Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de europeiska länder för vilka regeringen har beslutat att slopa gränskontrollen. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad.

Läs mera
9.3.2020

Grekland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Allmänt tryggt resmål. Jordbävningar, skogsbränder och översvämningar kan förekomma. Följ lokala myndigheternas anvisningar.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ de grekiska myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
National Public Health Organization https://eody.gov.gr/en/
Greklands utrikesministerium https://www.mfa.gr/en/coronavirus-covid-19-useful-information.html?fbclid=IwAR2QNCSPVqhW0Z4QYlnMAxvVkZV-ZPvyUcYiGPMPqLtZXI8hR1UCiCqjKCc

Om du misstänker att du har coronavirus, stanna hemma/på hotellet och ring telefontjänsten för Covid +30 1135 på grekiska eller engelska.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Grekland är ett tryggt resmål.

Det lönar sig alltid att hålla noggrann uppsikt över pengar och resehandlingar under resan och att på förhand ta reda på vad reseförsäkringen täcker. Det hålls demonstrationer och strejker nu och då, och de orsakar oftast stockningar i trafiken. Det lönar sig att hålla sig undan demonstrationerna. De stora demonstrationerna hålls oftast i centrum av Aten (Syntagmatorget) och Thessaloniki. Också på öarna Lesbos och Chios, där det finns flyktingförläggningar, kan det förekomma demonstrationer och lokala oroligheter. På de grekiska turistöarna är det lugnt. På grund av strejker kan det tidvis förekomma problem i flygtrafiken, och i synnerhet i färjetrafiken.

Det fåtal enskilda attacker och den skadegörelse som s.k. anarkistgrupper gjort sig skyldiga till har tills vidare inte riktat sig mot turister och de har inte lett till personskador.

Var på din vakt när du bokar inkvartering. Fäst särskilt uppmärksamhet vid säkerheten om du bokar Airbnb-boende. Förvara alltid värdeföremål, pengar och pass säkert.

Var försiktig om du rör dig i Aten omkring Omonias torg, till exempel på torgen Kolonos, Koumoundourou, Vathis och Theatrou. Undvik att röra dig ensam på tysta gränder i dessa områden, särskilt efter mörkrets inbrott.

Sällskapsresenärer uppmanas bekanta sig med researrangörens säkerhets- och skyddsföreskrifter och att iaktta de anvisningar som ges lokalt. I en krissituation är det viktigt att du underrättar dina anhöriga, researrangören eller myndigheterna om din situation.

Utrikesministeriet rekommenderar att alla som reser till Grekland tar en heltäckande resenärsförsäkring.

Allmänt nödnummer: 112
Turistpolisens dygnetruntnummer: 1571

Brottsligheten

Se upp för fickstölder i stora städer och på turistorter. Deras antal har klart ökat på sistone. Ficktjuvar rör sig ofta i bussar och tunnelbanan i Aten. De förekommer också småbrottslighet på de traditionella turistorterna.

Var försiktig om du rör dig i de områden där anarkistgrupper förekommer (i Aten gäller det bland annat Exarchia och Omonia).

På semesteröarna har våldtäktsfall kommit till myndigheternas kännedom. Vi varnar resenärer, i synnerhet kvinnor, för att stiga in i okända personers bilar eller i inofficiella taxibilar och för att röra sig ensamma nattetid. Var uppmärksam på omgivningen. Lämna värdeföremål och pass i hotellets förvaringsfack.

Vid olycksfall och i problemsituationer bör man omedelbart kontakta både researrangören och den statliga turistpolisen, tfn 1571, som har jour dygnet runt och betjänar på engelska.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den grekiska trafikkulturen är annorlunda än den finländska.

Höga hastigheter, vägnätets varierande kvalitet och vidsynta tolkningar av trafikreglerna kräver särskild uppmärksamhet. Det är vanligt med olyckor på de ofta slingrande och dåligt upplysta vägarna.

De offentliga fortskaffningsmedlen är trygga och förmånliga att använda.

Naturförhållanden

Grekland är beläget i en seismiskt aktiv zon där jordskalv är möjliga såväl på fastlandet som på öarna. Om en jordbävning inträffar bör du hålla dig lugn och handla med eftertanke. Om du befinner dig inomhus ska du ta skydd under ett bord eller vid en bärande vägg. Använd inte hiss. Om du befinner dig utomhus bör du förflytta dig lugnt till en öppen plats och hålla dig borta från byggnader och kraftledningar. Ta dig omedelbart bort från byggnaden då jordbävningen upphört, för att undgå faran för ras. Information om jordbävningar finns till exempel på Seismologiska institutets webbplats http://www.helsinki.fi/geo/seismo/matkaohjeita/index.html och Institute of Geodynamics: http://www.gein.noa.gr/

Om sommaren kan Grekland drabbas av skogsbränder som sprider sig lätt på grund av det torra, heta och blåsiga vädret. Det är bäst att avlägsna sig från brändernas omedelbara närhet och följa researrangörernas och myndigheternas anvisningar.

Hällregn kan tidvis förekomma och då kan vattnet och leran som rinner från bergen förorsaka översvämningar i låglandet.

Läs de grekiska myndigheternas anvisningar om hur man ska agera om det inträffar en jordbävning, översvämning , skogsbrand el. dyl. http://civilprotection.gr/en

Hälsoläget

Det rekommenderas att man vid allvarlig sjukdom eller olycka uppsöker ett privat sjukhus, där den avgiftsbelagda servicen oftast är effektivare än vid de offentliga sjukhusen. Vård på privatsjukhus är relativt dyr.

Med det kostnadsfria europeiska sjukvårdskortet, som beviljas av FPA, får man sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare när man reser i EU och EES-området. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Från arkeologiskt viktiga platser är det förbjudet att plocka med sig någonting, inte en enda sten får avlägsnas. Straffen är stränga för dem som bryter mot detta.

Militära mål får inte fotograferas.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument