Den reviderade europeiska sociala stadgan (1996)

Den reviderade europeiska sociala stadgan (1996)

Syftet med stadgan är att trygga och främja de sociala rättigheterna i Europa. Alla skall utan diskriminering garanteras dessa rättigheter. Stadgan garanterar bland annat rättigheter som gäller bostad, hälsa, utbildning, arbete och fri rörlighet och skyddar barns, äldres, funktionsnedsatta personers och familjers sociala rättigheter.

Den europeiska sociala stadgan reviderades för att motsvara de sociala förändringar som har skett sedan den godkändes 1996. I revideringen har en del nya rättigheter tillfogats och vissa bestämmelser har förändrats. Miniminivån som avtalsparterna måste förbinda sig till har också ändrats.

Övervakningen av stadgan utgår från periodiska rapporter av medlemsländerna. Rapporterna granskas i kommittén för sociala rättigheter, i den mellanstatliga kommittén och slutligen i Europarådets ministerkommitté som vid behov kan ge offentliga rekommendationer om hur lagstiftningen i ett medlemsland borde ändras. Risken för negativ publicitet anses utgöra ett kraftfullt verktyg i övervakningen av stadgan.

Den reviderade stadgan ersätter den europeiska sociala stadgan från 1961 (FördrS 43—44/1991) och dess tilläggsprotokoll från år 1988 (FördrS 84/1992) samt protokollet om ändring i stadgan.

Tilläggsprotokollet till den europeiska sociala stadgan angående ett kollektivt klagomålsförfarande (1995)

Tilläggsprotokollet tillerkänner internationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt internationella medborgarorganisationer som uppfyller vissa kriterier rätten att anföra klagomål över tillämpningen av den sociala stadgan.

I Finland trädde protokollet i kraft 1.9.1998 (FördrS 75— 76/1998).

Periodiska rapporter och rekommendationer

Periodisk rapport

Rapportens olika språkversioner

Slutsatser
och rekommendationer

13. reviderade rapporten, oktober 2017 engelska (pdf)
12. reviderade rapporten, oktober 2016 engelska (pdf) engelska (pdf)
11. reviderade rapporten, oktober 2015 engelska (pdf)
9. reviderade rapporten
oktober 2013
engelska (pdf)

8. reviderade rapporten september 2012

engelska (pdf)


engelska (pdf)
7. reviderade rapporten januari 2012 engelska (pdf)  engelska (pdf)
6. reviderade rapporten, februari 2011 engelska (pdf) engelska
5. reviderade rapporten, december 2010 engelska (pdf) engelska (pdf)

4. reviderade rapporten, januari 2009, juni 2009

engelska (pdf)

engelska (pdf)

engelska (pdf)
3. reviderade rapporten, oktober 2008 engelska (pdf) engelska (pdf)

2. reviderade rapporten
oktober 2006

finska,
engelska

1. reviderade rapporten
februari 2006

finska,
engelska

engelska

Icke-godkända bestämmelser i den reviderade Europeiska sociala stadgan

2. rapporten
juli 2012

engelska

1. rapporten
februari 2008

engelska

Europeiska sociala stadgan

10. rapporten
och
6. rapporten om tilläggsprotokollet
mars 2004


engelska

engelska

9. rapporten
juni 2003

engelska

engelska

8. rapporten
och
5. rapporten om tilläggsprotokollet
maj 2002


engelska

engelska

7. rapporten
augusti 2001

engelska

6. rapporten
och
4. rapporten om tilläggsprotokollet  april 2000

engelska

engelska

5. rapporten
augusti 1999

engelska

4. rapporten, juni 1998 (PDF)

3. rapporten, juli 1997 (PDF)

2. rapporten om tilläggsprotokollet (oktober 1996, PDF) 1. rapporten om tilläggsprotokollet(februari 1995, PDF)