Kehitysyhteistyön seuranta, arviointi ja valvonta

Kehitysyhteistyön seurannan, arvioinnin ja valvonnan tavoitteena on varmistaa avustusten asianmukainen käyttö sekä tuottaa tietoa avustuksen käytön tuloksellisuudesta. On tärkeää varmistaa, että kehitysyhteistyölle asetetut laatukriteerit täyttyvät ja riskien hallintaa on toteutettu systemaattisesti.

Kehitysyhteistyön seuranta, arviointi ja valvonta ovat ulkoministeriön keskeisiä viranomaistehtäviä, mutta niin ikään on tärkeää antaa avustuksen saajille palautetta sekä saada heiltä palautetta. Avoimella dialogilla vahvistetaan yhteistä oppimista ja luodaan puitteita jatkuvalle kehittämiselle. Toiminnan jatkuvaa arviointia tukevat kehitysyhteistyön evaluoinnit, jotka auttavat ymmärtämään, mikä kehityspolitiikassa ja -yhteistyössä toimii ja miksi.

Avustusten saajat raportoivat ulkoasiainhallinnolle rahoituksen käytöstä ja toiminnan tuloksista sekä yhteistyön aikana että sen päätyttyä. Ministeriön ja edustustojen virkamiehet seuraavat työn edistymistä, varainkäyttöä, riskejä ja raportoinnin luotettavuutta muun muassa säännöllisen yhteydenpidon, ohjausryhmätyön ja seurantakäyntien avulla. Ministeriö myös teettää ulkoisia tilin- ja toiminnantarkastuksia sekä arviointeja.

Kehitysyhteistyön toimeenpanosta vastaa usein ministeriön ulkopuolinen taho, joka hallitsee yhteistyön riskejä noudattaen omia tai esimerkiksi YK:n kehitysjärjestöjen tai kehitysrahoituslaitosten omia valvonta- ja riskienhallintamenettelyjä. Ministeriön tehtävänä on varmistaa, että nämä menettelyt ovat ulkoministeriön ja kansainvälisten velvoitteiden mukaiset. 

Tämän sivun sisällöstä vastaa