25.9.2019

Japan: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

I huvudsak ett tryggt resmål. Beakta risken för jordbävningar och tyfoner. Följ de japanska myndigheternas anvisningar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna säkerhetsläget i Japan är gott. Lägg dock märke till att det i Japan inträffar större och mindre jordbävningar nästan hela tiden.

Du ska också vara medveten om andra extrema naturfenomen som förekommer i Japan, till exempel tyfoner samt översvämningar och jordskred vid häftigt regn. Följ väderleksrapporter och de japanska myndigheternas anvisningar.

Risken för terrorattacker mot Japan är relativt liten, men kan inte helt och hållet uteslutas. De japanska myndigheterna effektiviserar åtgärderna ytterligare för att höja säkerheten på flygfält, i hamnar och på järnvägsstationer i och med att världsmästerskapen i rugby 2019 och olympiska spelen i Tokyo 2020 närmar sig.
Säkerhetsläget i områdena kring Japan är fortsättningsvis relativt stabilt, även om provokationerna på Koreahalvön har tilltagit på sistone. Ambassadens bedömning av säkerhetsläget i Japan har inte förändrats, men om man planerar besöka landet är det bra att följa med läget i regionen via massmedierna och myndigheternas pressmeddelanden.

I krissituationer följ i främsta hand de lokala myndigheternas instruktioner för evakuering och skyddsområden samt, om det är möjligt, också de finska myndigheternas (Finlands ambassad i Tokyo, utrikesministeriet, Strålsäkerhetscentralen) anvisningar. Kontakta om möjligt dina anhöriga i Finland.

Det allmänna nödnumret är 110. Samtalet besvaras på japanska men vid behov vidarekopplas du till en person som talar engelska.

Brottsligheten

Det förekommer mycket lite brottslighet riktad mot turister i Japan. Var ändå allmänt försiktig och förvara ditt pass, pengar och andra viktiga saker på ett säkert ställe.

I Tokyo uppdagas det tidvis fall där någon blandat någon typ av drog eller knock out-droppar speciellt i utlänningars drinkar och sedan använt offrets kreditkort. Håll reda på din dryck och ditt resesällskap särskilt på små, billiga krogar där det inte finns kameraövervakning. Mest problem har det förekommit på de mindre barerna i Kabukicho i Shinjuku och i Roppongi. Den lokala polisen uppmanar att man ska undvika barer och restauranger som halvt med våld lockar folk från gatan. Notan kan också innehålla sådant du inte beställt och sedan tvingas du betala under hot om våld.
Du behöver ett anmälningsnummer om du med tanke på hemfärden måste ansöka om ett temporärt pass på beskickningen. Numret får du när du anmäler ditt resedokument som försvunnet på den lokala polisstationen. I Japan kan man inte få någon kopia av polisrapporten, utan endast ett anmälningsnummer. Spara detta nummer för att du ska kunna skaffa ett nytt pass eller ansöka om ersättning hos försäkringsbolaget.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Japan har vänstertrafik. Gränsen för rattfylleri är 0 promille. Det är inte tillåtet att hyra bil eller köra en hyrd bil med enbart finskt körkort. Det krävs också internationellt körkort (enl. Genèvekonventionen 1949) som du kan ansöka om av Automobilförbundet (Autoliitto) https://www.autoliitto.fi/matkailu/kansainvalinen-ajokortti

Naturförhållanden

De största riskerna för turister i Japan gäller naturkatastrofer. Japan ligger i ett seismiskt aktivt område, varför landet är utsatt för jordbävningar och vulkanutbrott. Om jordbävningen inträffar i havsområdet utanför Japan föreligger risk för tsunami.

I Japan förekommer tyfoner på sommaren och hösten, som kan leda till lokala översvämningar och jordskred. Japans meteorologiska institut följer noga hur stormar utvecklas på Stilla havet och om de är på väg mot Japan. Följ de lokala väderleksrapporterna i tv, tidningar och på webben under sommaren och förhösten. På det japanska meteorologiska institutets webbplats kan du kontrollera väder-, storm och tyfonprognoser också på engelska och följa jodbävningar och deras styrka: http://www.jma.go.jp/

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring.

Den allmänna hygienen i Japan är god. Vanligtvis förekommer inga farliga epidemier i landet.

Var trots allt noga med hygienen för att undvika luftvägsinfektioner.

I sjukdomsfall får man kostnadsfri rådgivning på engelska inom Tokyoområdet av Himawari Medical Information Service, tfn +81 3 5285 8181, dagligen klockan 9.00–20.00.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Straffen för t.ex. störande av den allmänna ordningen eller att uppträda berusad är strängare i Japan än i Finland, och polisen kan hålla en misstänkt för förhör på polisstationen i tio till 23 dagar. Straffen för rusmedels- och narkotikabrott är också stränga.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Tokyo

3-5-39 Minami-Azabu
Minato-ku
TOKYO 106-8561
JAPAN
+81 3 544 760 00
sanomat.TOK@formin.fi
http://finlandabroad.fi/japan
www.facebook.com/FinnishEmbassyTokyo
twitter.com/FinEmbTokyo

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument