27.12.2023

Hongkong: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Aktuellt

De sista covid-19-restriktionerna togs bort i början av 2023.

Den nationella säkerhetslagen trädde i kraft i Hongkong den 30 juni 2020. Enligt lagen får personer som är bosatta i eller anländer till Hongkong arresteras om de misstänks för verksamhet som strider mot Hongkongs nationella säkerhet. Risken för anhållande och ett eventuellt överlämnande till Fastlandskina på grund av den nationella säkerheten finns.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Hongkongs myndigheter, polis, sjukhus och andra tjänster fungerar väl och är tillförlitliga.

Det allmänna nödnumret i Hongkong är 999.

Hongkongs poliskår: https://www.police.gov.hk/ppp_en/(Länk till en annan webbplats.).

Polisens Facebooksida: https://www.facebook.com/HongKongPoliceForce/(Länk till en annan webbplats.).

Hongkongs säkerhetsmyndighet (Security Bureau, Government of the Hong Kong Special Administrative Region): https://www.sb.gov.hk/eng/about/welcome.htm(Länk till en annan webbplats.).

Brottsligheten

Våldsamma brott mot utlänningar är sällsynta.

Fickstölder, väskstölder och bedrägerier riktade mot västerlänningar förekommer emellanåt särskilt i restaurangområdena. Iaktta normal försiktighet i folksamlingar.

Det är bäst att förvara pass och andra värdeföremål i hotellets förvaringsbox eller på någon annan säker plats. Vi rekommenderar att du har en kopia av passets informationssida och din inreseblankett eller ditt visum då du rör dig på stan.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Hongkong har vänstertrafik.

Kollektivtrafiken fungerar väl och det finns många olika former av transportmedel: bussar, minibussar, taxi, metro, spårvagn och färja. Iaktta normal försiktighet i trafiken. Information om Hongkongs kollektivtrafik: https://www.gov.hk/en/residents/transport/publictransport/companies.htm(Länk till en annan webbplats.).

Naturförhållanden

Under tyfonsäsongen (från juni till oktober) följer meteorologiska institutet i Hongkong noga vädrets växlingar och informerar om dem på sin webbplats, i tv, radio och genom sin telefonapp. Tyfonvarningar hängs också synligt upp entréhallar. När det utfärdas varningar på nivå T8 eller högre, stoppas kollektivtrafiken och människor uppmanas att stanna inomhus. Tyfonerna för med sig rikliga regnen som ökar risken för jordskred och översvämningar.

Följ väderprognoser i media och myndigheternas anvisningar.

Hongkongs meteorologiska instituts webbplats (Hong Kong Observatory): http://www.hko.gov.hk/(Länk till en annan webbplats.)

Hälsoläget

Sjukvård är dyrt. En heltäckande reseförsäkring är nödvändig. Ta på förhand reda på vilka internationella läkarstationer och sjukhus i Hongkong som försäkringsbolaget godkänt. Den offentliga och privata hälso- och sjukvården är av hög kvalitet i Hongkong.

Årligen förekommer det några fall av denguefeber som orsakas av ett myggburet virus.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

Den nya nationella säkerhetslagen trädde i kraft i Hongkong den 30 juni 2020. Med stöd av lagen kan man få fängelsestraff på livstid för revolutionerande verksamhet, terrorism, allians med främmande stater och separatism. Enligt lagen får personer som är bosatta i eller anländer till Hongkong arresteras om de misstänks för verksamhet som strider mot Hongkongs nationella säkerhet. Risken för anhållande och ett eventuellt överlämnande till Fastlandskina på grund av den nationella säkerheten finns.

Om du har kinesiskt-finsk dubbelt medborgarskap är ambassadens möjligheter att tillhandahålla vissa konsulära tjänster begränsade.

Nedskräpning är förbjuden och man kan få böter om man kastar skräp på gatan. Det är också förbjudet att spotta och man kan bötfällas för det. Det är förbjudet att äta, dricka och röka i kollektivtrafikmedel och på stationer. Vite kan utdömas för det. Följ trafikreglerna och korsa gator endast vid övergångsställen.

Export och införsel av elfenben eller artiklar som gjorts av det, inkl. reseminnen, är förbjuden. Vite eller fängelse kan utdömas.
Innehav av alla former av olaglig narkotika är förbjudet och kan leda till fängelsestraff.

Mer information om import finns på webbplatsen för Hongkongs tull https://www.customs.gov.hk/en/home/index.html(Länk till en annan webbplats.).

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter


Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument