Undvik fortsättningsvis resor som inte är nödvändiga.

Ett undantag är de europeiska länder för vilka regeringen har beslutat att slopa gränskontrollen. Kontrollera alltid före en resa de aktuella inresebestämmelserna med mållandets myndigheter eller närmaste ambassad.

Läs mera
20.2.2020

Brunei: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Tryggt resmål, iaktta normal försiktighet. Muslimsk stat, respektera lokala seder. Sträng narkotikalagstiftning.

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Det är i allmänhet tryggt att resa i Brunei. Resenärer bör ändå vara försiktiga och fästa särskild uppmärksamhet vid sin personliga säkerhet.

Polisens nödnummer är 993, ambulansnumret 991 och brandkåren 995.

Brottsligheten

Våldsbrott är ovanliga i landet och kriminaliteten låg. Småbrottslighet, såsom snatterier och fickstölder, förekommer sporadiskt, varför det är skäl att ta väl vara på sitt pass och eventuella värdeföremål. Om du förlorar ditt pass ska du anmäla det till den lokala polisen.

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Brunei har vänstertrafik. Om du råkar i en trafikolycka i egenskap av förare skall du inte avlägsna dig från platsen innan polisen anländer.

Naturförhållanden

Brunei hör inte till något egentligt jordbävningsområde, men jordbävningar i närområdet kan ha återverkningar även på Brunei och jordbävningar under havet kan orsaka flodvågor.

Vid havet förekommer medusor, och om man bränner sig på en sådan måste man genast uppsöka läkare eftersom det kan vara synnerligen farligt.

Resenärer uppmanas att iaktta de lokala myndigheternas anvisningar i farliga situationer.

Hälsoläget

Den lokala bashälsovården håller relativt hög standard, men i allvarliga fall måste man överväga att söka vård i t.ex. Singapore.

I Brunei förekommer denguefeber, som sprids av myggor.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Lokala lagar och seder

Brunei har en sträng narkotikalagstiftning och i vissa fall kan dödsstraff utdelas. I Brunei tillämpas sharialag från och med den 1 april 2019. Lagen gäller också icke-muslimska turister. Homosexualitet är ett brott i Brunei, och straffpåföljden kan vara upp till tio års fängelse eller böter. Det är förbjudet att sälja alkohol i Brunei.

Brunei är ett muslimskt land. Resenärer bör iaktta lokala seder och undvika att klä sig avslöjande. Det är förbjudet att förtära alkohol på offentliga platser och i offentliga lokaler, likaså att äta eller dricka offentligt under fastan.

Brunei har infört en ny strafflag enligt vilken man för vissa brott kan dömas till hudud-staff i enlighet med sharia, till exempel amputation, stening eller piskrapp.

Inresebestämmelser

Här hittar du information om inresetillstånd till Brunei: http://www.immigration.gov.bn/visiting.htm

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Finlands ambassad, Kuala Lumpur

Wisma Chinese Chamber 5th floor
258 Jalan Ampang
50450 KUALA LUMPUR
MALAYSIA
+60 342 577 746
sanomat.KUL@formin.fi
http://www.finland.org.my
www.facebook.com/pages/Kuala-Lumpur-Malaysia/Embassy-of-Finland-in-Kuala-Lumpur/153297034685560

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument