Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

6.3.2020

Estland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det är tryggt att resa i Estland bara du iakttar normal försiktighet. Det förekommer rätt mycket fickstölder, särskilt i hamnen och Gamla stan i Tallinn.

Aktuellt

Estland effektiverar sina åtgärder för att hindra spridningen av coronaviruset. I Tallinns hamn och på flygplatsen installeras värmekameror under vecka 10, för att upptäcka resenärer med feber. Detta ska enligt myndigheterna inte fördröja resandet. Av resenärer med feber frågar myndigheterna om de besökt ett riskområde.

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Estlands hälsomyndighet (Terviseamet) informerar på följande sida: https://www.terviseamet.ee/et

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Säkerhetsläget i Estland är stabilt och det riktar sig inga direkta säkerhetshot mot finländare som är bosatta i landet. De vanliga risker som förekommer i landet är förutsägbara och myndigheternas kapacitet att hantera eventuella krissituationer är god.

Anmäl alltid till den lokala polisen om ditt pass försvinner eller blir stulet.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och flygbiljetterna, och förvara dem skilt från originalet.

Brottsligheten

Se upp för ficktjuvar på turistmål och i trängseln i Tallinn och andra städer. Håll noga reda på plånbok och handväska. Rör dig inte ensam om du är kraftigt berusad.

Var uppmärksam när du betalar med bank- eller kreditkort, särskilt på barer och nattklubbar.

Taxibolagen får själva bestämma sina priser. Prislistan måste vara synlig på utsidan i bilens sidofönster och inne i bolen på instrumentbrädan. Om du åker riksha-taxi lönar det sig att komma överens om priset på förhand och fråga om det gäller för en eller flera passagerare.

Parkera bilen på övervakade parkeringsplatser och lämna inga saker synliga inne i bilen.

Om du råkar ut för ett brott ska du alltid göra en anmälan hos den lokala polisstationen och be om att få en kopia av anmälan eller ärendets diarienummer. I Tallinn är det möjligt att få en finsk tolk till hjälp. Reservera gott om tid när du ska lämna in anmälan.

Anmäl också till polisen om ditt pass blir stulet eller försvinner. Färjorna godkänner i allmänhet en polisanmälan om passet eller identitetskortet saknas.

Det allmänna nödnumret är 112.

Polisstationen i centrala Tallinn har öppet må–fre kl. 9.00–17.00, adress Kolde puiestee 65, tfn +372 612 3000. Om du behöver akut hjälp eller när polisstationen har stängt, ring det allmänna nödnumret.

Kontaktuppgifter till andra polisstationer: http://www.politsei.ee/

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker något från den finländska. Farosituationer orsakas särskilt av höga hastigheter och likgiltighet inför trafikregler. Se upp för fordon som kör mot rött ljus när du rör dig till fots. Var försiktig också på övergångsställen.

Enligt Estlands trafiklag måste man ha reflex när det är mörkt ute.

Vägnätet motsvarar inte finländsk nivå och särskilt i Tallinn kan vägarna vara i dåligt skick. Utanför städerna är vägarna ofta i bra skick, men en del mindre vägar kan vara belagda med grus eller sand.

Kör inte bil om du är påverkad av alkohol eller mediciner. Promillegränsen för rattfylleri är 0,2 mg/g i blodet eller 0,10 mg/l i utandningen. Promillegränsen gäller även cyklister.

Om man reser från Finland till Estland med motorfordon måste man ha med sig bilens registerutdrag i original.
Sedan 2018 måste fordon som väger över 3,5 ton betala vägtullar. Läs mer på webbplatsen för Estlands vägverk: https://www.mnt.ee/eng.

Hälsoläget

Det är nödvändigt att ha en reseförsäkring. Det är dyrt att ordna hemtransport av en allvarligt sjuk eller avliden person utan en heltäckande försäkring.

Det förekommer mycket hiv i Estland.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Tallinn

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument