Den bristande jämställdheten inom teknikbranschen kräver åtgärder – kampanjen Jämställdhetsalgoritmen söker lösningar på ett ofta osynligt men stort problem

Den bristande jämställdheten inom teknikbranschen kräver åtgärder – kampanjen Jämställdhetsalgoritmen söker lösningar på ett ofta osynligt men stort problem

Utrikesministeriets kampanj är en del av det globala samarbetet inom Generation Equality. Finland är med och leder en jämställdhetskoalition som fokuserar på teknik och innovation. Målet är att Finland, som är känt för sin jämställdhet och sin tekniska expertis, ska föregå med gott exempel när det gäller att främja jämställdhet inom teknikbranschen.

Målet för kampanjen Jämställdhetsalgoritmen, som startade i dag, är att främja jämställdheten mellan könen inom teknikbranschen och med hjälp av teknik. Syftet är att uppmuntra till diskussion, att hitta sätt att främja branschens öppenhet, konkurrenskraft och dragningskraft och att sporra flickor och kvinnor att söka sig till tekniska ämnen och till teknikbranschen.

”Kvinnors och flickors rättigheter är en central fråga i Finlands utvecklingspolitik. Generation Equality och Jämställdhetsalgoritmen erbjuder ett unikt tillfälle att främja det globala jämställdhetsklivet inom teknikbranschen. För det behöver vi alla aktörers hjälp”, säger jämställdhetsambassadör Katri Viinikka.

Enligt beräkningar i den senaste Gender Gap -rapporten av Världsekonomiskt forum kommer det att ta 267 år att uppnå jämställdhet i den globala ekonomin om vi fortsätter i denna takt. I internationella analyser har teknikbranschen tagits upp som ett exempel på branscher där jämställdhetsutvecklingen är exceptionellt långsam.

För närvarande är kvinnornas andel av de anställda i it-branschen i genomsnitt under 35 procent. Innovationsverksamhet beaktar sällan kvinnors och flickors behov, och kvinnor som teknikutvecklare och företagare får inte tillräckligt med stöd. Nästan tre fjärdedelar av de kvinnor som använder internet har utsatts för eller bevittnat någon form av online-våld.

”Coronapandemin har ändrat vår vardag och våra samhällen på ett genomgripande sätt. Tekniken öppnar nu möjligheter till en grön och rättvis återuppbyggnad. Då gäller det dock att sörja för att tekniken är till för alla. Under pandemin har också trakasserier mot kvinnor och flickor på webben ökat. Det är ytterst viktigt att de digitala miljöerna är trygga och gör det möjligt för alla att delta”, säger innovationsambassadör Jarmo Sareva.

Teknikens betydelse och roll i våra samhällen blir större för varje dag, och i bästa fall kan tekniken fungera som en drivfjäder för jämlikheten i världen. Utrikesministeriet välkomnar alla aktörer inom teknikbranschen att delta i utvecklandet av Jämställdhetsalgoritmen: att dela med sig av bästa praxis, att leda med exempel och att bygga upp en bransch, ett samhälle och en värld som inte lämnar någon utanför.
Jämställdhetsalgoritmen är en del av det globala samarbetet Generation Equality, som för samman olika aktörer och samordnas av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women.

Samarbetet har som mål att:

  • halvera gapet mellan kvinnor och män då det gäller tillgång till digital teknik och digital läskunnighet
  • öka investeringarna i teknik och innovation som främjar jämställdhet med 50 procent och på så sätt stödja kvinnliga företagare och utvecklingen av lösningar som bemöter kvinnors och flickors behov
  • fördubbla antalet kvinnor som arbetar inom teknikbranschen
  • vidta åtgärder mot könsrelaterat våld på webben, digitalt våld och diskriminering.

Mer information om kampanjen på utrikesministeriets webbplats (Öppnar nytt fönster)

Ytterligare information: 
Tanja Leikas-Bottá, koordinator för Generation Equality, tfn +358 295 350 370
Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.