Resenär, återvänd till Finland. Följ THL:s karantänanvisningar!

Resenärer uppmanas att återvända till Finland så snart som möjligt. Alla som anländer från utlandet ska beakta karantänanvisningarna som ges av Institutet för hälsa och välfärd.

Läs mera

Risknivån i resemeddelandena för alla länder är förtillfället åtminstone undvik alla resor.

17.3.2020

Bosnien och Hercegovina: resemeddelande

Risknivå

Iaktta normal försiktighet

Ytterligare uppgifter om risknivån

Det är relativt lugnt i landet, men beredskapsnivån har höjts vid gränserna på grund av terrorhotet. Resenärer uppmanas att hålla sig till bebodda områden och att endast röra sig i naturen tillsammans med en guide. Undvik demonstrationer och massmöten.

Aktuellt

Utrikesministeriet och Finlands beskickningar följer hur coronaviruset (COVID-19) påverkar resandet. Läget bevakas tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet för hälsa och välfärd följer upp bl.a. Europeiskt centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC:s och Världshälsoorganisationen WHO:s lägesbild som uppdateras regelbundet. Institutet för hälsa och välfärd publicerar aktuell information om förekomsten av sjukdomen och ger resenärer anvisningar på sin webbplats. Det bästa sättet att skydda sig är att iaktta en god handhygien och hygien när du hostar. https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Hälsokontroller och andra undantagsarrangemang kan medföra förseningar på flygplatser, vid gränsstationer och även i övrigt. Vi rekommenderar att du reserverar mer tid än vanligt för alla resor.

Följ myndigheternas information och reserestriktioner på följande sidor:
Folkhälsoinstitutet för Federationen Bosnien och Hercegovina http://www.fmoh.gov.ba/index.php/novosti-iz-ministarstva/519-novi-koronavirus-2019-ncov
Republika Srpskas folkhälsoinstitut
https://phi.rs.ba/

Utrikesministeriets resemeddelanden är rekommendationer

Du ansvarar alltid själv för dina beslut om vart och när du reser. De lokala myndigheterna har det primära ansvaret för att trygga säkerheten för alla människor som befinner sig i landet och i nödsituationer ansvarar de för sök- och räddningsinsatser. I krissituationer ska du följa de lokala myndigheternas anvisningar. Följ nyhetsrapporteringen i media och informationen på ambassadens webbplats, i Facebook och på Twitter. Utrikesministeriet och Finlands ambassader och konsulat hjälper finländare enligt lagen om konsulära tjänster. Om Finland inte har diplomatisk representation i ett land utanför EU kan du vända dig till en annan EU-stats representation. Om du deltar i en paketresa är det i första hand researrangören som hjälper dig.
Lag om konsulära tjänster http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990498
EU-direktivet om konsulärt skydd för EU-medborgare https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32015L0637
Lag om kombinerade resetjänster https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2017/20170901

Utrikesministeriet rekommenderar att du gör en reseanmälan.
Reseanmälan https://reseanmalan.fi

Allmänna säkerhetsläget

Viktiga telefonnummer:
Allmänna nödnumret: 112
Polisen: 122
Brandkåren: 123
Ambulans: 124
Vägtjänst: 1282

I Bosnien och Hercegovina pågår fortfarande återuppbyggandet och fredsbyggandet efter kriget 1992­–1995. Kriget orsakade omfattade förstörelse i landet som utlyste sin självständighet 1992, och spåren efter kriget syns fortfarande i hela landet. Landets egen polisstyrkas kapacitet har förbättrats på ett avgörande sätt och säkerheten har ökat. Återuppbyggandet framskrider och de samhälleliga strukturerna håller på att stabiliseras. Det finns fortfarande internationella observatörer och fredsbevarare i landet.

Den största faran för resenärer ligger i tungt de minerade frontlinjerna och gränszonen mellan landets två entiteter Federationen Bosnien och Hercegovina och Republika Srpska. Bara en bråkdel av minorna har röjts. Läs mer om minor och minröjning på löytyy http://www.bhmac.org/?page_id=747&lang=en

Brottsligheten

Polisen: http://www.fup.gov.ba (Federationen Bosnien och Hercegovina) och http://www.mup.vladars.net/eng/index.php (Republika Srpska)

Om ditt pass försvinner eller blir stulet ska du göra en anmälan till den lokala polisstationen. Om Finland inte har en ambassad eller ett konsulat i landet kan du ansöka om en provisorisk resehandling (Emergency Travel Document, ETD) vid en annan EU-stats ambassad.

Ta kopior av dina viktigaste dokument, såsom passet och biljetterna, och förvara dem skilt från originalen.

Trafiken

Trafikkulturen avviker betydligt från den finländska. Den som rör sig med egen bil ska vara särskilt försiktig. Trafiken är den största säkerhetsrisken i Bosnien och Hercegovina. De höga hasigheterna på motorvägarna, höga situationshastigheter på små vägar, våghalsiga omkörningar och vårdslös körstil på de smala vägarna i bergen och längs med kusten orsakar farliga situationer.

Det är obligatoriskt med vinterdäck 15.11–15.4. På vintern lönar det sig att också ha snökättingar om man kör i bergen. Gränsen för rattfylleri är 0,3 promille.

Naturförhållanden

Bosnien och Hercegovina ligger i ett seismiskt aktivt område och det förekommer en risk för jordbävningar. Kraftiga skalv som skulle orsaka stora skador förekommer dock sällan. Om det inträffar en jordbävning ska man följa de lokala myndigheternas anvisningar. I samband med störtregn finns det en risk för översvämningar och jordskred som kan orsaka stora skador.

Hälsoläget

Det är viktigt att ha en heltäckande reseförsäkring. Hemtransport i fall av allvarlig sjukdom eller dödsfall är mycket dyrt och svårt att ordna utan en privat försäkring.

Den offentliga hälso- och sjukvården håller inte västerländsk nivå.

Om du har en sjukdom eller är gravid, om du reser till ett farligt område eller om du tänker ägna dig åt någon riskfylld idrott eller hobby, kontrollera med ditt försäkringsbolag när din reseförsäkring gäller och vad den täcker. Det är dyrt och svårt att transportera hem en sjuk eller död person utan en heltäckande försäkring. Man får inte heller alltid vård utomlands utan en betalningsförbindelse eller förhandsbetalning.

Kontrollera alltid innan du reser vilka smittsamma sjukdomar som finns på resmålet och vilka vaccin som rekommenderas. Du hittar information på följande webbplatser:
Institutet för hälsa och välfärd, hälsoinformation för resenärer på finska ”Matkailijan terveysopas” https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/ohjeet-ja-saadokset/matkailijan-terveysopas
Världshälsoorganisationen WHO http://www.who.int/en/
Europeiska smittskyddsmyndigheten http://www.ecdc.europa.eu

Inresebestämmelser

Utrikesministeriet ansvarar inte för främmande staters inresebestämmelser, till exempel villkor för passets giltighet eller visumkrav. Kontrollera de aktuella inresebestämmelserna hos mållandets egna myndigheter, till exempel landets närmaste ambassad.

Finska medborgares resedokument https://um.fi/pass/

Kontaktuppgifter

Jour: I nödfall kan du kontakta utrikesministeriets konsulära jour: tfn +358 9 1605 5555 och e-post paivystys.um@formin.fi.

Före resan, kom ihåg 4 R

1

Resemeddelanden

I utrikesministeriets resemeddelanden hittar du information om det allmänna säkerhetsläget på resmålet samt om politiska och kulturella förhållanden som kan har inverkan på resesäkerheten.

Läs resemeddelanden
2

Reseanmälan

Om du reser på egen hand eller är på väg till ett riskfyllt område lönar det sig att göra en reseanmälan. Det innebär att du uppger dina kontaktuppgifter till utrikesministeriet så att det får kontakt med dig om en kris eller en nödsituation uppstår.

Gör en reseanmälan
3

Reseförsäkring

Rörelsefrihet är en grundlagsrättighet för finländarna. Du bestämmer själv vart du vill resa och vilka risker du är beredd att ta. Det är viktigt att teckna en täckande reseförsäkring innan resan.

Försäkra dig
4

Resedokument

Kontrollera att dina resedokument är i skick innan du reser. Vänd dig till destinationslandets ambassad för att kontrollera bestämmelser angående pass och visum.

Kontrollera resedokument