Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
12.3.2020

Thailand: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Narathiwat: Undvik icke nödvändiga resor
Pattani: Undvik icke nödvändiga resor
Songkhla: Undvik icke nödvändiga resor
Yala: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

I huvudsak ett tryggt resmål förutom de sydligaste provinserna. Politiska oroligheter kan förekomma och det finns risk för bombdåd. Iaktta myndigheternas anvisningar. Var mycket försiktig i trafiken och skydda dig från smittsamma sjukdomar.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Thailand har klassificerat coronaviruset som en allmänfarlig smittsam sjukdom. Det ger myndigheterna möjlighet att vidta mer omfattande och snabbare åtgärder än normalt för att förhindra att viruset sprids. Läget kan ändras med mycket kort varsel.

De thailändska myndigheterna kräver att resenärer inhämtar ett läkarintyg före avresan och dessutom sätts resenärer i karantän i 14 dagar om de anländer till Thailand från följande länder som klassificeras som högriskområden: Kina inkl. Hong Kong samt Macao, Sydkorea, Iran och Italien. Myndigheterna kan vid behov ändra på klassificeringen av högriskländer.

Alla resenärer som anländer till Thailand, oberoende av ursprungsland, måste i samband med ankomsten till landet fylla i ett frågeformulär om sitt hälsotillstånd, senaste resmål och kontaktuppgifter i Thailand.

Reserestriktionerna, inkl. visumbestämmelserna, kan ändras med kort varsel. Du kan kontrollera det aktuella läget vid närmaste thailändska ambassad eller researrangör.

Thailands hälsoministerium har öppnat ett servicenummer för frågor om coronaviruset. Telefonnumret är 1422 vid samtal från Thailand och +66 2 590 30 00 då man ringer från utlandet.

Följ de thailändska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:

Thailands hälsoministerium: https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
Thailands utrikesministerium: http://www.mfa.go.th/main/en

Tourism Authority of Thailand: https://www.tourismthailand.org/

Nyheter på engelska, Bangkok Post: https://www.bangkokpost.com/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Den politiska instabiliteten i Thailand fortsätter. Detta kan komma till uttryck som åsiktsyttringar och eventuellt också som våld och bombattacker. Konflikterna har främst begränsats till Bangkok utöver bombangrepp i några turistorter i augusti 2016. Senast i april - maj 2017 inträffade tre bombexplosioner i Bangkok. Militärjuntan som innehar makten har instiftat förbud mot att uttrycka politiska åsikter. Alla slags demonstrationer bör undvikas och man ska avlägsna sig från sådana så snabbt som möjligt. Det är även skäl att följa och iaktta andra direktiv och bestämmelser som de lokala myndigheterna utfärdar.

I södra Thailands sydligaste provinser Narathiwat, Pattani, Songkhla och Yala har undantagstillstånd rått redan sedan 2005 p.g.a. de allvarliga oroligheter som fortgått där.

Följ med lokala och internationella medier samt ambassadens webbplats och Facebooksida.

Brottsligheten

Turister kan råka ut för stölder, men också för olika våldsbrott. Särskilt i Bangkoks överfulla BTS-tåg ska du hålla noga reda på dina ägodelar. Iaktta särskilt uppmärksamhet under större evenemang.
Förvara ditt pass och värdeföremål i hotellets förvaringsfack. Ta en kopia av ditt pass och bär den på dig.

Ambassaden har fått rapporter om fall där thailändska myndigheter har krävt att utländska medborgare ska ge urinprov på gatan för att avslöja användning av droger. Gå inte med på det utan kräv att få urinprovet gjort på en polisstation eller på ett sjukhus. När det gäller ogrundade myndighetsgranskningar riktade mot person eller egendom ska du informera ambassaden.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Thailand har vänstertrafik och en annan trafikkultur än Finland.

Det förekommer väldigt mycket dödsfall i trafiken. Varje år dör flera turister i trafiken, i synnerhet i motorcykelolyckor, men också till exempel i taxiolyckor på motorvägarna. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har Thailand flest dödsfall på grund av motorcykelolyckor i världen. Kom ihåg att det är obligatoriskt att använda hjälm.

På öarna är vägarna i dåligt skick i synnerhet under regnperioden. Bland annat på Koh Samui är vägarna smala och saknar varnings- och adresskyltar. Det finns gropar i vägbeläggningen som är svåra att se i regn och mörker.

Om du hyr ett fordon eller en vattenskoter ska du veta att de sällan är försäkrade. Kontrollera fordonets skick tillsammans med den som hyr ut det åt dig. Den som hyr ett fordon är alltid ansvarig för alla skador som förorsakas fordonet. Skadeersättningskraven vid olyckor är ofta stora. Lämna inte ditt pass i pant när du hyr ett fordon utan en kopia av passet.

Naturförhållanden

I Phuket och på andra ställen längs med Andamansjöns kust förekommer det stormar och mycket kraftiga strömmar under monsuntiden från maj till december. I thailändska havsområden förekommer maneter som kan orsaka mycket allvarliga brännskador som kräver omedelbar läkarvård.

I september–december förekommer störtregn i hela landet, som kan orsaka allvarliga översvämningar och lerskred, som gör det svårt att ta sig fram. I södra Thailand kan översvämningar och lerskred förekomma också i mars–april.

Du kan följa vädret på thailändska meteorologiska institutets webbplats: http://www.tmd.go.th/en eller Tropical Storm Risk: http://www.tropicalstormrisk.com/

I delar av Thailand förekommer jordbävningar. Jordbävningar under havet kan förorsaka flodvågor (tsunami). Resenärerna uppmanas följa de lokala myndigheternas anvisningar i farosituationer och på förhand bekanta sig med evakueringsvägarna i hotellet eller inkvarteringsstället, samt att följa med researrangörens information.

Hälsoläget

En heltäckande resenärsförsäkring är nödvändig. Sjukhusen inleder inte nödvändigtvis vården innan det kommit en bekräftelse från försäkringsbolaget eller en förhandsbetalning.

Standarden på privata sjukhus är hög och avgifterna är också höga. Nivån på statliga sjukhus kan vara betydligt anspråkslösare. I Thailand förekommer det både denguefeber, chikungunyafeber och zikavirus. Alla tre sjukdomar sprids genom myggor. Enligt landets hälsomyndigheter har antalet insjuknade i denguefeber, som orsakas av myggor, fördubblats under början av 2019 jämfört med samma tidpunkt året innan. Under regnperioden i Thailand har antalet denguefeberfall traditionellt ökat. Det enda sättet att skydda sig mot sjukdomarna är att skydda sig mot myggbett med hjälp av insektsmedel och genom att klä sig i kläder i ljusa färger med långa ärmar och ben. Det är särskilt viktigt att skydda sig om myggbett om man är gravid.

Enligt UNAIDS finns det över en miljon hiv-positiva människor i Thailand. Av de finländare som smittas av HIV utomlands smittats många i Thailand.

Luftkvaliteten är tidvis mycket dålig i vissa delar av landet. Luftföroreningarna är värst i norra Thailand, t.ex. i Chiang Mai och i Bangkok där halten av mikropartiklar (PM 2,5) vissa årstider är mycket hög. Detta kan vara farligt för riskgrupper, men föroreningsnivån är emellanåt så hög att den är skadlig för hela befolkningen. I Bangkok är situationen värst från december till mars.

I Chiang Mai är det värst i februari-maj då smogen ibland tvingat myndigheterna att ställa in flyg till staden. Inte heller på landsbygden eller Thailandvikens turistmål undkommer man dålig luftkvalitet under årets första månader. Detta beror på trafik och industri men också på hyggesbränning och skogsbränder.

Läs om den aktuella luftkvaliteten på webbplatsen https://www.airvisual.com

Det förekommer säkerhetsrisker som har att göra med djur i Thailand, till exempel giftiga medusor. Vanvårdade elefanter kan också utgöra en risk. Det finns dessutom ett problem med herrelösa hundar, och också av den orsaken ska föräldrar hålla ett öga på sina barn på stränderna.

För mer information: Thailändska hälsoministeriets Department of Disease Control: http://beid.ddc.moph.go.th/

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Thailändarna uppskattar och respekterar sin kung högt. Det finns en gällande lag om majestätsbrott (lése majesté). Alla kritiska eller nedsättande kommentarer om kungen eller kungahuset, att förstöra bilder på kungafamiljen och alla handlingar som kan ses som ärekränkande mot kungahuset är allvarliga brott och kan leda till långa fängelsestraff.

Straffen för innehav, försäljning och tillverkning av narkotika är mycket stränga i Thailand. Även små mängder kan leda till långa fängelsestraff, och försäljning av narkotika till och med till dödsstraff.

Det är förbjudet att importera elektroniska cigaretter till Thailand. Innehav, användning eller försäljning av e-cigaretter kan ge höga böter och till och med fängelsestraff.

Grundlagens 44 § ger i överensstämmelse med krigslagen befogenheter att utföra kroppsvisitation och arrestering, också av utlänningar. Se till att ditt pass och inresetillstånd är giltiga.

För illegal vistelse i landet kan man bli arresterad och utvisad och kostnaderna för det (bland annat flygbiljett och transport till flygplatsen) måste man själv stå för. Deporteringsprocessen kan dra ut på tiden och omständigheterna i thailändska utvisningsanstalter är mycket primitiva.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Bangkok

Athenee Tower, 14th floor
63 Wireless Road (Witthayu)
Lumpini, Pathumwan
BANGKOK 10330
THAILAND
+66 220 787 00
sanomat.BAN@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument