Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

2.3.2020

Kirgizistan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Säkerhetsläget är lugnt, men det förekommer tidvis spänningar i landets södra delar, särskilt i närheten av gränsen. Iaktta särskild försiktighet: Södra Kirgizistan, gränsområdet till Kina.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Gränsen mellan Kina och Kirgizistan är officiellt stängd. Det finns ingen flygtrafik mellan länderna. Det är de kirgiziska myndigheterna som ansvarar för landets inresebestämmelser.

De kirgizistanska myndigheterna har meddelat att det från och med den 26 februari införs reserestriktioner för personer som anländer från länder med mycket coronavirusfall. Resenärer som anländer från dessa länder sätts i karantän i 14 dagar och genomgår coronavirustest. Det görs inga undantag, bestämmelserna gäller alla resenärer från dessa länder.

För närvarande gäller bestämmelserna inte resenärer som anländer från Finland.

Den aktuella listan med länder som bestämmelserna gäller finns på det kirgizistanska hälsoministeriets webbplats:
http://www.med.kg/ru/koronavirus/526-epidemiologicheskaya-situatsiya-na-territorii-kyrgyzskoj-respubliki-stabilnaya.html
Läs de kirgizistanska myndigheternas information på följande sidor:
http://www.med.kg/ru/koronavirus.html
http://www.med.kg/ru/koronavirus/341-informatsiya-otnositelno-koronavirusa-2.html

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser utomlands gör en reseanmälan http://reseanmalan.fi

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Kirgizistan är relativt stabilt. Osäkerheten är störst i södra delen av landet. Var allmänt försiktig och följ myndigheternas anvisningar när du reser i Kirgizistan. Anslut dig inte till stora folksamlingar eller politiska demonstrationer.

Särskilda säkerhetsrisker

Resenärer uppmanas att iaktta särskild försiktighet i södra Kirgizistan (städerna Osj, Batken, Dzjalal-Abad) och hela Ferganadalen. Undvik också gränsområdena mot Uzbekistan och Tadzjikistan på grund av risken för minor.

Gränszonerna kan också vara avstängda och kräva särskilt tillstånd. Det krävs gränszonstillstånd i flera områden som är populära bland vandrare vid gränserna mot Kina och Tadzjikistan. Beakta detta redan när du planerar din resa eftersom det ofta tar lång tid att få tillstånden.

Om du planerar att röra dig i terrängen ska du vara försiktig och se till att du har alla tillstånd som krävs. Det krävs ett separat tillstånd för jakt. Om du inte kan språket och/eller känner till regionen kan det vara bra att anlita en lokal guide när du reser i mer avlägsna trakter.

Brottsligheten

Största delen av brottsligheten som riktas mot utlänningar inträffar under kvälls- och nattetid i närheten av hotell, restauranger och parker som utlänningar brukar besöka. Normala försiktighetsåtgärder kan hjälpa: håll pengar och värdeföremål utom synhåll. Rör dig inte ensam eller till fots på nätterna, utan använd alltid officiella taxibilar.

Det händer att brottslingar ger sig ut för att vara poliser. Det har förekommit flera rån på vägen mellan Bishkek och Almaty (Kazakstan) som utförts av brottslingar som gett sig ut för att vara poliser. Poliser ska alltid kunna legitimera sig.

Se upp för ficktjuvar i kollektivtrafiken.

Om du förlorar ditt pass ska du göra en anmälan till den närmaste polisstationen och be om en kopia av anmälan eller utredningen. Kopian ska sedan lämnas till tyska ambassaden i Kirgizistan (representerar Finland i inresetillståndsärenden) varifrån en finsk medborgare som förlorat sitt pass får resedokument för hemresan.

Korruption är allmänt.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker från den finländska. Trafiken är farlig både för fotgängare och för bilister. Största delen av bilisterna i landet har köpt sina körkort utan att ha gått i bilskola, vilket förklarar den kaotiska trafikkulturen. Trafikregler följs inte och hastigheterna är höga. Bilarna är ofta i dåligt skick, och de är nödvändigtvis inte försäkrade. Bilarna saknar ofta säkerhetsbälten (åtminstone på baksätet), eller så används de inte. Trafikolyckor är vanliga i Kirgizistan.

Vägnätet är ofta i dåligt skick, men har också förnyats på sina ställen, t.ex. så har man byggt en motorväg till Issyk-Kul -sjön. xxx Undvik körning under nattetid. Belysning finns i allmänhet endast längs huvudgatorna. Gatuavlopp kan sakna lock såväl på trottoarerna som på vägarna. Vägarna är ofta oplogade under vintern och på våren kan de vara otillgängliga på grund av laviner och jordskred. Se upp för fotgängare och djur, inkl. boskaps- och hästhordar på landsvägarna.

Stadsdelar, gatubelysning och trafikljus kan tidvis vara utan el.

Det finns väldigt få bensinstationer utanför städerna Bishkek och Osh. Tanka bränsle endast på välkända bensinstationer även i reservbehållare, eftersom bensinen ofta är av sämre kvalitet på andra ställen.

Det händer att polisen skriver ut böter åt bilister och sätter pengarna i egen ficka. Trafikolyckor är vanliga, framför allt under sommartid på vägen mellan Bishkek och Issyk-Kul. Den officiella promillegränsen är noll.

Kollektivtrafikbussarna är ofta i dåligt skick.

De lokala flygplanen kan vara i dåligt skick, anlita helst internationella flygbolag och flyg direkt till resemålet om möjligt. EU har förbjudit samtliga flygbolag som erhållit flygkoncession från myndigheterna i Kirgizistan från att flyga i EU. På adressen http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm kan du kontrollera listan över flygbolag som är förbjudna i EU.

Naturförhållanden

Kirgizistan ligger i ett jordbävningsområde.

På vintern är luftkvaliteten i Bisjkek ofta dålig på grund av uppvärmingen med stenkol och avgas från bilarna.

Hälsoläget

Hälsovården och hygienen är inte på västerländsk nivå.

Tuberkulos, hjärnhinneinflammation, hepatit A, borrelios samt HIV förekommer i landet. Om du rör dig i skogen eller i bergstrakter, särskilt under början av sommaren, ska du beakta att det finns fästingar som bär TBE (fästingburen hjärninflammation). Även malaria har förekommit i områdena kring Osh, Jalal-Abad och Batken samt sydväst om Bishkek.

Det är inte säkert att man får snabbt hjälp i nödsituationer. Det råder ofta brist på mediciner och läkemedel. Det finns tätt med apotek i huvudstaden och de säljer mediciner utan recept. Medicinerna kan ofta vara förfalskade. Läkarna pratar sällan engelska, men man kan få en tolk (engelska-ryska) med sig på läkarbesök.

Turister ska endast dricka vatten på flaska. Koka kranvattnet innan du dricker det. Fäst uppmärksamhet vid hygienen i samband med matlagning och skala alla frukter och grönsaker.

Resanden bör ha en täckande reseförsäkring som även täcker flygevakuering till Finland vid allvarliga sjuk- eller olycksfall. Många sjukhus godkänner inte internationella reseförsäkringar eller godkänner endast vissa försäkringsbolag. Det finns sjukhus och sjukhuspolikliniker som inte godkänner internationella kreditkort utan endast kontanter i lokal valuta (some). Innan du reser ska du kontakta ditt eget försäkringsbolag och kontrollera vilken klinik i Kirgizistan du ska kontakta i nödfall.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Det utdelas stränga straff för användning, smuggling och innehav av narkotika.

Homosexuella relationer är inte straffbart, men inte heller ännu allmänt accepterat, trots att det finns flera gayklubbar i huvudstaden.

Det är inte tillåtet att fotografera vissa platser, till exempel arméns byggnader och deras omgivning, gränsområden och vissa offentliga byggnader. Det finns inte alltid en skylt som upplyser om förbudet.

Ha alltid en kopia av ditt pass med dig. Polisen kan anhålla resenärer som saknar legitimation. Polisen har rätt att kontrollera pass. Visa personuppgiftssidan åt polisen så att du hela tiden har passen i din egen hand. Det lönar sig att ha med några extra passfoton.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Nur-Sultan

Astana Tower, 17th floor
12 Samal Microdistrict
NUR-SULTAN Z10F1M5
KAZAKHSTAN
+7 717 244 2121
Sanomat.NUR@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument