Resultatkartor och indikatorer för Finlands utvecklingspolitik

Resultatkartorna och indikatorerna används som stöd för den strategiska styrningen och rapporteringen om utvecklingspolitikens resultat.


Resultatkartorna har utarbetats utifrån de fem prioriterade områdena i Finlands utvecklingspolitik och om dessa som helhet. De beskriver Finlands bidrag till de utvecklingspolitiska mål som regeringen fastställt och preciserar de områden som Finland anser viktigast.

För att stödja resultatuppföljningen har det utarbetats ett stort antal indikatorer för de olika resultatmålen. Med hjälp av indikatorerna kan vi sammanställa resultatinformation från flera olika program.

Theories of Change and Aggregate Indicators for Finland’s Development Policy (uppdaterad i december 2023) (PDF) (Öppnar nytt fönster)