Utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete

02.04.2019

Utvecklingspolitiken är en viktig del av Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Utvecklingssamarbetet är ett sätt att genomföra den. Med hjälp av utvecklingssamarbetet får miljoner människor en möjlighet till ett bättre liv.


Finland ordnar konferens om samordningen av biståndet till Afghanistan

Finland ordnar konferens om samordningen av biståndet till Afghanistan

Finland ordnar en givarkonferens för Afghanistan tillsammans med den afghanska regeringen och FN i Genève i november. Under konferensen ska det internationella samfundet och den afghanska regeringen förbinda sig till gemensamma mål och metoder när det gäller utvecklingssamarbetet i Afghanistan 2021–2024.

Stabiliseringen och utvecklingen i Afghanistan är prioriterade mål för Finland och hela internationella samfundet. Under givarkonferensen samordnas utvecklingssamarbetet i Afghanistan 2021–2024 för att angripa i instabilitetens grundorsaker.

Om man misslyckas med att stabilisera Afghanistan leder det till sådana hot som det internationella samfundet vill undvika. Därför är det viktigt och i alla aktörers intresse att biståndet samordnas.

Finland vill främja demokrati, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna

”Som konferensens arrangör kan vi påverka hur värderingar och mål som är viktiga för Finland och givarsamfundet beaktas. Vi vill lyfta fram demokratin, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna, i synnerhet kvinnors och flickors rättigheter”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Att Finland arrangerar konferensen befäster också vår ställning som en relevant aktör i internationella sammanhang och stärker Finlands utrikespolitiska förbindelser.

Givarkonferensen för Afghanistan ordnas med fyra års mellanrum. Senast hölls den i Bryssel 2016.

Finlands stöd till Afghanistan

Afghanistan är det av Finlands partnerländer i utvecklingssamarbetet som får mest stöd. Finland har deltagit i stabiliseringsinsatserna, återuppbyggnadsarbetet och utvecklingssamarbetet i Afghanistan sedan 2002. Under perioden 2017–2020 har Finland lovat stödja Afghanistan med ca 28 miljoner euro per år.

Finland och EU betonar i synnerhet kvinnors och flickors ställning. Kvinnornas rättigheter och yttrandefriheten har också förbättrats något i Afghanistan, delvis tack vare Finlands insatser. Till exempel har kvinnors deltagande i det samhälleliga beslutsfattandet ökat och diskriminerande lagar har setts över.

Ytterligare information: Titta Maja, chef för enheten för södra Asien, tfn +358 50 358 7247

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.