stöder Ukraina och de grannländer som också drabbas av kriget på flera olika sätt. Finlands stöd till Ukraina sedan februari 2022 är sammanlagt cirka 930 miljoner euro.

Av denna summa går cirka140 miljoner euro till humanitärt bistånd och utvecklingssamarbetsstöd och omkring 760 miljoner euro till försvarsmateriel och annat materiellt bistånd.

Det humanitära biståndet har levererats via FN-organen och Internationella rödakorskommittén ICRC.

Utvecklingssamarbetsstöd har riktats till bland annat Världsbankens gemensamma fonder, till Ukrainas resiliensfond som samordnas av Storbritannien, Europarådets handlingsprogram för Ukraina samt till projektverksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE. På Ukrainas begäran levererar Finland tillfälliga familjebostäder för minst 200 ukrainare som förlorat sina hem i kriget.

Finland ger också Ukraina materiellt bistånd efter landets behov och önskemål. Materiellt bistånd har sänts genom EU:s civilskyddsmekanism (bland annat tält, sjukvårdsartiklar, brandbilar, ambulanser, reservkraftaggregat). Ytterligare materiellt bistånd bereds enligt Ukrainas önskemål och behov. Det materiella biståndet samordnas av inrikesministeriet.

Finland har även sänt militär skyddsutrustning och försvarsmateriel till Ukraina. Ytterligare information om försvarsmaterielbistånd finns på försvarsministeriets webbplats.

Också grannländerna ges hjälp

Av Finlands stöd har riktats en miljon euro till humanitärt bistånd genom FN:s flyktingkommissariat UNHCR för att stödja ukrainare som flytt till Moldavien.

Genom FN:s fond för stärkande av rättigheter för personer med funktionsnedsättning UNPRPD har kanaliserats 0,5 miljoner euro  för att hjälpa personer med funktionsnedsättning som flytt kriget i Ukraina i Moldavien och Georgien.

Stödet från EU

EU:s politiska, finansiella och humanitära stöd till Ukraina fortsätter. EU-länderna har också bistått Ukrainas väpnade styrkor genom Europeiska fredsfaciliteten. Till Ukraina levereras utrustning och förnödenheter, bland annat bränsle, medicinsk utrustning och vapenmateriel.

Mer information om EU:s stöd till Ukraina finns på Europeiska kommissionens webbplats.

 

Uppdaterad 23.2.2023