Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
13.5.2020

Tadzjikistan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Iaktta särskild försiktighet vid resor utanför huvudstaden Dusjanbe. Undvik i synnerhet resor till gränserna mot Afghanistan, Kirgizistan och Uzbekistan och var mycket försiktig i det autonoma området Gorno-Badachsjan (GBAO).

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Situationen i Tadzjikistan är för tillfället lugn men risken för enstaka terrordåd kan inte uteslutas.
Vi avråder från resor till gränsområdena, särskilt gränserna mot Afghanistan, Kirgizistan och Uzbekistan på grund av minfält och oroligheter. Gränserna kan stängas utan förvarning.

Sommaren 2015 utlystes nödläge i Gorno-Badachsjan på grund av översvämningar och lerlaviner. Delar av regionen saknade elektricitet och infrastrukturen skadades illa. Riksvägen över Pamir var ställvis avstängd men har nu öppnats för trafik igen.

Fråga myndigheterna om säkerhetsläget i Gorno-Badachsjan först om du ska resa till dit. Inresetillstånd till Gorno-Badachsjan kan avslås på kort varsel bland annat på grund av säkerhetsläget i de afghanska provinserna i närheten av Tadzjikistans gräns.

Turister ska vara allmänt försiktiga och följa myndigheternas säkerhetsanvisningar noga.
Finland har ingen ambassad i Tadzjikistan men finländare kan vända sig till följande ambassader i frågor som gäller pass eller visum, eller i brådskande konsulära ärenden. EU-länders ambassader i Tadzjikistan:

Tyskland
ul. I Somoni 59/1
734017 Dushanbe, Tadzjikistan
Tfn. +992 372 212 189
Fax. +992 372 240390
webbplats: http://www.duschanbe.diplo.de

Storbritannien
65 MirzoTursunzade Street
Dushanbe
Tadzjikistan
Tfn. (992 372) 24 22 21, 24 14 77
Fax: (992 372) 27 17 26
e-post: Dushanbe. Reception@fco.gov.uk
webbplats: http://ukintajikistan.fco.gov.uk/en

Frankrike
Istarafshan 16/4,
734042 Dushanbe, Tadzjikistan
Tfn. +992 372 215037
e-post: cad.douchanbe@diplomatie.gouv.fr
webbplats: http://ambafrance-tj.org

Brottsligheten

Dushanbe är ett relativt tryggt resmål. Vi uppmanar ändå resenärer att vara allmänt försiktiga och att följa de lokala myndigheternas säkerhetsanvisningar. Håll pengar och värdeföremål utom synhåll.

Undvik att röra dig ensam ute efter mörkrets inbrott. I synnerhet på landsbygden uppmanar vi kvinnor att röra sig i grupp och endast då det är ljust. Anlita endast officiella taxibilar.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker starkt från den finländska. Trafiken är farlig för både bilister och fotgängare. Fordonen är ofta i dåligt skick och de saknar bilbälten eller så använder ingen dem. Trafikreglerna iakttas sällan och överhastigheter är vanliga. Trafiken hindras av säkerhetskontroller.

Vägarna är i dåligt skick och sällan framkomliga för andra än terrängbilar, med undantag av vägarna i huvudstaden Dusjanbe. I synnerhet vägarna till Rashtdalen och Pamir är i dåligt skick. Förbindelserna till dessa delar av landet är avstängda vintertid på grund av snö och under våren på grund av jordskred. Landsvägen mellan Dusjanbe och Khujand går genom Anzobtunneln som har sanerats och togs i bruk år 2015.

På grund av de dåliga vägarna avråder vi från bilresor utanför städerna efter mörkrets inbrott. Vanligtvis är det bara huvudvägar i tätorter som har gatubelysning. Utanför städerna finns det endast få bensinstationer och bilverkstäder, och bensinen kan vara av varierande kvalitet. Det lönar sig därför att tanka bränsle också i en reservdunk. Det är bra att ha med sig en satellittelefon för säkerhets skull.

Den offentliga trafiken är opålitlig eftersom fordonen är föråldrade. På tågen rör sig ficktjuvar.
Var beredd på att inrikesflyg kan vara försenade och inställda. Ibland har de också varit överbokade. På adressen http://ec.europa.eu/transport/air-ban/list_sv.htm finns en uppdaterad förteckning över de flygbolag som EU har utfärdat flygförbud eller restriktioner för.

Naturförhållanden

Tadzjikistan ligger i ett jordbävningsområde. Snö- och lerskred äventyrar trafiken under vårens blidväder.

Hälsoläget

Hälsovården når inte upp till västerländsk standard och det kan vara svårt att få snabb hjälp och mediciner i akuta sjukdomsfall. Ta helst med dig de läkemedel och medicinska förnödenheter du behöver. Överväg om du vill anlita lokala sjukhus.

På grund av den dåliga hygiennivån rekommenderar vi att du dricker endast flaskvatten. Undvik isbitar i drycker. Om du är tvungen att dricka kranvatten måste vattnet kokas först. Fäst vikt vid hygienen vid matlagning och skala alla frukter och grönsaker.

Personer som tänker vistas i landet över 90 dagar måste HIV-testa sig i Tadzjikistan, eller kunna uppvisa ett negativt resultat på ett färskt test som gjorts på annat håll. På grund av den låga nivån på hälsovården rekommenderas det att testet görs på annat håll.

Beakta risken för höjdsjuka vid resor till Pamir.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Narkotikabruk, smuggling och innehav av narkotika leder till stränga straff. Homosexuellt umgänge är lagligt i Tadzjikistan, men det är fortfarande inte accepterat i någon större utsträckning.

Fotografering av vissa objekt, såsom till exempel arméns byggnader med omgivning, gränsområden och en del officiella byggnader, är inskränkt. Det finns inte alltid skyltar om förbuden.

Inresebestämmelser

Tadzjikistan har tagit i bruk e-visum https://www.evisa.tj/index.evisa.html Du hittar mer information på den tadzjikiska ambassadens webbplats www.tajikembassy.be

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Centralasien

ITA-21@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument