20.12.2023

Kirgizistan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Avvikande risknivå

Batken: Iaktta särskild försiktighet
Jalal-Abad: Iaktta särskild försiktighet
Osh: Iaktta särskild försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget i landet är relativt gott. Gå inte med i stora folksamlingar eller politiska demonstrationer. Tidvis förekommer det etniska oroligheter. Vi avråder från resor till gränsområdena.

Aktuellt

Just nu har landet inte några reserestriktioner på grund av covid-19 och smittläget är stabilt.

Det är dock bra att kontrollera de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel med Kirgizistans närmaste beskickning. Du finner aktuell information om läget på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/kgz/aktuellt(Länk till en annan webbplats.). Följ också de lokala myndigheternas information.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Kirgizistans allmänna säkerhetsläge är lugnt, men spänningar förekommer tidvis i landet södra delar och i synnerhet i gränstrakterna. Var allmänt försiktig och följ myndigheternas anvisningar när du reser i Kirgizistan. Anslut dig inte till stora folksamlingar eller politiska demonstrationer.

Särskilda säkerhetsrisker

Resenärer uppmanas att iaktta särskild försiktighet i södra Kirgizistan (städerna Osj, Batken, Dzjalal-Abad) och särskilt om du reser i Ferganadalen. Undvik också gränsområdena mot Uzbekistan och Tadzjikistan på grund av risken för minor.

Gränszonerna kan vara avstängda och kräva särskilt tillstånd. Det krävs gränszonstillstånd i flera områden som är populära bland vandrare vid gränserna mot Kina och Tadzjikistan. Beakta detta redan när du planerar din resa eftersom det ofta tar lång tid att få tillstånden.

Om du planerar att röra dig i terrängen ska du vara försiktig och se till att du har alla tillstånd som krävs. Till exempel för jakt krävs särskilt tillstånd. Om du inte kan språket och/eller känner till regionen är det bra att anlita en lokal guide när du reser i mer avlägsna trakter. Kirgizistan har flera telefonoperatörer, men nätet täcker inte alltid hela landet. Kontrollera gärna på förhand nätets täckning i operatörens verksamhetsområde.

Brottsligheten

Största delen av brottsligheten som riktas mot utlänningar inträffar under kvälls- och nattetid i närheten av hotell, restauranger och parker som utlänningar brukar besöka. Normala försiktighetsåtgärder kan hjälpa: håll pengar och värdeföremål utom synhåll. Rör dig inte ensam eller till fots på nätterna, utan använd alltid officiella taxibilar.

Det händer att brottslingar utger sig för att vara poliser. På vägen mellan Bishkek och Almaty (Kazakstan) har det förekommit flera rån som utförts av brottslingar vilka utgett sig för att vara poliser. Också riktiga poliser kan försöka bötfälla turister exempelvis genom påhittade vägtrafikförseelser och stoppa pengarna i egen ficka. Korruption är också annars vanlig. Du ska alltid på begäran visa upp ditt identitetsbevis för polisen. Polisens nödnummer är 102.

Se upp för ficktjuvar i kollektivtrafiken och på platser med mycket folk, som basarer i städerna.

Om du förlorar ditt pass ska du göra en anmälan till närmaste polisstation och be om en kopia av anmälan eller det eventuella undersökningsdokumentet. Kopian ska sedan lämnas exempelvis till tyska ambassaden i Kirgizistan, där en finsk medborgare som förlorat sitt pass får ett resedokument för hemresan. Du gör också klokt i att ta med några extra passfoton för krissituationer.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Trafiken är farlig både för fotgängare och för bilister. Trafikolyckor är vanliga i Kirgizistan, särskilt sommartid på vägavsnittet från staden Bisjkek till sjön Issyk-Kul.

Största delen av bilisterna i landet har köpt sina körkort utan att ha gått i bilskola, vilket förklarar den kaotiska trafikkulturen. Trafikregler följs inte och hastigheterna är höga. Bilarna, inklusive kollektivtrafikens bussar, är ofta i dåligt skick och oförsäkrade. Bilarna saknar ofta säkerhetsbälten (åtminstone på baksätet), eller så används de inte.

Vägnätet är i ganska dåligt skick, men har också förnyats på sina ställen, bland annat rustades motorvägen från staden Bisjkek till sjön Issyk-Kul delvis upp för några år sedan.

Undvik körning nattetid. Belysning finns i allmänhet bara längs tätorternas huvudgator. Gatuavlopp kan sakna lock såväl på trottoarer som på bilvägar. Stadsdelar, gatubelysning och trafikljus kan tidvis vara utan el.

Vägarna är ofta oplogade under vintern och på våren kan de vara otillgängliga på grund av laviner och jordskred. Se upp för fotgängare och djur, inklusive boskaps- och hästhjordar på landsvägarna.

Reser du med bil, så beakta att det finns väldigt få bensinstationer utanför städerna Bisjkek och Osj. Tanka bränsle bara på välkända bensinstationer, även i reservbehållare, eftersom bensinen ofta är av dålig kvalitet på andra ställen.

Den officiella promillegränsen i landet är noll. Tyvärr är dock rattfylleri mycket vanligt. Samma gäller smitning från olycksplatser.

De lokala flygplanen kan vara i dåligt skick, anlita helst internationella flygbolag och flyg om möjligt direkt till resmålet. EU har förbjudit samtliga flygbolag som erhållit flygkoncession av myndigheterna i Kirgizistan från att flyga i EU. På adressen https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en(Länk till en annan webbplats.) kan du kontrollera en uppdaterad lista över flygbolag som har flygförbud eller -restriktioner i EU.

Naturförhållanden

Kirgizistan är ett jordbävningsdrabbat område.

På vintern är luftkvaliteten i Bisjkek ofta dålig på grund av uppvärming med stenkol och avgas från bilar.

Naturen i Kirgizistan är bergig och lämpar sig väl för exempelvis vandring. Utbudet av lokalt förankrade turisttjänster är stort. Kom dock ihåg att säkerhetsstandarderna hos dessa tjänster och infrastrukturen i områdena varierar avsevärt.

Hälsoläget

Hälsovården och hygienen är inte på västerländsk nivå.

Tuberkulos, hjärnhinneinflammation, hepatit A, borrelios samt HIV förekommer i landet. Om du rör dig i skogbevuxna bergstrakter, särskilt under början av sommaren, ska du beakta att det finns fästingar som bär på TBE (fästingburen hjärninflammation). Även malaria har förekommit i områdena kring Osj, Dzjalal-Abad och Batken samt nordväst om Bisjkek.

I nödsituationer kan du ringa det allmänna jourhavande sjukhuset på nummer 103. Du bör dock överväga att vända dig till lokala sjukhus.

Det är inte säkert att du får snabb hjälp i nödsituationer. Särskilt i bergstrakter kan det ta flera timmar eller dagar att ordna med evakuering eller ambulanstransport, beroende på väderlek och de räddningstjänster som står till förfogande.

Det råder ofta brist på mediciner och läkemedel. Det finns tätt med apotek i huvudstaden och de säljer mediciner utan recept. Medicinerna kan ofta vara förfalskade. Läkarna pratar sällan engelska, men man kan få en tolk (engelska-ryska) med sig på läkarbesök.

Resenärer ska bara dricka vatten på flaska. Använder du kranvatten ska du koka det innan du dricker det. Var noga med hygienen också vid matlagning och skala alla frukter och grönsaker.

Resenären bör ha en täckande reseförsäkring som också täcker flygevakuering till Finland vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall. Många sjukhus godkänner inte internationella reseförsäkringar eller godkänner bara vissa försäkringsbolag. Det finns sjukhus som inte godkänner internationella kreditkort utan bara kontanter i lokal valuta (som). Innan du reser ska du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera vilken klinik i Kirgizistan du i ett nödläge ska vända dig till.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Straffen för innehav, användning och försäljning av narkotika är stränga i Kirgizistan.

Homosexuella relationer är inte straffbara, men inte heller ännu allmänt accepterade, trots att det finns flera gayklubbar i huvudstaden.

Fotografering av vissa objekt är begränsad, till exempel arméns byggnader och deras omgivning, gränsområden och vissa administrativa byggnader. Det finns inte alltid en skylt som upplyser om begränsningarna.

Ha alltid en kopia av ditt pass med dig. Polisen kan anhålla resenärer som saknar legitimation. Polisen har rätt att kontrollera pass. Visa personuppgiftssidan åt polisen så att du hela tiden håller i passet och inte ger det åt polisen.

Inresebestämmelser

Följ myndigheternas aktuella information, ambassadens webbplats och sociala medier med tanke på eventuella reserestriktioner.

Till de lokala myndigheternas information kommer du via länkarna nedan:

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument