Utvecklingssamarbete ger resultat

Finlands utvecklingssamarbete ger miljoner människor ett bättre liv och hjälper till med att bygga stabilare och rättvisare samhällen.

Resultaten av utvecklingssamarbetet är av många slag.  En del är mycket konkreta och lätta att mäta: rent dricksvatten, flera och bättre utbildade lärare, skydd för dem som lider av konflikter.

Andra resultat anknyter till attityder och samhällets strukturer. De kan t.ex. gälla fungerande rättstjänster, hållbar användning av skogarna eller att få diskriminering att upphöra. Det räcker ofta längre att få till stånd dessa förändringar. De olika formerna av arbetet kompletterar varandra.

På webbplatsen för tidningen Kehitys-Utveckling har 100 resultat av utvecklingssamarbetet sammanställts.

Friskare mödrar och bättre preventivmetoder i Afghanistan

I Afghanistan har kvinnor och flickor en särskilt svag ställning. Finland stöder det arbete som organisationen Marie Stopes International gör i landet för att förbättra kvinnors ställning och familjeplanering.

Organisationen har arbetat i Afghanistan sedan år 2002. Från starten till och med år 2017 har organisationens kliniker besökts av 3,8 miljoner patienter som nästan alla varit kvinnor. Marie Stopes International har utbildat hundratals kvinnor som arbetar professionellt eller som volontärer inom hälsovårdssektorn.

I ett konservativt och religiöst land är familjeplanering och preventivmetoder fortfarande tabu, men organisationens familjeplaneringstjänster har redan använts av 1,4 miljoner människor.

(Tyngdpunkt 1: Kvinnor och flickor)

Arbete för ungdomar i Zambia

I Zambia skapade fem FN-organisationers program för grön ekonomi anständiga jobb och hållbar affärsverksamhet inom landets snabbt växande byggnadssektor åren 2013–2017. Totalt skapades 4 300 nya arbetstillfällen, och av dem var hälften för ungdomar. Dessutom åstadkom man bättre säkerhet i arbetet och hälsovård på 3 450 arbetsplatser.

Arbete och en mångsidigare ekonomi behövs. Befolkningstillväxten i Zambia hör till de snabbaste i världen, och över hälften av landets invånare är unga. Ekonomins hjul snurrar huvudsakligen tack vare gruvindustrin och är mycket beroende av marknadspriset på koppar.

(Tyngdpunkt 2: Ekonomi och arbete)

Kvalitetsjournalistik i Somalia

Den finska stiftelsen Viestintä ja kehitys -säätiö har sedan år 2014 stött fri informationsförmedling i Somalia. Samarbetspartner är Somalias nationella television SNTV och Somalias journalistförbund. En nyhetsstudio har byggts upp i Mogadishu, och med stöd från Finland har myndigheter och redaktörer fått utbildning, också i att göra program för barn och ungdomar.

Jämlikare, högklassigare och mångsidigare media ökar allmänhetens tillgång till information och stöder det somaliska samhällets fredliga utveckling mot demokrati.

(Tyngdpunkt 3: Ett fungerande samhälle)

Vatten och toaletter till över fyra miljoner människor

I Etiopien har Finland utvecklat en modell för vattenprogram som tryggar en hållbar verksamhet. Etiopien står för minst hälften av finansieringen och lokalsamhällena sparar ihop den grundplåt som behövs. När pengarna finns, ansöker byborna om stöd för att bygga en egen vattenpost eller toalett samt svarar för byggandet och underhållet av dem.

Under åren 1994–2017 har över 19 000 vattenposter byggts och 970 000 hushåll har fått en ordentlig toalett. Dessa har varit till nytta för över 4,5 miljoner människor på landsbygden.

(Tyngdpunkt 4: Tryggad livsmedelsförsörjning, vatten, energi och naturresurser)

Humanitärt bistånd lindrar den mänskliga nöden

Varje år drabbas hundratals miljoner människor av naturolyckor, väpnade konflikter och andra kriser. Humanitärt bistånd ges utgående från ett behov. Dess syfte är att rädda människoliv, lindra mänsklig nöd och upprätthålla människovärdet i kriser.

Läs mera om Finlands humanitära bistånd samt om Finlands stöd till offren för krisen i Syrien