Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
12.3.2020

Palestinska området: resemeddelande

Risknivå

Undvik resor som inte är nödvändiga

Ytterligare uppgifter om risknivån

Gaza, Betlehem: undvik alla resor Västbanken: undvik resor som inte är nödvändigaI gränsområdena (mot Gaza, Libanon, Syrien och Egypten): Iaktta särskild för siktighet. I västra och östra Jerusalem och på Västbanken är det oroligt och det förekommer ofta våldsamheter. Enstaka våldsdåd förekommer i Israel.

Aktuellt

Coronaviruset

ISRAEL
Den 9 mars utfärdade det israeliska hälsoministeriet bestämmelser om 14 dagars karantän för alla israeliska medborgare och utlänningar bosatta i Israel som anländer till Israel från utlandet. Bestämmelserna trädde i kraft omedelbart. För utländska resenärer gäller detta från och med torsdagen den 12 mars kl. 20. Karantänsbestämmelserna är i kraft i två veckor och man kan senare besluta om en förlängning.

Enligt de israeliska myndigheterna släpps inga utländska resenärer in i landet efter kl. 20 den 12 mars. Utländska medborgare som är permanent bosatta i Israel, men inte har ett israeliskt identitetsbevis, ska kontakta den israeliska ambassaden i det land de befinner sig i och redogöra för sitt behov att resa till Israel. Detta måste göras innan avresa.

Karantän kan inte verkställas i ett hotell eller en AirBnB-lägenhet.

Hur bestämmelserna tillämpas är ännu inte preciserat. Finländare som planerar att resa till Israel ska kontakta ambassaden i Helsingfors.

Läs mer om reserestriktionerna på det israeliska hälsoministeriets webbplats: https://www.health.gov.il/English/Topics/Diseases/corona/Pages/default.aspx

Skärpta säkerhetsarrangemang kan orsaka förseningar på flygplatser och i resor överlag. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ de lokala myndigheternas information och eventuella reserestriktioner på israeliska hälsoministeriets webbplats: https://www.health.gov.il/English/Topics/Diseases/corona/Pages/default.aspx

Skärpta säkerhetsarrangemang kan orsaka förseningar på flygplatser och i resor överlag. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

PALESTINSKA OMRÅDET
I Palestinska området har det utlysts en månads undantagstillstånd från och med den 6 mars. Turistmål, hotell och en del restauranger och kaféer har stängt. Myndigheterna avråder från alla icke-nödvändiga resor mellan de palestinska områdena. Området kring Betlehem, Beit Jala och Beit Sahour är avstängt.

Utrikesministeriet och Finlands ambassader följer hela tiden hur läget utvecklas. THL uppdaterar aktuell information och anvisningar på sin webbplats https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Vi rekommenderar att alla som reser utomlands gör en reseanmälan http://matkustusilmoitus.fi

Säkerhetsläget i regionen kan förändras snabbt. Vi uppmanar alla som reser eller bor i regionen att följa lägets utveckling i medierna.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Risk för terrorattacker i Israel och Palestinska området. Oroligheter och enstaka våldsdåd förekommer ofta i synnerhet i västra och östra Jerusalem och på Västbanken. Risk finns också för raketattacker i området.

Utlänningar är inte avsiktligt mål för terrorism, men indirekt är de också utsatta för risker. Kastning av stenar och brännflaskor, knivhuggningar samt attacker som utförs genom att bilar kör in i folksamlingar är möjliga, och kan också riktas mot utomstående.

I Israel förekommer säkerhetskontroller ofta och överallt. Ha alltid passet med dig när du rör dig utomhus. Vid ankomsten till landet och då du lämnar det ska du besvara frågor som ställs av särskilda säkerhetskontrollörer. För att undvika längre förhör gör man klokt i att svara på frågorna och förhålla sig saklig. Bagaget kan bli undersökt. Väskor undersöks vid ingångarna till köpcentrum, supermarketar, restauranger, banker etc. Syftet med säkerhetskontrollerna är att förhindra eventuella terrordåd. Kontrollerna ligger också i resenärernas intresse.

På grund av det politiska läget är det tidvis mycket oroligt i östra Jerusalem, inklusive gamla staden. De som exempelvis besöker områdena i gamla staden där moskén Al-Aqsa och Västmuren (Klagomuren) ligger ska vara särskilt försiktiga och beredda på ingående säkerhetskontroller.

Undvik Oljeberget och gamla staden efter mörkrets inbrott. Det har förekommit fickstölder i området och också turister har utsatts för våld.

Undvik om möjligt att röra dig med kollektivtrafik, särskilt med Light Rail-spårvägen som trafikerar mellan östra och västra Jerusalem.

I de ultraortodoxas bosättningar (speciellt Mea Shearim) har det förekommit fientliga attityder mot turister, särskilt under sabbaten.

Bekanta dig med de lokala myndigheternas beredskapsanvisningar:
Home Front Command http://www.oref.org.il/894-en/Pakar.aspx (fungerar endast från den israeliska IP-adressen).

Följ de lokala myndigheternas varningar och avisningar när det gäller befolkningsskydd

Följ med lokala nyheter

På turistorten Eilat har säkerhetsläget i stort sett varit gott, men det finns risk för raketattacker och andra attacker.

Undvik gränsområden. Nära gränsen mellan Israel och Egypten, vid gränsstationerna och på den egyptiska sidan ska man vara synnerligen försiktig och beredd på grundligare säkerhetskontroller än vanligt, och på fördröjningar på grund av säkerhetsläget. Följ de lokala myndigheternas anvisningar när det gäller säkerhetsläget på vägarna och när vägarna är öppna.

Resor till Gaza ska helt undvikas. Israel kontrollerar gränsövergångarna till Gaza. Längs med hela Gazaremsans gräns mot Israel löper en s.k. skyddszon som bevakas av den israeliska armén och den är ett särskilt riskfyllt område.

Infrastrukturen i Gaza är fortfarande ställvis skadad efter israeliska militäroperationer, bland annat i norra Gaza. Odetonerad ammunition utgör en särskild risk. Det finns risk för utlänningar att bli kidnappade. El- och vattendistributionen drabbas av långa avbrott.

Finland har ingen representation i Gaza. I nödfall kan man kontakta ambassaden i Tel Aviv. Ambassadens möjligheter att hjälpa personer i Gaza är ändå mycket begränsade, särskilt om gränsövergångarna stängs helt.
Trafiken till Västbanken kontrolleras av israeliska myndigheter och alla resor dit sker genom israeliska arméns gränsstationer. Res enbart under dagens ljusa timmar. I Palestinska området måste man alltid ha identitetshandlingar med sig.

Var särskilt försiktig om du rör dig i närheten av de israeliska gränsstationerna på Västbanken; Jenin, Nablus och Hebron, eller i närheten av bosättningar och flyktingläger. Undvik helt och hållet gamla staden i Hebron.

På Västbanken, inklusive östra Jerusalem, ska man undvika bosättarnas och palestiniernas demonstrationer. På fredagar hålls det demonstrationer mot den så kallade säkerhetsbarriären, bland annat i byarna Bil’in, Ni’lin och Nabi Saleh. Demonstrationerna leder ofta till våldsamma sammandrabbningar mellan den israeliska armén och demonstranterna. Det är mycket farligt att delta i dessa demonstrationer. Undvik att resa till de olagliga israeliska bosättningarna i Palestinska området, i vissa av dem finns det risk att utlänningar inte är välkomna.

Ambassaden rekommenderar att alla finländare som reser eller flyttar till Israel eller Palestinska området ger sina kontaktuppgifter till utrikesministeriet genom webbtjänsten https://reseanmalan.fi.

Nödnummer i Israel och Palestinska området:
Polis 100
Sjuktransport 101
Brandkår 102

Brottsligheten

Det förekommer inte mera brottslighet i Israel än i västländer i allmänhet. Normal försiktighet är ändå på sin plats, särskilt efter mörkrets inbrott. Det är inte tryggt att lifta. På turistorterna finns ficktjuvar och personer som erbjuder tjänster av olika slag och tigger pengar av turister. Redan på grund av den rådande säkerhetssituationen ska man alltid hålla bagaget nära sig. De skärpta säkerhetsåtgärderna har minskat den övriga brottsligheten.

Det är klokt att ta en kopia av sina viktigaste dokument, som passet, kreditkort och flygbiljetter och förvara kopiorna skilt från originalen, gärna i skannad form. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du genast anmäla det för den lokala polisen.

Brott mot utlänningar är ovanliga i Palestinska området men det är bra att vara normalt försiktig i alla fall.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafiklederna och deras infrastruktur är moderna och i gott skick på den israeliska sidan. Trafikkulturen avviker från den finländska. Trafiktätheten är stor, körhastigheterna höga och körstilen ibland aggressiv och man förhåller sig nonchalant till trafikreglerna. Var därför särskilt observant och försiktig i trafiken.

Under den judiska helgdagen Jom Kippur i september-oktober är det förbjudet att köra bil, landet töms då på motortrafik och fotgängare och cyklister övertar körbanorna.

Israeliska trafik- och vägsäkerhetsministeriets webbplats: https://www.gov.il/en/Departments/ministry_of_transport_and_road_safety

Trafikkulturen i Palestinska området avviker markant från den finländska och trafikregler ignoreras ofta. Körstilen kan vara aggressiv. Bilköerna är ofta långa vid de israeliska myndigheternas kontrollpunkter. Farthinder är sällan markerade. Vägarna är delvis i dåligt skick, särskilt i mindre palestinska byar. Vägarna som Israel byggt på Västbanken är moderna och upplysta. På dem får man inte åka med palestinska registerplåtar utan särskilt tillstånd.

Naturförhållanden

På vintern kan regnen åstadkomma lerskred på många ställen. Jordandalen är jordbävningsområde. Under den torra perioden finns det en risk för skogsbränder.

De lokala myndigheternas direktiv för exceptionella omständigheter och naturkatastrofer hittar du här: http://www.oref.org.il/894-en/Pakar.aspx (fungerar endast från den israeliska IP-adressen).

Hälsoläget

Avgifterna för den lokala hälsovården, och särskilt för sjukhusvård är mycket höga.

Kom ihåg att kontrollera vad din försäkring täcker innan resan, också regionala begränsningar och eventuella konfliktsituationer.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Vid platser med religiös anknytning ska man vara försiktig och respektera lokala seder och bruk. Särskilt i samband med religiösa högtider kan det uppstå spänningar mellan araber och judar i Israel.

De israeliska myndigheterna godkänner registrerat partnerskap mellan personer av samma kön, och särskilt i storstäderna är inställningen fördomsfri. Det är ändå bra att minnas att fundamentalistiska kretsar kraftigt motsätter sig homosexualitet. Eftersom deras reaktioner kan vara mycket oberäkneliga och till och med våldsamma rekommenderas att man uppför sig återhållsamt i dessa gruppers bostadsområden.

Det är i allmänhet klokt att klä sig diskret i Jerusalem.

Inresebestämmelser

Personer med dubbelt medborgarskap som har både palestinska pass och pass utfärdade av någon annan stat behandlas av Israel som palestinier, vilket det kan försvåra rörligheten.

Om du någon gång har utvisats från, eller nekats inträde till, eller vistats olagligt i Israel ska du före din resa kontakta antingen det israeliska inrikesministeriet (https://www.gov.il/en/departments/ministry_of_interior ) eller Israels ambassad i Helsingfors (http://embassies.gov.il/helsinki/Pages/default.aspx) för att kontrollera om du behöver ett inresetillstånd. Det gäller också personer som är födda inom Palestinska området, oberoende av deras nuvarande medborgarskap.

https://new.goisrael.com/
http://embassies.gov.il/helsinki/Pages/default.aspx

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Tel Aviv

Adgar360 (31 tr.)
Hashlosha Street 2
6706054 TEL AVIV
ISRAEL
+972 3 745 6600
sanomat.tel@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument