Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

2.3.2020

Sverige: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Enligt svenska säkerhetspolisen SÄPO är terrorhotnivån i Sverige fortfarande 3 på en femgradig skala http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2017-02-19-terrorhotnivan-oforandrad.html

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/
Ruotsin ulkoministeriö https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Sverige är i det stora hela ett tryggt resmål där resenärer ska iaktta sedvanlig försiktighet.

Det allmänna nödnumret i Sverige är 112.

I ärenden som inte är akuta ät polisens telefonnummer 114 14. Om du ringer från utlandet är numret +46 77 114 1400.

Nödställda resenärer kan få hjälp av ambassaden men också av den lokala polisen och de lokala sociala myndigheterna. Fråga mera på den närmaste socialjouren:

adressen i Stockholm: Socialjouren, Brännkyrkagatan 123, Södermalm, tfn +46 8 508 40000. Man kan besöka och ringa socialjouren dygnet runt.

adress i Göteborg: Socialjouren, Stora Badhusgatan 14, Göteborg, tfn +46 31 365 8700.
Öppettider: måndag–fredag 8.00–3.30, lördag–söndag 9.00–3.30. Telefontjänsten har öppet dygnet runt.

Brottsligheten

Om du råkar ut för ett brott ska du alltid göra en anmälan hos den närmaste polisstationen och be om en kopia på den som du håller själv. Om ditt pass, identitetskort eller körkort försvinner, ska du göra en polisanmälan både i Sverige och i Finland för att förhindra missbruk.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Gränsen för rattfylleri är 0,2 promille.

Taxipriserna är inte reglerade i Sverige. För att undvika orimliga kostnader ska du endast använda kända taxibolag och fråga om priset på förhand.

Hälsoläget

Medborgare i de nordiska länderna – både de som är på tillfälligt besök och de som är bosatta i landet – får vid behov nödvändig läkarvård. Vi rekommenderar ändå att alla skaffar ett europeiskt sjukförsäkringskort. Man får kortet gratis på FPA.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

På grund av terrorattacken i Stockholm 7.4.2017 har polisen beslutat att införa gränskontroller.

Gränskontrollerna fortsätter enligt beslut av justitiedepartementet till den 20 maj 2020.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/10/fortsatt-granskontroll-vid-inre-grans/

Beslutet innebär att kontroll kan ske både vid utresa och inresa i Sverige. Kontroller kan genomföras också vid resor till eller från andra nordiska länder och EU-länder. Polisen rekommenderar att man alltid har med sig pass eller nationellt ID-kort när man reser utomlands. För medborgare i de nordiska länderna räcker det med körkort. Vid behov måste man emellertid kunna intyga sitt medborgarskap.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument