29.11.2019

Italien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Relativt tryggt resmål. Se upp för ficktjuvar. Demonstrationer förekommer. Undvik folksamlingar.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Precis som i övriga Europa har de italienska myndigheterna höjt sin beredskapsnivå, eftersom risken för terrorism bedöms förhöjd. Resenärer uppmanas vara allmänt uppmärksamma och försiktiga speciellt vid turistmål, i kollektivtrafiken och i närheten av offentliga byggnader. Italien har också meddelat att landet har effektiviserat sin gränskontroll, i synnerhet vid gränsen mot Frankrike.

Beredskap inför krissituation utomlands: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49399&culture=fi-FI&contentlan=1

Det allmänna nödnumret är 112.

Mera information hittar du på utrikesministeriets Italiensida: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=17221.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar och annan vanlig brottslighet, i synnerhet på populära turistmål, på gatan och på kaféer. Håll särskild koll på plånboken och handväskan i stora folksamlingar, på tunnelbanan, i bussar och i tåg. Om du hyr bil ska du vara särskilt försiktig i köpcentrum nära flygplatserna där biltjuvar ofta slår till just mot hyrda fordon när de står parkerade. Vi rekommenderar att du förvarar pass och värdeföremål i hotellets förvaringsbox eller på en annan säker plats. Det är bra att ha med sig en kopia av passet när man rör sig ute. Om ditt pass försvinner eller stjäls ska du genast anmäla det till polisen. Enligt den nyvarande passlagen kan man få ett temporärt pass för hemresan endast från ambassaden i Rom. Charterresenärer ska följa researrangörernas instruktioner.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

I den livliga trafiken måste både fotgängare och bilister vara vaksamma. Den som rör sig med bil eller husvagn i Italien kan särskilt under semestertider i juli-augusti, eller under sommarveckoslut, råka ut för mycket stora trafikstockningar. Om möjligt borde man undvika att köra i rusningstid, och om man inte har luftkonditionering i bilen ska man helt undvika att köra under dygnets hetaste tid dvs. kl. 12-16. Den tunga trafiken begränsas under veckoslut sommartid och även annars på söndagar och helger på grund av semestertrafiken.

Resenärer med bil samt yrkeschaufförer ska komma ihåg att det råder en sträng vägtrafiklag och böterna kan vara väldigt stora. Det är ofta förbjudet för privatbilister att köra i städernas historiska centrum (ZTL/kameraövervakning). Brott mot körförbudet kan leda till böter. I Milano är det avgiftsbelagt att köra i centrum. Mera information hittar du här, Area C: http://www.areac.it/

Till den obligatoriska utrustningen i bilar hör reflexväst och varningstriangel.

Den skärpta italienska vägtrafiklagen medför bland annat strängare straff för rattfylleri och bilkörning under drogpåverkan, och övervakningen av trafikförseelser har intensifierats.

Det förekommer ofta att flyg, tåg och allmänna transportmedel punktstrejkar i Italien. Strejker kan utbryta med mycket kort notis och de pågår vanligen inte längre än 24 timmar. Följ med lokala nyheter för att få reda på eventuella punktstrejker. En uppdaterad strejklista på italienska: [http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi](http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi) finns på italienska trafikministeriets webbplats [http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi](http://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi)

Tågresenärer ska komma ihåg att tågbiljetter måste stämplas i apparaten på perrongen före man stiger på tåget. Personer som reser utan stämpel kan få böter.

Naturförhållanden

Största delen av Italien ligger i en seismiskt aktiv region och jordbävningar kan förekomma. Mera information på engelska och italienska, om jordbävningar och hur man ska förbereda sig inför dem, finns på den italienska befolkningsskyddsmyndighetens webbplats: http://www.protezionecivile.it/

Sommartid finns det risk för omfattande skogs- och buskbränder på olika håll i Italien. I brandområdena och i närheten av dem tvingas myndigheterna ofta tillfälligt stänga av vägar, även huvudleder. De lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser skall i dessa situationer absolut följas. Det är förbjudet att göra upp öppen eld i hela landet. Lagen fastställer stränga straff för orsakande av brand.

I juni-augusti kan temperaturen med luftfuktighetsprocenten medräknad stiga till över +40 grader under dygnets hetaste timmar, och då borde man undvika överansträngning, sightseeing och köande till museer i gassande solsken. Simma ska man bara göra vid badstränder där simning är tillåten och respektera simförbud där sådant finns: röd flagga innebär att det är förbjudet att simma. Också luftföroreningarna är ett ganska stort problem i Italiens största städer.

Var beredd på snö och störtregn i norra Italien och bergstrakterna på vintern. Bilister bör förse sig med snökedjor eller vinterdäck. Snöstormar kan förekomma till och med i södra Italien.

Följ väderleksrapporter och lavinvarningar noga om du vintersportar i bergstrakterna.

Hällregn förorsakar ofta översvämningar och jordskred. Om det inträffar ska man, liksom när det handlar om andra undantagstillstånd, följa de lokala myndigheternas direktiv.

Hälsoläget

Heltäckande resenärsförsäkring behövs.

Vi rekommenderar att resenärer skaffar sig europeiskt sjukvårdskort. Med det kostnadsfria kortet som beviljas av FPA får man akut sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU och EES-området. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbsidor
http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Rom

Via Lisbona 3
00198 ROMA
ITALY
+39 06 8522 31
sanomat.roo@formin.fi
http://www.finland.it
www.facebook.com/AmbasciataFinlandiaRoma

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument