Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

4.3.2020

Sudan: resemeddelande

Risknivå

Undvik resor som inte är nödvändiga

Avvikande risknivå

Blue Nile: Undvik alla resor
Central Darfur: Undvik alla resor
East Darfur: Undvik alla resor
North Darfur: Undvik alla resor
South Darfur: Undvik alla resor
West Darfur: Undvik alla resor
South Kordofan: Undvik alla resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Undvik onödigt resande till Sudan. Det pågår ett maktskifte i landet och läget kan bli instabilt mycket snabbt. I Khartoum och på annat håll i landet har det förekommit våldsamma demonstrationer. Man ska undvika allt resande till Darfurområdet och Sydsudan samt till gränsområdena mot Eritrea.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det pågår ett maktskifte i landet och läget kan bli instabilt mycket snabbt. I Khartoum och på annat håll i landet har det förekommit våldsamma demonstrationer. '

Undvik onödigt resande till Sudan.

Allt resande till Darfurområdet och Sydsudan samt till gränsområdena mot Eritrea ska undvikas.

Den som planerar att resa till Sudan gör klokt i att först kontrollera säkerhetsläget genom att kontakta Finlands ambassad i Kairo eller Finlands honorära generalkonsul i Khartoum. Situationen kan förändras plötsligt och alla som reser till Sudan uppmanas att följa utvecklingen via medierna också under resan. Undvik folksamlingar och demonstrationer. Det finns risk för terrordåd i landet.

Finlands ambassad i Kairo följer säkerhetslägets utveckling i Sudan och meddelar om förändringar. Ambassaden och honorärgeneralkonsulatet svarar på förfrågningar.

Brottsligheten

Stölder och rån riktade mot turister har tidigare varit ovanliga, men brottsligheten har ökat och också på detta område är läget oberäkneligt. Vi rekommenderar att du inte överhuvudtaget rör dig ute efter mörkrets inbrott.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiken i städer och på landsvägar är mer kaotisk och hastigheterna högre än i Finland. I Khartoum följer man i alla fall trafikljusen. Många fordon är gamla och i dåligt skick. Taxibilar och -trehjulingar fungerar bra i Khartoum och övriga städer. Busstrafiken fungerar mellan de större städerna. Det är möjligt att hyra bil, åtminstone i Khartoum. Undvik att resa nattetid, särskilt utanför städerna. Huvudvägarna som leder till Khartoum har vägbeläggning.

Naturförhållanden

Norra Sudan, där huvudstaden Khartoum ligger, är torr Saharaöken där temperaturen kan uppgå till mer än 45° C. Den södra delen är tropiskt fuktig. Det förekommer ofta sandstormar. Regnperioden infaller i Sudan under sommaren och då kan översvämningar göra det svårt att röra sig på landsbygden.

Hälsoläget

I Khartoum finns läkare och privata sjukhus av internationell klass. Vi rekommenderar inte de offentliga sjukhusen. Vårdavgifterna är höga, och heltäckande reseförsäkring är därför viktig.

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Sudan är ett strikt muslimskt land. I Khartoum kan man till exempel inte köpa alkohol ens på hotellen. Bekanta dig med de kulturella skillnaderna redan före resan och respektera dem. Det lönar sig att klä sig konservativt.

Det är förbjudet att fotografera militära mål, offentliga byggnader och andra känsliga platser, såsom bensinstationer, broar eller flygplatser. Be gärna om lov innan du fotograferar personer.

På grund av sanktionerna mot Sudan accepterar landet inte internationella kreditkort. Hotell- och andra avgifter måste betalas kontant.

Inresebestämmelser

Sudan har ingen diplomatisk beskickning i Finland, men resebyråerna hjälper vid behov med att skaffa visum. Den närmaste sudanesiska ambassaden finns i Oslo.

Mera information hittar du på http://www.sudanoslo.no/.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument