Reformen av lagstiftningen om exportkontroll framskrider

Den 16 maj lämnade statsrådet en regeringsproposition till riksdagen med förslag till reform av lagstiftningen om exportkontroll. I propositionen föreslås att det stiftas en ny lag om kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden. Samtidigt upphävs den gällande lagen om kontroll av export av produkter med dubbel användning.

Det är fråga om nationell kompletterande reglering som behövs till stöd för tillämpningen av EU:s exportkontrollförordning. Syftet med lagreformen är att harmonisera de nationella bestämmelserna med förordningen om exportkontroll och att säkerställa att exportkontroll genomförs effektivt. Därtill föreslås det ändringar i bestämmelserna i 46 kap. i strafflagen om regleringsbrott och om straff för försummelse av exportkontrollanmälan om produkter med dubbla användningsområden.

Utkastet till regeringspropositionen har beretts som tjänsteuppdrag vid utrikesministeriet. Under beredningen har man hört berörda grupper bland annat vid två öppna diskussionsmöten. Lagarna avses träda i kraft hösten 2024.

Ytterligare information:

  • Carola Miller, lagstiftningssekreterare, enheten för exportkontroll, tfn +358 29 535 0089

  • Helmi Hämäläinen, jurist, tfn +358 29 535 0584

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.