Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de länder för vilka regeringen har beslutat att inte längre omfattas av inreserestriktionerna. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad. Alla som återvänder från utlandet ska beakta Institutet för hälsa och välfärds anvisningar om karantän.

Läs mera
28.9.2020

Grekland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Iaktta normal försiktighet. Jordbävningar, skogsbränder och översvämningar kan förekomma. Följ de lokala myndigheternas anvisningar.

Aktuellt

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning. Aktuell information om läget i Grekland hittar du på ambassadens webbplats https://finlandabroad.fi/web/grc/forsta-sidan och genom att följa de lokala myndigheternas information. Ambassaden delar också aktuell information i sociala medier.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Grekland är ett tryggt resmål.

Det lönar sig att alltid ha noggrann uppsikt över pengar och resehandlingar under resan och att på förhand ta reda på vad en reseförsäkring täcker. Demonstrationer och strejker hålls då och då och orsakar ofta trafikstockningar. Det lönar sig att hålla sig undan från demonstrationer. Stora demonstrationer hålls oftast i centrum av Aten (Syntagmatorget) och Thessaloniki. På öarna Lesbos och Chios, där det finns flyktingförläggningar, kan det också förekomma demonstrationer eller lokala oroligheter. På Greklands turistöar är det lugnt. På grund av strejker kan det tidvis uppkomma problem i flygtrafiken och i synnerhet i färjetrafiken.

De enskilda attackerna och den skadegörelse som s.k. anarkistgrupper har gjort sig skyldiga till har tillsvidare inte riktat sig mot turister och attackerna har heller inte lett till personskador.

Var särskilt försiktig om du bokar boende och rör dig i områden i närheten av torget Omonia, såsom i Kolonos samt på torgen Koumoundourou, Vathis och Theatrou. Undvik att röra dig på avlägsna gator i området och att röra dig ensam, i synnerhet när det har blivit mörkt. Tänk på säkerheten när du bokar ett boende på Airbnb. Förvara värdesaker, pengar och pass på ett säkert sätt.

Sällskapsresenärer uppmanas att bekanta sig med researrangörernas säkerhetsföreskrifter och att följa de anvisningar som ges lokalt. I en krissituation ska du underrätta dina anhöriga, researrangören och myndigheterna om din situation.

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser till Grekland tar en heltäckande reseförsäkring.

Det allmänna nödnumret är 112.

Turistpolisens nummer (dygnet runt) är 1571.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar i stora städer och på turistorter eftersom deras antal påtagligt ökat den senaste tiden. Ficktjuvar rör sig framför allt på tunnelbanan och bussarna i Aten. Det förekommer också småbrottslighet på de traditionella turistorterna.

Var försiktig om du rör dig på områden där anarkistgrupper förekommer (i Aten bland annat i stadsdelarna Exarchia och Omonia).

Det har kommit till myndigheternas kännedom att det har förekommit våldtäktsfall på semesteröarna. Resenärer, i synnerhet kvinnor, varnas för att stiga in i okända personers bilar eller i icke-legitimerade taxibilar samt att röra sig ensamma nattetid. Var uppmärksam på omgivningen. Lämna värdeföremål och pass i hotellets förvaringsfack.

Vid olycksfall eller i problemsituationer bör man omedelbart kontakta både researrangören och den statliga turistpolisen, tfn 1571, som har jour dygnet runt och som även betjänar på engelska.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den grekiska trafikkulturen avviker från den finländska. Höga hastigheter, varierande kvalitet i fråga om vägnätet och vidsynta tolkningar av trafikreglerna kräver särskild vaksamhet av dem som rör sig på gatorna. Olyckor är vanliga på de ofta slingrande och obelysta vägarna.

De kollektiva färdmedlen är trygga och förmånliga.

Naturförhållanden

Grekland är beläget i en seismiskt aktiv zon där jordskalv är möjliga såväl på fastlandet som på öarna. Om ett jordskalv inträffar bör du hålla dig lugn och handla med eftertanke. Om du befinner dig inomhus ska du ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du lugnt förflytta dig till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar. Då jordskalvet upphört ska du omedelbart avlägsna dig från byggnaden på grund av faran för ras. Information om jordskalv finns till exempel på Seismologiska institutets webbplats http://www.helsinki.fi/geo/seismo/matkaohjeita/index.html (på finska) och Institute of Geodynamics http://www.gein.noa.gr/ (på engelska).

På somrarna förekommer skogsbränder som enkelt kan sprida sig till följd av det torra, heta och blåsiga vädret. Avlägsna dig från brändernas omedelbara närhet och följ researrangörernas och myndigheternas anvisningar.

Kraftiga regn kan tidvis förekomma och då kan vattnet och leran som rinner från bergen förorsaka översvämningar i låglänta områden.

Läs de grekiska myndigheternas anvisningar om hur man ska agera när t.ex. en jordbävning, översvämning och skogsbrand inträffar på http://civilprotection.gr/en.

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra specialarrangemang kan orsaka fördröjningar på flygplatserna och vid gränsstationerna samt i samband med resor i allmänhet. Resenärer uppmanas att reservera mer tid än vanligt för resandet.

Ytterligare information om ambassadens coronavirusanvisningar https://finlandabroad.fi/web/grc/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-kreikassa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=19094399

Vid allvarliga sjukdoms- eller olycksfall rekommenderas att man uppsöker ett privat sjukhus vars avgiftsbelagda tjänster oftast är effektivare än vid de offentliga sjukhusen. Vård på privata sjukhus är relativt dyr.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Det är förbjudet att plocka med sig föremål från de arkeologiska platserna, det är inte ens tillåtet att ta med sig en sten. Förseelser leder till stränga straff.

Militära anläggningar får inte fotograferas.

Inresebestämmelser

På grund av coronapandemin kan läget och restriktionerna ändras plötsligt och utan förvarning så det är viktigt att följa aktuella myndighetsmeddelanden, ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information och reserestriktionerna kan följas via länkarna nedan:

National Public Health Organization https://eody.gov.gr/en/
Utrikesministeriet https://www.mfa.gr/en/coronavirus-covid-19-useful-information.html?fbclid=IwAR2QNCSPVqhW0Z4QYlnMAxvVkZV-ZPvyUcYiGPMPqLtZXI8hR1UCiCqjKCc

Ambassadens coronavirusanvisning https://finlandabroad.fi/web/grc/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirustilanne-kreikassa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=19094399

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument