Din rätt till dataskydd

Du har rätt att få veta på vilka sätt och i vilka syften vi behandlar dina personuppgifter. På vår dataskyddswebbplats strävar vi efter att ge en heltäckande bild av behandlingen av personuppgifter i vår verksamhet. Är det något du funderar över kan du kontakta vårt dataskyddsombud på adressen tietosuoja(a)formin.fi. Använd utrikesministeriets säkra e-post när du skickar meddelanden (https://turvaviesti.gov.fi), så krypteras meddelandet och dina personuppgifter skyddas.

Du har dessutom:

  1. Rätt att få tillgång till dina egna uppgifter. Du har rätt att få veta om vi behandlar personuppgifter som gäller dig. Om vi gör det, har du rätt att få en kopia av uppgifterna, om det inte finns några lagenliga grunder med stöd av vilka vi kan vägra att tillgodose rättigheten. Mer information: Begäran om kontroll av personuppgifter
  2. Rätt att rätta eller komplettera dina uppgifter. Om du upptäcker fel eller brister i dina uppgifter, kan du be att de korrigeras. I ett sådant fall ber vi dig berätta vilken uppgift som är felaktig och motivera varför den är det. Vi ber dig också berätta på vilket sätt dina uppgifter ska ändras eller kompletteras.
  3. Rätt att begränsa behandlingen av dina uppgifter. Om du har meddelat att dina uppgifter är felaktiga, har du rätt att begära att behandlingen av uppgifterna begränsas tills det har säkerställts att uppgifterna är korrekta.
  4. Rätt att göra en invändning mot behandlingen av dina uppgifter. Du kan när som helst göra en invändning med hänvisning till ett särskilt skäl som anknyter till din personliga situation. Vi får då inte längre behandla dina personuppgifter, med undantag för om det finns tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  5. Rätt att lämna in ett besvär eller klagomål som gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vid behov kan du lämna in ett besvär eller klagomål till dataombudsmannen på adressen tietosuoja.fi(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster).

Dina rättigheter när vi behandlar dina uppgifter i en krissituation

Om vår beskickning behandlar dina personuppgifter i en krissituation som gäller ditt vistelseland, har du – utöver dina ovannämnda dataskyddsrättigheter – enligt 11 kap. i lagen om konsulära tjänster rätt att förbjuda behandlingen av dina personuppgifter. Dessutom har du i enlighet med dataskyddsförordningen rätt att be oss radera de personuppgifter som vi behandlat. 

I krissituationer strävar vi efter att få ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter om det inte är omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning.