Rättigheter för dig som använder tjänsterna

Som användare av tjänsterna har du rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig i våra system. Du kan också kontrollera de uppgifter vi samlat in om dig och vid behov uppdatera dem. Du kan få dina uppgifter raderade ur våra tjänster eller begränsa behandlingen av dem.

  1. Rätt att kontrollera egna uppgifter: Du kan be att få se dina personuppgifter som har registrerats i tjänsterna genom att fylla i en blankett för utskrift och skicka den till ministeriets registratorskontor. Du kan också be om uppgifter per e-post från ministeriets registratorskontor. Begäran om att få personuppgifter till påseende
  2. Rättelse eller komplettering av uppgifter: Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.
  3. Begränsning av behandlingen av uppgifter: Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.
  4. Återkallelse av samtycke till användningen av uppgifter: Du kan skriftligen be ministeriet radera dina uppgifter ur tjänsten. Rätten att få sina personuppgifter raderade enligt dataskyddsförordningen tillämpas dock inte när behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att sköta ministeriets lagstadgade uppgifter. Du kan själv när som helst radera uppgifterna om dina prenumerationer genom att avsluta prenumerationen enligt de anvisningar som finns i varje e-postmeddelande som vi skickar. Registratorskontorets kontaktuppgifter
  5. Besvär eller klagomål som gäller behandlingen av personuppgifter: Vid behov kan du lämna in ett besvär eller klagomål till dataombudsmannen. Tietosuoja.fi.