Pakotteisiin liittyvän poikkeusluvan hakeminen

Ulkoministeriö voi myöntää luvan neuvoston pakoteasetuksissa säädetyistä kielloista poikkeamiseksi tietyissä asetuksissa tarkemmin säädellyissä tilanteissa.

Poikkeuslupahakemukset käsittelee pääsääntöisesti ulkoministeriön kansainvälisen oikeuden yksikkö. Jos kyse on vientivalvontayksikön toimivaltaan kuuluvasta vientiluvasta hakemuksen käsittelee ulkoministeriön vientivalvontayksikkö.

Venäjä-pakotteet: Kansainvälisen oikeuden yksikkö käsittelee neuvoston asetusten (EU) N:o 269/2014 ja (EU) N:o 833/2014 perusteella haettavat poikkeusluvat lukuun ottamatta vientivalvontayksikön toimivaltaan asetuksen (EU) N:o 833/2014 nojalla kuuluvia poikkeuslupia.

Hae poikkeuslupaa toimittamalla vapaamuotoinen hakemus ulkoministeriön kansainvälisen oikeuden yksikön pakotetiimille sähköpostitse osoitteeseen pakotteet.um@gov.fi.

Poikkeuslupahakemusten käsittelyaika on keskimäärin 2-3 kk. Hakemuksissa tulee huomioida pakotesäädöksistä johtuvat määräajat. Ulkoministeriön lupakäsittelyyn on tarpeen varata riittävän pitkä aika, jotta hakemus ehditään käsitellä määräaikaan mennessä.

Poikkeuslupahakemuksen voi toimittaa myös kirjallisesti osoitteeseen:

Poikkeusluvat / OIK-10
Ulkoministeriö, PL 176
00023 Valtioneuvosto

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  • Hakijan nimi ja yhteystiedot
  • Osoite, johon tiedustelut ja päätökset saa toimittaa
  • Tieto siitä, saako päätöksen toimittaa sähköpostitse (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa, 19 §)
  • Mihin tarkoitukseen lupaa haetaan
  • Minkä artiklan nojalla poikkeuslupa tulee myöntää
  • Millä perusteella poikkeuslupa tulee myöntää kyseisen artiklan nojalla
  • Asiaan liittyvien tahojen nimeäminen (esim. tuotteen viejä ja vastaanottaja; pankki, jonka hallussa olevat varat tulisi vapauttaa tms.)

Liitä hakemukseen asiaan liittyvät asiakirjat (esim. kauppasopimus, tilausvahvistus, lasku tai maksajapankin tiedot), jotka osoittavat sen, että neuvoston asetuksessa määritellyt poikkeuslupaedellytykset täyttyvät.

Lisää ohjeita löydät osoitteesta https://um.fi/pakotteiden-abc-viejalle.