Utvecklingssamarbete ger resultat

Resultaten av utvecklingssamarbetet är mångsidiga. En del är mycket konkreta och lätta att mäta: rent dricksvatten, fler och bättre utbildade lärare, skydd för dem som lider av konflikter.

Andra resultat har att göra med attityder och samhällets strukturer. De kan t.ex. gälla fungerande rättstjänster, hållbar användning av skogarna eller minskad diskriminering. Att nå denna typ av förändringar tar ofta lång tid.

Positiva resultat bygger upp samhällen, välfärd och global stabilitet. De främjar Finlands utrikespolitiska mål och internationella åtaganden. Med hjälp av utvecklingssamarbete kan Finland delta i att lösa de stora problem som hotar mänskligheten. 

Utvecklingspolitisk resultatrapport till riksdagen

Den utvecklingspolitiska resultatrapport(Länk till en annan webbplats.) som beretts vid utrikesministeriet överlämnades åt riksdagen den 1 november 2018. Rapporten presenterar de resultat som rapporterats inom utvecklingspolitiken och utvecklingssamarbetet 2015–2018.

Med Finlands stöd har kvinnors och flickors rätt till sin egen kropp förbättrats. Finlands stöd har hjälpt människor som drabbats av konflikter och klimatförändringar.

Allt fler kvinnor har tillgång till preventivmedel. Över 1,5 miljoner kvinnor och flickor fick tillgång till tjänster för sexuell och reproduktiv hälsa åren 2015–2017 tack vare Finlands bilaterala samarbete. Över 56 miljoner kvinnor använde preventivmedel med EU:s stöd 2014–2016.

 

Mat och rent vatten åt miljontals människor. Finland har genom civilsamhällesorganisationer understött 433 270 småbrukare varav 54 procent var kvinnor. Om man räknar in familjemedlemmar uppgår de som gynnats till 2 062 000 människor. Genom Finlands bilaterala samarbete har också 2 466 700 fått tillgång till vatten och 5 940 500 människor till sanitet. Därtill har 661 380 skolor fått vatten och sanitet.

 

Rapporten visar att Finland och dess partner uppnår resultat relativt väl. Arbetet är som effektivast då det finansiella stödet förenas med politisk dialog, expertis och påverkansarbete. Finland har lyckats särskilt väl inom områden där verksamheten utgår från våra egna värderingar, till exempel jämställdhet, delaktighet och icke-diskriminering. 

De relativt sett svagaste resultaten har uppstått där partnerskapen undergrävts av instabila förhållanden på olika sätt. Finland måste bättre ta denna typ av risker i beaktande. Under bräckliga förhållanden kan ett positivt resultat vara att uppnådda utvecklingsresultat bevaras och att situationen inte försämras.

Det tar tid att förändra samhället. Resultat förutsätter långsiktighet och anpassningsförmåga. En framgångsrik utvecklingspolitik kräver kontinuerlig förnyelse och att vi samlar in och använder information om våra resultat.  Finland bör i fortsättningen fokusera på ett begränsat antal teman och funktioner.

Läs ett sammandrag av Utvecklingspolitisk resultatrapport 2018 (PDF, 50 KB) eller Utvecklingspolitisk resultatrapport 2018 i sin helhet (PDF, 3 342 KB).
 

utvecklingspolitik
utvecklingssamarbete