17.11.2023

Kanada: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det allmänna säkerhetsläget i Kanada är gott.

Aktuellt

2023 års säsong för terrängbränder orsakar fortfarande utmaningar. Bränderna är lokala och riktningen och intensiteten kan förändras snabbt när väderförhållandena varierar. Följ och iaktta de lokala myndigheternas anvisningar. Mer information om bränderna per provins och territorium finns på https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/campaigns/wildfires/prov.html(Länk till en annan webbplats.). Vädervarningar kan du följa på webbplatsen för Kanadas meteorologiska institut: https://weather.gc.ca/index_e.html?layers=alert(Länk till en annan webbplats.).

Utdragna skogsbränder kan försämra luftkvaliteten avsevärt. Vi rekommenderar att du följer luftkvalitetsindexet på https://weather.gc.ca/airquality/pages/index_e.html(Länk till en annan webbplats.) och de lokala myndigheternas provinsspecifika anvisningar. Mer information om rökens inverkan på hälsan och anvisningar om hur den ska hanteras finns på https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/air-quality-health-index/wildfire-smoke.html#toc5(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498(Länk till en annan webbplats.)
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637(Länk till en annan webbplats.)
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi(Länk till en annan webbplats.)

Allmänna säkerhetsläget

Det allmänna nödnumret är 911. I vissa avlägsnare regioner kan man vara tvungen att först välja 0 och sedan 911.

Brottsligheten

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Vägnätet i landets södra delar är täckande. De allra nordligaste områdena når man endast med flyg. Vägarna är i allmänhet i gott skick. Finskt körkort accepteras i vissa provinser, i andra inte. På vintern kan vägförhållandena vara utmanande på grund av snö, underkylt regn och halka. Vädret kan slå om plötsligt.

Kanadas trafikmyndighet: http://www.tc.gc.ca/eng/menu.htm(Länk till en annan webbplats.)

Naturförhållanden

Det stränga klimatet ibland orsaka regionala undantagstillstånd, till exempel översvämningar, extrem köld, snö- och isstormar, snöskred och orkaner. Läs lokala väderprognoser på de nationella vädertjänsterna:
http://weather.gc.ca/canada_e.html(Länk till en annan webbplats.) och http://www.theweathernetwork.com/(Länk till en annan webbplats.)

Information om jodbävningar: http://www.earthquakescanada.nrcan.gc.ca/index-eng.php(Länk till en annan webbplats.).
Mer information om markbränderna per provins och territorium finns på den kanadensiska statens webbplats: https://www.canada.ca/en/public-safety-canada/campaigns/wildfires/prov.html(Länk till en annan webbplats.).

Hälsoläget

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan leda till förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Resenärer uppmanas att reservera mer tid för resan än normalt.

Tilläggsuppgifter https://finlandabroad.fi/web/can/aktuellt(Länk till en annan webbplats.)

Hälsovården är mycket dyr för den som inte omfattas av Kanadas hälsovårdssystem. Man måste absolut ha en reseförsäkring med tanke olyckor och sjukdomsfall.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/matkailijan-terveysopas(Länk till en annan webbplats.)
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/(Länk till en annan webbplats.)
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu(Länk till en annan webbplats.)

Lokala lagar och seder

De lokala lagarna gäller också turister. Information om Kanadas lagstiftning och straff: http://laws.justice.gc.ca/eng/(Länk till en annan webbplats.). Det är olagligt att föra ut alla slag av narkotika (inkl. cannabis) ur landet, till exempel till USA.

Inresebestämmelser

På grund av koronapandemin kan reserestriktionerna och karantänbestämmelserna
ändras snabbt, så det är viktigt att följa med aktuella myndighetsmeddelanden,
ambassadens webbplats och sociala medier.

De lokala myndigheternas information kan följas via länkarna nedan:

Lokala myndigheters webbplats: https://travel.gc.ca/travel-covid(Länk till en annan webbplats.)

Länk till beskickningens coronaanvisningar: https://finlandabroad.fi/web/can/aktuellt/-/asset_publisher/T01HPEq0q7JC/content/koronavirusuutiset-kanadassa/384951?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_T01HPEq0q7JC_assetEntryId=22770504(Länk till en annan webbplats.)

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@gov.fi.

Före resan, kom ihåg:

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument