Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

5.3.2020

Montenegro: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Ett tryggt resmål. Var ändå försiktig, i synnerhet om du rör dig i gränsområden eller i stora städer när det är mörkt.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Montenegros myndigheters information kan följas på https://www.ijzcg.me/ men bara på montenegrinska.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det är allmänt taget tryggt att resa i Montenegro. Nu och då ordnas politiska demonstrationer i huvudstaden Podgorica och i några andra städer. De kan påverka trafiken. Avlägsna dig helst från demonstrationernas närhet.

Viktiga telefonnummer:
polis +382 122
brandkår +382 123
ambulans +382 124
nödnummer 112

Brottsligheten

Det förekommer inte mycket gatubrottslighet, men för att undvika ficktjuvar ska man vara försiktig med hur man hanterar och förvarar sina ägodelar. I större städer och vid gränsområden ska man vara försiktig i synnerhet om man rör sig ute när det är mörkt.

Bilstölder förekommer i någon mån. Det är bäst att lämna bilen på övervakade parkeringsplatser, åtminstone till natten.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Smala och krokiga vägar, överhastighet, våghalsiga omkörningar och dåliga fordon orsakar faror i trafiken. Huvudvägarna är i relativt gott skick, men i inlandet och i bergstrakterna är vägarna ställvis i mycket dåligt skick. Undvik därför att köra i dessa områden då det är mörkt.

Enligt nuvarande uppgifter ska man använda vinterdäck mellan den 15 november och 30 mars.

Gränsen för rattfylleri är 0.3 promille och för yrkeschaufförer är gränsen 0.
Det är förbjudet att tala i telefon medan man kör bil.

Användning av säkerhetsbälte är obligatoriskt.

Bilens belysning måste vara tänd också på dagen.

Lokalbussarna är ställvis i mycket dåligt skick och rör sig långsamt.

Det enda officiella stället för att korsa gränsen till Kosovo är Kula (Rozaje-Pec).

Vägtjänstens webbplats: http://www.amscg.org/index.php?id&lang=en

Naturförhållanden

På vintern förekommer det laviner i Montenegro, och vädret kan växla hastigt.

Montenegro ligger på ett seismiskt aktivt område så det finns risk för jordbävningar. Kraftiga skalv som skulle orsaka skador är ändå mycket ovanliga.

Om det sker en jordbävning eller någon annan naturkatastrof ska man alltid följa de lokala myndigheternas instruktioner.

Regeringens webbplats: http://www.gov.me/en/Contact

Hälsoläget

Den offentliga hälsovården håller inte västerländsk standard.

Hygienen är relativt god. Vattenledningsvattnet är i princip drickbart, men i synnerhet under sommarmånaderna är det bäst att köpa vatten på flaska.

Luftföroreningarna orsakar problem särskilt under vintern.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Enligt montenegrinsk lagstiftning ska alla utlänningar registrera sig inom 24 timmar efter att man anlänt till landet. Om man övernattar på hotell registreras man automatiskt då man checkar in. Den som övernattar privat ska sköta registreringen själv. Registreringen kan göras vid närmaste turistorganisation eller polisstation. Den som inte registrerar sig riskerar att få böter och kan bli tvungen att lämna landet. Registreringsblanketten ska uppvisas vid gränsen då man lämnar landet.

Regeringens webbplats: http://www.gov.me/en/Contact

Infosidor för resenärer, innehåller också officiell information: http://www.montenegro.travel/en

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Belgrad

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument