Finlands tilläggsstöd till Ukraina

Finland stöder Ukraina och de grannländer som också drabbas av kriget på flera olika sätt. Allt som allt har Finland understött Ukraina med närmare 300 miljoner euro år 2022. Av denna summa går nästan 100 miljoner euro till humanitärt bistånd och utvecklingssamarbetsstöd, resten till försvarsmateriel och annat materielstöd.

Efter den omfattande invasionen som Ryssland inledde i februari 2022 har Finland beviljat Ukraina 92 miljoner euro i ytterligare stöd ur anslaget för utvecklingssamarbete. Av denna summa är 24,2 miljoner humanitärt bistånd som levereras fram av FN:s flyktingkommissariat UNHCR och Internationella rödakorskommittén ICRC.

För utvecklingssamarbete har kanaliserats 32,3 miljoner euro till Världsbankens gemensamma fonder, Ukrainas resiliensfond som samordnas av Storbritannien, Europarådets handlingsprogram för Ukraina samt projektverksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE. 

Dessutom håller Finland på att rikta 35 miljoner euro till humanitärt bistånd och utvecklingssamarbete för att stödja Ukrainas akuta humanitära situation, landets kritiska funktioner och återuppbyggnaden som genomförs i sinom tid.

Finland ger också Ukraina materiellt bistånd efter landets behov och önskemål. Materiellt bistånd har sänts genom EU:s civilskyddsmekanism (bland annat tält, sjukvårdsartiklar, brandbilar, ambulanser, reservkraftaggregat). Ytterligare materiellt bistånd bereds enligt Ukrainas önskemål och behov. Det materiella biståndet samordnas av inrikesministeriet. (Länk till en annan webbplats.)

Finland har även sänt militär skyddsutrustning och försvarsmateriel till Ukraina. Ytterligare information om försvarsmaterielbistånd finns på försvarsministeriets webbplats. (Länk till en annan webbplats.)

Också grannländerna ges hjälp

Det är också viktigt att Ukrainas grannländer får hjälp, såsom Moldavien, som tagit emot ett enormt antal människor från Ukraina. De behöver hjälp.

Av Finlands stöd har riktats en miljon euro till humanitärt bistånd genom FN:s flyktingkommissariat UNHCR för att stödja ukrainare som flytt till Moldavien.

0,5 miljoner euro har kanaliserats via FN:s partnerskap för rättigheter för personer med funktionsnedsättning UNPRPD för att hjälpa personer med funktionsnedsättning som flytt kriget i Ukraina till Moldavien och Georgien.  

Stödet från EU

EU:s politiska, finansiella och humanitära stöd till Ukraina fortsätter. EU-länderna har också bistått Ukrainas väpnade styrkor genom Europeiska fredsfaciliteten. Till Ukraina levereras utrustning och förnödenheter, bland annat bränsle, medicinsk utrustning och vapenmateriel. Mer information om EU:s stöd till Ukraina på Europeiska kommissionens webbplats(Länk till en annan webbplats.).