Suomen suhteet ja kehitysyhteistyö Mosambikissa

Suomen kehitysyhteistyö Mosambikissa edistää hyvää hallintoa sekä tukee parempien oppimistulosten saavuttamista peruskoulussa ja toisella kouluasteella. Tytöt ja tasa-arvo ovat työn keskiössä.

Mosambikilainen tyttö istuu luokassa. Kuvassa myös Afrikan kartta, johon Mosambik on merkitty.

Suomen kehitysyhteistyö on vaikuttanut osaltaan siihen, että Mosambikissa jo 90 prosenttia lapsista aloittaa peruskoulun. Viime vuosina kouluverkko on laajentunut, uusia kouluja on rakennettu myös maaseudulle ja tyttöjen koulunkäynti on lisääntynyt. 

Mosambikin talouskasvu on ollut viime vuosikymmeninä suhteellisen nopeaa, mutta silti lähes puolet kansasta elää köyhyydessä. Mosambikilla on mittavat luonnonvarat, joiden hyödyntäminen on vasta käynnistymässä. Jos tehdyt suunnitelmat toteutuvat, maakaasu voi vaurastuttaa Mosambikia merkittävästi tulevina vuosikymmeninä. 

Nopea väestönkasvu, pula työpaikoista, ilmastomuutoksen vaikutukset ja kasvava eriarvoisuus alueiden sekä maaseudun ja kaupunkien välillä heikentävät tulevaisuudennäkymiä. Lähivuosien kehitystä haastavat myös konflikti maan pohjoisosassa Cabo Delgadossa, koronaviruspandemian seuraukset ja poliittisen vallan keskittyminen.

Suomella ja Mosambikilla on pitkäaikaiset suhteet, joissa on tähän asti painottunut pääasiassa kehitysyhteistyö. Suomi on tukenut Mosambikia 1970-luvulta lähtien muun muassa infrastruktuurin, maa- ja metsätalouden, terveyssektorin, hyvän hallinnon ja opetusalan kehittämisessä. Suomi tukee Mosambikia saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet avunantajayhteisön kanssa. 

Suomen tavoitteena on lähivuosina laajentaa ja syventää suhteita Mosambikin kanssa. Suomi haluaa kaksinkertaistaa Suomen ja Afrikan maiden välisen kaupan vuodesta 2020 vuoteen 2030, ja suomalaisyritysten investointeja Afrikkaan ja afrikkalaisyritysten investointeja Suomeen pyritään lisäämään tuntuvasti samalla ajanjaksolla.

Suomen kokonaisvaltaisen toiminnan tavoitteita kuvataan Mosambikin maastrategiassa ja kehitysyhteistyöhön keskittyvässä maaohjelmassa. Vuosina 2021–2024 Suomen maastrategian tavoitteena Mosambikissa on tukea rauhanrakentamista ja konfliktien ehkäisemistä, edistää nuorten mahdollisuuksia ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, vahvistaa maan instituutioita ja kehittää maiden välisiä kauppasuhteita.

Suomen maastrategia Mosambikissa (englanniksi, PDF, 326 KB)

Suomen kehitysyhteistyön tavoitteet Mosambikissa vuosina 2021–2024

Suomen kahdenvälinen kehitysyhteistyö suuntautuu vuosina 2021–2024 pääasiassa opetusalan tukemiseen ja hyvän hallinnon kehittämiseen. Tuella parannetaan myös naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä. Suomen suunniteltu tuki Mosambikille vuosina 2021–2024 on 58 miljoonaa euroa.

Suomen kehitysyhteistyön maaohjelma Mosambikissa (englanniksi, PDF, 953 KB)

Grafiikka Suomen kehitysyhteistyön suunnittelluista määrärahoista Mosambikissa 2021-2024. Opetukseen ja tasa-arvoon suunnataan 38,3 miljoonaa euroa, hyvään hallintoon 19.7 miljoonaa euroa. Yhteensä määrärahat ovat 58 miljoonaa euroa.

Edellisellä ohjelmakaudella vuosina 20162019 Suomen tuki keskittyi perusopetuksen kehittämiseen, demokratiakehityksen ja hyvän hallinnon vahvistamiseen sekä pienviljelijöiden ruokaturvan parantamiseen.

Suomen kehitysyhteistyö opetusalalla

Oppimistulosten parantamiseksi Suomen tuella edistetään opettajien ja rehtoreiden perus- ja lisäkoulutusta sekä laadukkaiden oppimateriaalien saatavuutta etenkin alakouluissa. Koko opetussektorin hallintoa ja sen läpinäkyvyyttä kehitetään. Jatkossa eritystä huomiota kiinnitetään myös seksuaali-ja lisääntymisterveyteen.

Tavoite: Paremmat oppimistulokset kaikille lapsille ja nuorille peruskoulussa ja toisella kouluasteella

 • Tyttöjen koulunkäynti lisääntyy
 • Opettajien ja rehtorien ammattitaito paranee
 • Opetussektoria hallinnoidaan tehokkaammin

Meneillään olevat hankkeet ja ohjelmat  

 • Opetussektorin tuki yhteisrahasto FASEn kautta, yhteensä 28 miljoonaa euroa vuosina 20202022
 • Opettajien täydennyskoulutuksen tukeminen (COACH-ohjelma), yhteensä 3 miljoonaa euroa vuosina 20202022

Suomen kehitysyhteistyö hyvän hallinnon tukemiseksi

Suomen kehitysyhteistyöllä tuetaan Mosambikin viranomaisia niin, että maan veropohja laajenee ja julkistalouden hoito perustuu vahvasti hyvälaatuiseen tutkimustietoon. Myös maan päättäjien osaamista luonnonvarojen hallinnoinnista vahvistetaan ja suunnitteilla on myös tuki sosiaaliturvajärjestelmän kehittämiselle.

Tavoite: Keskeiset instituutiot edistävät tasa-arvoa ja kriisinkestävyyttä

 • Julkistalouden hallinta vahvistuu
 • Sosiaaliturvajärjestelmä tukee maan kestävyyttä ja kykyä vastata kriiseihin
 • Vastuullista hallintotapaa tukevat instituutiot vahvistuvat

Meneillään olevat hankkeet ja ohjelmat

 • Päätöksenteon tukeminen tutkimuksen avulla, 2. vaihe (IMG II), yhteensä 2,6 milj. euroa vuosina 20212024 
 • Demokraattisten instituutioiden vahvistaminen luonnonvarojen hallinnassa, 2. vaihe (DEMO II), yhteensä 2,8 milj. euroa vuosina 20202023
 • Sosiaalisen ja taloudellisen tutkimuksen laitoksen tuki, yhteensä 2,4 milj. euroa vuosina 20192022
 • Julkisen taloushallinnon reformihanke, PREFER, yhteensä 2 milj. euroa vuosina 2020 ja 2022 

Maaohjelman tuloksia vuodelta 2022

Vuonna 2022 Mosambikin talous jatkoi elpymistään, mikä johtui maatalouden ja palvelualojen suhteellisen hyvästä kehityksestä sekä tärkeimpien vientihyödykkeiden, kuten hiilen ja alumiinin, kysynnän kasvusta. Pohjois-Mosambikin turvallisuustilanne osoitti paranemisen merkkejä, mutta maan humanitaarinen tilanne oli edelleen vaikea konfliktin ja hirmumyrskyjen aiheuttaman maan sisäisen pakolaisuuden vuoksi.

Konfliktit ja luonnonkatastrofit vaikeuttivat lähes 822 000 perus- ja toisen asteen oppilaan koulunkäyntiä. Haasteista huolimatta yhä useampi oppilas, myös perusopetukseen osallistuvat tytöt, saivat koulunsa päätökseen. Tyttöjen koulunkäyntiaste (gross enrolment) toisen asteen opetuksessa kohosi 42 prosenttiin edellisvuoden 37 prosentista. Myös opettajankoulutuslaitoksista valmistuneiden opettajien määrä kasvoi 3 800:sta 6 300:aan samalla aikavälillä. 

Kansallista 0-2-vuotiaiden lapsilisäohjelmaa alettiin laajentaa, ja siihen rekisteröitiin lähes 1 300 uutta edunsaajaa, joista monet olivat alle 18-vuotiaita ja sukupuoleen perustuvasta väkivallasta selviytyneitä äitejä. Yli 270 vapaaehtoista sosiaalityöntekijää ja kansallisen sosiaaliviraston työntekijää kouluttautui lapsilisäohjelmaan liittyvissä aiheissa.

Mosambikin valtiovarainministeriö käytti suunnittelu- ja budjetointityössään Suomen tuella tuotettua tutkimustietoa. Maan verohallinto laajensi sähköisiä palvelujaan. Lisäksi poliittiset päättäjät ymmärtävät nyt paremmin valvontatehtäväänsä kaivannaisteollisuudesta saatavien tulojen kestävässä ja oikeudenmukaisessa käytössä.

Suomen yhteistyökumppanit Mosambikissa

Suomella on Mosambikissa sekä paikallisia että kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Paikallisia kumppaneita ovat erityisesti Mosambikin valtionhallinto (opetusministeriö ja valtiovarainministeriö), tutkimuslaitokset ja kansalaisjärjestöt.

Euroopan unioni on Suomen tärkein viiteryhmä Mosambikissa. EU:n jäsenenä Suomi osallistuu Mosambikin hallituksen ja yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa käytävään vuoropuheluun, joka kattaa kanssakäymisen sektoreita laaja-alaisesti politiikasta, ihmisoikeuksista sekä kauppa- ja taloussuhteista aina kulttuuriin saakka. Suomi etsii myös mahdollisuuksia osallistua EU:n yhteisiin ohjelmiin niin kehitysyhteistyössä kuin muillakin sektoreilla.

Suomi tukee Mosambikin taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä myös rahoittamalla YK-järjestöjen sekä kansainvälisten kehitysrahoituslaitosten työtä. Lisäksi Suomi tarjoaa humanitaarista apua tarveperustaisesti erityisesti YK:n humanitaaristen järjestöjen ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen kautta.

Useat suomalaiset kansalaisjärjestöt tukevat Mosambikin yhteiskunnallista kehitystä yhteistyössä maan kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä suomalaisten järjestöjen tuki Mosambikissa kohdistuu erityisesti opetukseen, ympäristöoikeuksiin ja työelämäkysymyksiin.

Team Finland -yhteistyö 

Kaupallis-taloudellisen yhteistyön kehittäminen perinteisen kehitysyhteistyön rinnalla on Suomen päätavoitteita Mosambikissa toimikaudella 2021–2024. Molempien maiden tavoitteena on kasvattaa maiden välistä kauppaa sekä suoraan että Suomen julkisen yksityisen sektorin tuen, kuten Finnfundin, kautta. Kehitysyhteistyö tukee tavoitetta, sillä sen kautta esimerkiksi parannetaan eri tavoin liiketoimintaympäristöä. 

Team Finland -verkosto Mosambikissa(Linkki toiselle web-sivustolle.)
 

Tämän sivun sisällöstä vastaa