Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

4.3.2020

Norge: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget är stabilt. Det går emellertid inte att utesluta risken för terrordåd.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor: Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/
Norges utrikesministerium: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

I Norge används tre nödnummer och ett läkarjournummer:
Brandkår 110
Polis 112
Ambulans 113
Läkarjour (nationell) 116117

Man kan ladda ner GPS-applikationen Hjelp 113 avgiftsfritt i appbutiken till sin smarttelefon. Appen använder telefonens datanät och lokaliserar telefonen. Telefonen ska vara ansluten till ett datanät och platsinställningarna ska vara aktiverade. När applikationen används visar den positionskoordinaterna och när man trycker på ”ring 1-1-3” ringer telefonen till larmcentralen. Du kan ange din position till larmcentralen genom att läsa upp koordinaterna på skärmen.
https://norskluftambulanse.no/apper

På den norska nätportalenhttp://www.kriseinfo.no/ finns myndigheternas information och direktiv för krissituationer.

Det är bra att ge sina kontaktuppgifter under resan åt sina anhöriga.

När ambassaden inte har öppet och på veckoslut kan man i nödfall kontakta Oslos socialjour: Sosial Vakttjenste, Storgata 40, tel. +47 2348 7090 eller utrikesministeriets journummer +358 9 1605 5555

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar i trängsel. Lämna inga värdeföremål synliga i bilen.

Det förekommer brottslighet i anknytning till bankomater. Var noga med att skydda dina koder.

Proffsiga ficktjuvar rör sig på gågatorna speciellt i Oslo centrum, och i de kollektiva trafikmedlen vid rusningstid.
Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Bilister ska beakta att promillegränsen i landsvägstrafiken är 0,2 och att även små överhastigheter (5-10 km/h) kan leda till böter. Norska polisen kräver ofta att man betalar trafikböterna omedelbart i kontanter, eller att man uppvisar ett bankkvitto över betalningen innan man får fortsätta resan. Bilister beaktar fotgängare, cyklister och annan lätt trafik mycket mer i Norge än i Finland, vilket man ska ta hänsyn till när man kör bil i Norge.

Norge har vägtullar som också gäller turister. I Oslo kan vägtullarna inte betalas kontant. Det lönar sig att registrera sin bil i ett elektroniskt system. Mera information hittar du på http://www.fjellinjen.no och http://www.autopass.no/en/autopass. I Oslo och Bergen måste man dessutom betala extra om man använder nabbdäck.

En del av de norska vägarna och tunnlarna kan vara stängda på grund av väderleksförhållanden. Se http://www.vegvesen.no/ (trafikkmeldinger). På vintern kan man bli tvungen att vänta flera timmar på plogning om det börjar snöa på huvudvägarna i fjällområdena. I kraftig snöyra kör man i kolonn efter en plogbil. När det snöar mycket ska du fylla tanken innan du kör över fjällområden och ta med dig varma kläder och vägkost.

På norska vägverkets webbplats http://www.vegvesen.no/trafikkbeta finns en norsk karttjänst där vägarbeten och avstängda vägavsnitt är utmärkta.

Naturförhållanden

Väderförhållandena kan ändras snabbt i Norge. På Norges meteorologiska instituts, statens vägverk och järnvägars gemensamma serviceportal Varsom.no (http://www.varsom.no/) informeras om snöskred, översvämningar, jordskred o.s.v. Man ska vara beredd på snö- och jordskred och stenras särskilt på våren. Snabb snösmältning i kombination med regn och varm temperatur orsakar skred också i områden som vanligtvis är trygga.

Norges meteorologiska institut informerar om väderförhållandena på sin webbplats http://www.yr.no/ På webbsidan http://www.storm.no/ finns också aktuell information om vädret.

Vägavsnitt som man vet att är farliga är försedda med skyltar, men resenärer ska också följa väderleksrapporter och myndigheternas anvisningar. Den norska vägförvaltningen informerar om stängda vägavsnitt och tunnlar på sin webbplats http://www.vegvesen.no/

I fjällen lönar det sig att följa markerade stigar och spår. Fråga ortsborna när det är tryggt att röra sig på fjällen. Ifall det sker förändringar i väderleksförhållandena ska du genast vända om, växlingar kan ske mycket snabbt. Rutter och stugor på webbplatsen för Den Norske Turistforening (DNT): https://www.dnt.no/

På glaciärerna rekommenderas det att du anlitar en guide. Eftersom glaciärerna ständigt rör på sig kan farliga situationer uppstå.

Strömmarna inom havsområdena är starka. Särskilt älvströmmarna i fjällområdena kan vara farligt starka på grund av höga vattenstånd.

Mer information om naturförhållanden och turism i Norge finns på webbplatsen http://www.visitnorway.com/

Hälsoläget

Finska medborgare får i enlighet med den nordiska socialkonventionen samma hälsovårdstjänster som norska medborgare. Alla resenärer rekommenderas att skaffa det europeiska sjukvårdskortet. Kortet fås avgiftsfritt från FPA: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet

Det ersätter inte kostnader som uppstår av att en patient måste sändas hem.
Europeiska sjukvårdskortet gäller inte på Spetsbergen.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Resor till Svalbard
Mer information: http://www.visitnorway.com/places-to-go/svalbard-islands/

Spetsbergen hör till internationellt territorium och är inte en del av Schengen vilket betyder att man måste ha pass när man reser dit.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Oslo

Thomas Heftyes gate 1
0264 OSLO
NORWAY
+47 221 249 00
sanomat.OSL@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument