Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

16.4.2019

Maldiverna: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Male: Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Turistorterna på atollerna är alla trygga. I landets huvudstad Malé förekommer det tidvis politiska demonstrationer som kan bli våldsamma.

Aktuellt

De politiska oroligheterna och demonstrationerna i huvudstaden Malé har avtagit efter presidentvalet i september 2018 och presidentens installation. Parlamentsvalet den 6 april 2019 avlöpte lugnt.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Ögruppen Maldiverna är huvudsakligen ett tryggt och prydligt resmål. I huvudstaden Malé ska man ändå iaktta särskild försiktighet och undvika demonstrationer och stora folksamlingar.

Avlägsna öar och turistorter berörs sällan av demonstrationer.

Finland har ett honorärkonsulat i Malé. Inget EU-land har ambassad på Maldiverna. Finland har en ambulerande ambassadör med kontor vid utrikesministeriet i Helsingfors.

Brottsligheten

Det förekommer en del vanlig brottslighet i huvudstaden.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I huvudstaden Malé är trafiken kaotisk och det förekommer ofta stockningar. Båtförbindelserna mellan Malé och öarna fungerar bra. Förbindelserna mellan flygplatsen i Malé och turistorterna är beroende av flygens ankomst- och avfärdstider och transporten ordnas ofta av hotellen. Det är mycket dyrt att hyra en privat motorbåt.

Naturförhållanden

Havsströmmarna kan vara kraftiga och sjögången är ibland farligt hög. Varje år drunknar det flera turister.

Ögruppens högsta punkt är 2,4 meter över havet vilket gör öarna utsatta för naturkatastrofer.

Hälsoläget

Det finns två sjukhus som gör mindre ingrepp i huvudstaden Malé. Om det krävs mera avancerad sjukvård måste man ta sig till Indien, Sri Lanka eller Singapore.

Det förekommer denguefeber i landet.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Maldiverna är ett islamskt land och man följer islamsk lag (sharia). De lokala helgdagarna är fredag och lördag.

Man får inte föra med sig alkoholhaltiga drycker till Maldiverna. I Malé får man köpa alkohol endast i hotellet på flygplatsen. Restaurangerna på turistorterna har också utskänkningsrätt. För smuggling och bruk av narkotika döms hårda straff.

Vi rekommenderar att den som reser utan en resebyrå reserverar sin inkvartering på förhand eftersom det under den senaste tiden har förekommit fall där en resebyrå på flygplatsen, utsedd av gränsmyndigheterna, har reserverat ett mycket dyrt hotell åt resenärer utan inkvartering utan att erbjuda några alternativ. I dessa fall har också resenärernas pass och kreditkort hållits i myndigheternas förvar väldigt länge.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Ambulerande ambassadören för Sydasien

Kyrkogatan 12
00170 HELSINGFORS
FINLAND
asa-11@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555, fax +358 9 629 840, e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument