Pohjoinen ulottuvuus

Pohjoinen ulottuvuus (PU) on Suomen aloitteesta syntynyttä EU:n, Venäjän, Norjan ja Islannin välillä toteutettavaa käytännönläheistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on luoda vakautta, hyvinvointia ja taloudellisen kehityksen edellytyksiä Pohjois-Euroopassa.

PU mahdollistaa jäsenvaltioille joustavan ja tehokkaan yhteistyön tiivistämisen kaikilla erikseen sovittavilla toimialoilla. Yhdysvallat, Kanada ja Valko-Venäjä ovat PU:n tarkkailijoita.

Euroopan unioni, Islanti ja Norja ovat tuominneet jyrkästi Venäjän 24.2.2022 aloittaman sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan. Hyökkäyksen seurauksena, muut maat ovat keskeyttäneet toistaiseksi kaikki pohjoisen ulottuvuuden politiikan toimet, jotka koskevat Venäjää ja Valko-Venäjää. Yhteistyötä on sitouduttu jatkamaan muiden maiden kesken. Mikäli edellytykset yhteistyölle Venäjän kanssa palautuvat, on tulevaisuudessa mahdollista arvioida yhteistyön käynnistämistä uudelleen, painottaen sen perustumista yhteisille arvoille sekä säännöille.

Suomen pisin joki Kemijoki (550 km) virtaa halki erämaiden, kylien ja kaupunkien Lapin tuntureilta Pohjanlahteen. Kuva: Jari Vilén

Pohjoisen ulottuvuuden kumppanuudet käytännön yhteistyölle

Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuus

Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuudessa (Northern Dimension Environmental Partnership, NDEP), joka perustettiin vuonna 2001, tartutaan alueen ympäristön erityiskysymyksiin: vesistöjen suojelu (Itämeri ja Barentsin meri), ydinturvallisuus, jätehuolto ja kaukolämpöhankkeet.  Kumppanuuden tavoitteena on vahvistaa ja ohjata rahoitusta tärkeisiin rajat ylittäviin ympäristöhankkeisiin pohjoisen ulottuvuuden alueella.

Kumppanuuden tueksi on perustettu kansainvälisten rahoituslaitosten aloitteesta ympäristökumppanuusrahasto, jota hallinnoi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD. Rahastoon on osoitettu varoja yhteensä 348 miljoonaa euroa, josta ympäristöhankkeisiin on sidottu 182 miljoonaa euroa ja ydinturvallisuushankkeisiin 166 miljoonaa euroa (marraskuu 2020). Suurimpana rahoittajana on EU (komissio ja jäsenmaat), Venäjän ollessa toiseksi suurin. Ympäristökumppanuuden toteuttamiseen osallistuvat myös alueella toimivat kansainväliset rahoituslaitokset, EBRD, Euroopan investointipankki EIP, Pohjoismaiden investointipankki NIB, Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO ja saksalainen Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW.

Rahaston avulla on toistaiseksi mobilisoitu yhteensä 1,4 miljardin euron edestä ympäristö- ja energiatehokkuushankkeita mm. Pietarissa, Petroskoissa ja Kaliningradissa. Lisäksi osana kumppanuutta on toteutettu ydinjätehankkeita etenkin Kuolan niemimaalla. Suomi tukee mustan hiilen ja muiden haitallisten päästöjen vähentämiseen tähtäävien hankkeiden identifiointia ja valmistelua Luoteis-Venäjällä.

Ydinturvallisuussektorilla toteutetaan muun muassa radioaktiivisen jätteen käsittelyyn ja käytetyn ydinpolttoaineen turvalliseen varastointiin liittyviä hankkeita. Ympäristöhankkeista poiketen NDEP:n ydinjätehankkeet rahoitetaan kokonaan lahjavaroin. Andrejevin lahden ydinpolttoaineen varastolaitoksen tyhjentäminen sekä Papa-luokan sukellusvene NPS-501:n ja ydinkäyttöisten jäänmurtajien huoltoalus Lepsen ydinpolttoaineen poistaminen ovat esimerkkejä onnistuneista hankkeista. Jäämeren pohjassa on yhteensä 17 000 radioaktiivista esinettä.

Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuus

Pohjoisen ulottuvuuden liikenne- ja logistiikkakumppanuudessa (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics, NDPTL), joka perustettiin lokakuussa 2009, on tarkoitus painottaa jatkossa digitalisaatiota, automatisaatiota ja robotisaatiota. Myös logistiikkaratkaisut ja relevantien tutkimustietojen hankinta ovat tärkeitä. Suomi on painottanut digitaalisten ratkaisujen ohella vihreää liikennettä, ml. meriliikenteen päästöjen vähentäminen, sekä EU:n ja Aasian yhteyksiä osana EU:n Connectivity-strategian ja Green Dealin toimeenpanoa.

Pohjoisen ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuus

Pohjoiden ulottuvuuden sosiaali- ja terveyskumppanuuden (Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being, NDPHS) asiantuntijatyöllä ehkäistään tarttuvien tautien leviämistä ja edistetään terveitä elämäntapoja. Kumppanuus perustettiin vuonna 2003. 

Kumppanuuden ytimen muodostavat asiantuntijaryhmät, jotka käsittelevät seuraavia asioita: HIV, tuberkuloosi ja liitännäisinfektiot, antibioottiresistenssi, päihteiden väärinkäyttö, ei-tarttuvat taudit, työsuojelu, perusterveydenhuolto, vankilaterveydenhuolto.

Nousevina teemoina toiminnassa ovat ikääntyminen, kokonaisvaltainen hoito, mielenterveys ja digitalisaatio. Koronakriisin seurauksena kumppanuuden merkityksen voi olettaa kasvavan.

Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus

Pohjoisen ulottuvuuden kulttuurikumppanuus (Northern Dimension Partnership on Culture, NDPC) on kumppanuuksista tuorein ja se perustettiin toukokuussa 2010. Se tukee luovien alojen yhteistyön kehittämistä ja toimintamahdollisuuksien parantamista edistämällä taloudellisesti kannattavan kulttuuritoiminnan syntymistä. Kumppanuuden avulla myös lisätään tiedonvaihtoa yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksista. Kumppanuus on ollut hyvin toimiva ja tärkeä alueen maille ja toimijoille.

Pohjoisen ulottuvuuden instituutti ja Pohjoisen ulottuvuuden yritysneuvosto

Muita toimintamuotoja ovat Pohjoisen ulottuvuuden instituutti ja Pohjoisen ulottuvuuden yritysneuvosto.

Marraskuussa 2009 perustettu Pohjoisen ulottuvuuden instituutti on pohjoisen ulottuvuuden teemoihin keskittyvä yliopistoverkosto. Instituutin avulla on haluttu vahvistaa ja nostaa esiin pohjoisen ulottuvuuden tematiikkaa tieteen, opetuksen ja tutkimuksen alueella.

Pohjoisen ulottuvuuden instituutti on ollut avoin kaikille kiinnostuneille korkeakouluille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille pohjoisen ulottuvuuden alueella ja laajemmin. 

Hanketta koordinoi Aalto-yliopiston Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT yhteistyössä Pietarin valtiollisen taloustieteiden yliopiston ja Arkangelin arktisen federaatioyliopiston kanssa.

Pohjoisen ulottuvuuden instituutti on lopettamassa toimintansa tämän vuoden 2022 loppuun mennessä johtuen akateemisen yhteistyön jatkumattomuudesta Venäjän kanssa sekä EU:n rahoituksen keskeytymisestä.

Pohjoisen ulottuvuuden yritysneuvoston tarkoituksena on ollut edistää yritysten verkottumista ja liike-elämän ja viranomaisten välistä vuoropuhelua pohjoisen ulottuvuuden alueella. Käytännön toiminta on toteutunut toimiala- ja teemakohtaisissa työryhmissä, joilla kaikilla on ollut eurooppalais-venäläinen puheenjohtajapari.

Toimialakohtaisia ryhmiä ovat olleet muun muassa cleantech, lääketeollisuus, koneenrakennus (autokomponentit) ja luovat alat. Teemakohtaisia ryhmiä ovat energiatehokkuus, rahoitus, koulutus/työvoimakysymykset. Yhteistyö on ollut avointa kaikille kiinnostuneille yrityksille riippumatta niiden koosta tai alkuperämaasta.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen neuvosto on keskeyttänyt kaiken toimintansa.

Pohjoisen ulottuvuuden rahoitus

Pohjoisen ulottuvuuden periaatteena on yhteisrahoitus. Rahoitus tulee osallistuvien maiden lisäksi EU:n rahoitusinstrumenteista ja -ohjelmista sekä kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta. Kumppanuuksien hanketoimintaan osoitettu EU-rahoitus luo pohjoisen ulottuvuuden yhteistyöhön vakautta ja jatkuvuutta. EU:n keväällä 2016 hyväksymät Venäjä-politiikkaa koskevat periaatteet vaikuttavat osaltaan PU:n hankerahoitukseen.

 

Lisätietoja:

Pohjoisen ulottuvuuden tulevaisuus -esite (PDF (avautuu uuteen ikkunaan) (avautuu uuteen ikkunaan)), englanniksi

Perustietoa Pohjoisesta ulottuvuudesta (PDF) (avautuu uuteen ikkunaan) (avautuu uuteen ikkunaan), englanniksi

 

 

Tämän sivun sisällöstä vastaa

pohjoinen ulottuvuus