Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Norge, Danmark, Island, Estland, Lettland och Litauen utgör undantag. Kontrollera alltid de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Läs mera
5.3.2020

Spanien: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Ytterligare uppgifter om risknivånI huvudsak ett tryggt resmål. Följ myndigheternas anvisningar. Det kan förekomma demonstrationer i synnerhet i Katalonien och inom Madridområdet. Det finns en risk för terrorattacker. Se upp för ficktjuvar och var försiktig i trafiken.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Spaniens myndigheter informerar om coronaviruset på följande webbplatser: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm


Under årets torra perio förekommer det ofta markbränder vilket kan leda till att vägar stängs av.

I Barcelona, i andra delar av Katalonien och i Madrid förekommer det demonstrationer som har att göra med Kataloniens självständighetssträvanden. Det kan leda till oroligheter.

Demonstrationer kan också uppstå spontant eller med kort varsel.

Undvik demonstrationer och stora folksamlingar.

Hör dig för om de lokala förhållandena på ditt hotell eller av din researrangör

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

I det stora hela är Spanien ett tämligen tryggt land, men också där kan turister råka ut för sporadisk terrorism. Finländska resenärer i Spanien är inte utsatta för någon särskild fara på grund av sin nationalitet.

De spanska myndigheterna använder ett beredskapssystem med fem nivåer. Sedan juni 2015 har beredskapsnivån varit fyra. Sedan mars 2016 har övervakningen därtill skärpts särskilt på flygplatserna. Myndigheterna övervakar de offentliga trafikförbindelserna, såsom järnvägar, motorvägar, flygplatser och tunnelbanan, samt shoppingcentrum och stora massevenemang (bl.a. idrottsevenemang) i städer och populära turistcentrum på grund av risken för sporadisk terrorism. Kollektivtrafiken är säker och taxiservicen pålitlig. Bilister och fotgängare bör vara försiktiga i trafiken. Se upp för ficktjuvar i folksamlingar, på badstränder och på flygplatser.

Följ för din egen säkerhet de spanska myndigheternas anvisningar och bestämmelser, såsom uppmaningar att avlägsna sig eller att stanna. Terrorism kan förekomma på turistorter.

Det allmänna nödnumret i Spanien är 112.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar och annan vanlig brottslighet, speciellt vid populära turistmål men också på gator och kaféer. Var extra uppmärksam i stora folksamlingar, i tunnelbanan och på tåg. Var speciellt uppmärksam med ditt bagage på flygplatser vid ankomst och avgång, på parkeringsplatser för hyrbilar samt på hotell/lägenheter i samband med inkvartering.

Det är klokt att ta kopior av sina viktigaste dokument, till exempel pass, kreditkort och flygbiljetter, och sedan förvara dem skilt från originalen. Det lönar sig också att spara en kopia av passet i e-posten i fall att passet blir stulet eller försvinner. Lämna ditt pass och värdeföremål i hotellets förvaringsfack eller på någon annan säker plats. Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisen. Anmälan kan också göras per telefon, tfn 902 102 112.

Lämna aldrig bilen olåst. Håll gärna bildörrarna låsta också när du kör. Lämna inga föremål i bilen, inte ens i bagageutrymmet. Ta med dig väskor, plånböcker och andra värdeföremål om du parkerar bilen på flygplatsernas parkeringsplatser för hyrbilar, på rastplatser vid vägarna och på stora bensinstationer, även vid korta stopp. Stölder har förekommit särskilt i Barcelona och Madrid samt i provinserna Valencia och Alicante. Om du får punktering, förhåll dig med reservation till personer som erbjuder hjälp.

Det har förekommit olika försök att lura turister när de använt sina kreditkort. I samband med timeshare-/tidsandelsbostadsköp lönar det sig att reservera tid för övervägande och att grundligt utreda affärens pålitlighet. Sköt alla avgifter per bank. Närmare information på adressen http://www.ecc.fi/sv/teman/resande/timeshare/ (Konsumenteuropa i Finland).

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Den spanska trafikkulturen avviker betydligt från den finländska så det lönar sig att vara försiktig, i synnerhet om du är motorcyklist. Fotgängare bör vara särskilt försiktiga då de går över gatan, till och med på övergångsställen vid grönt ljus. I bergstrakter är vägarna mycket smala och krokiga.

Det behövs oftast snökedjor när man kör bil i bergen på vintern.

Förhåll dig med reservation till personer som har bilens motorhuv öppen och som vid sidan av vägen signalerar till dig att stanna. Avsikten kan vara att råna din bil.

Information om trafiksituationen och trafikreglerna i Spanien finns på spanska trafikministeriets webbplats http://www.dgt.es/ samt också på finska på EU-kommissionens landspecifika webbplats för trafiksäkerhet http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/spain/index_fi.htm.

Naturförhållanden

Om somrarna finns det risk för omfattande skogs- och buskbränder på olika håll i Spanien. I brandområdena och i närheten av dem tvingas myndigheterna ofta tillfälligt stänga av också huvudleder. Det är mycket viktigt att man i dessa situationer följer de lokala myndigheternas anvisningar och bestämmelser. Det är bland annat förbjudet i hela landet att göra upp öppen eld. Lagen fastställer stränga straff för orsakande av brand.

Om du reser till något av Spaniens skidcenter, ta på förhand reda på väderleksförhållandena och särskilt risken för eventuella laviner. Det är farligt att åka utanför de övervakade pisterna. Aktuell information om skidcenter finns på Spaniens turistwebbplats på adressen http://www.spain.info/es/consultas/deportes/esqui.html

Det kan förekomma jordbävningar i Spanien och på Kanarieöarna. Eftersom Kanarieöarna uppstått genom vulkanisk verksamhet, förekommer också vulkanutbrott då och då. Information om jordbävningar finns på finska på adressen http://www.helsinki.fi/geo/seismo/maanjaristykset/tieto/index.html

Naturkatastrofer såsom översvämningar orsakade av störtregn förekommer årligen i olika delar av landet.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring.

Vi rekommenderar att du skaffar ett europeiskt sjukförsäkringskort. Med kortet som man får gratis på FPA får den som reser i EU- och EES-området i akuta sjukdomsfall sjukvård på samma villkor och till samma pris som landets invånare. Mera information om det europeiska sjukvårdskortet finns på FPA:s webbplats http://www.kela.fi/web/sv/europeiska-sjukvardskortet?inheritRedirect=true

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Ha en kopia av passets informationssida med dig på resan. Om ditt pass försvinner ska du alltid göra en polisanmälan. Anmälan kan också göras per telefon, tfn 902 102 112, eller på webbplatsen http://www.policia.es/

I Spanien förbjuder tobakslagen rökning i barer, restauranger och i andra stängda offentliga utrymmen. Dessutom är rökning förbjuden i parker som är avsedda för barn samt på skol- och sjukhusområden.

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Madrid

Paseo de la Castellana, 15
28046 MADRID
SPAIN
+34 913 196 172
sanomat.mad@formin.fi

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument