Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

10.3.2020

Tyskland: resemeddelande

Risknivå

Iaktta särskild försiktighet

Avvikande risknivå

Nordrhein-Westfalen: Undvik icke nödvändiga resor

Ytterligare uppgifter om risknivån

Tyskland är ett tryggt resmål. Liksom i storstäderna i andra europeiska länder kan emellertid risken för terrordåd fortfarande inte uteslutas.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
Tysklands hälsoministerium https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus.html
Robert Koch Institut https://www.rki.de/DE/Home/homepage_node.html
Tysklands utrikesministerium https://www.auswaertiges-amt.de/de

Den som återvänder till Finland från områden där epidemin pågår ska följa myndigheternas anvisningar. THL informerar på flygplatserna och på sin webbplats https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Gränskontrollerna vid gränsen mellan Tyskland och Österrike fortsätter tillsvidare. Förbered dig på gränskontroller också vid de andra gränserna. Du ska ha pass eller identitetskort med dig.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

I det stora hela är Tyskland ett tryggt resmål. Risken för terrordåd kan inte uteslutas.

Iaktta särskild försiktighet när du rör sig i de stora städerna. Förvara pass, pengar och andra värdeföremål på en säker plats när du rör dig utomhus. Ficktjuvar förekommer, särskilt i fullsatta färdmedel i kollektivtrafiken.

En heltäckande reseförsäkring är nödvändig.

Nödnummer i Tyskland:
Polisen 110
Brandkåren 112

Brottsligheten

Var på din vakt om du hyr ett rum eller gör affärer med en privatperson som kräver kontantbetalning eller förskottsbetalning.

Om du förlorar ditt pass eller identitetskort ska du anmäla det till den lokala polisstationen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Var normalt uppmärksam i stadstrafiken och beakta cyklisterna som ofta cyklar på körbanan och ibland kan göra oväntade rörelser. På motorvägarna ska man beakta de höga hastigheterna så att man inte råkar ut för överraskande situationer.

Använd lämpliga däck med tanke på väderförhållandena under vintern. Det är förbjudet att använda dubbdäck. I bergstrakter kan man bli tvungen att använda snökedjor.

Vädret har en större inverkan på trafiken än i Finland. Plötsliga förändringar i väderförhållandena orsakar rusning och farliga situationer, särskilt på motorvägarna.

Naturförhållanden

Du hittar aktuella väderleksrapporter och prognoser på följande webbplatser:
http://www.wetter.de/
http://www.wetteronline.de/

Hälsoläget

Ta med dig ett europeiskt sjukvårdskort som beviljas av Folkpensionsanstalten. Mera information på adressen http://www.kela.fi/eurooppalainen-sairaanhoitokortti. En reseförsäkring kompletterar det europeiska sjukvårdskortet.

Här hittar du information om fästingsituationen i Tyskland: http://www.zecken.de

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

När du reser till Tyskland måste du ha ett giltigt pass eller identitetskort. Körkort är inte en resehandling.

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument