Finlands stöd till Ukraina fortsatte också med finansiering för utvecklingssamarbete 2023

Enligt uppgifter som OECD publicerade idag syntes stödet till Ukraina, som lider under den ryska invasionen, tydligt i utgifterna för utvecklingssamarbetet 2023 både i Finland och i många andra EU-länder. Ukraina var för andra året i rad det land som fick mest finansiering för utvecklingssamarbete av Finland.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD publicerade idag preliminär statistik om utvecklingssamarbetet 2023 i de länder (32 medlemsländer) som hör till OECD:s biståndskommitté DAC.

Enligt preliminära uppgifter var Ukraina det enskilda land som fått mest finansiering för utvecklingssamarbete. År 2023 använde DAC:s medlemsländer 18,5 miljarder euro (20,0 miljarder dollar) i finansiering för utvecklingssamarbete för att stödja Ukraina.

Finlands utgifter för utvecklingssamarbete minskade

År 2023 rapporterade Finland om utgifter för utvecklingssamarbete på 1 452 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 84 miljoner jämfört med 2022. Enligt preliminära uppgifter utgjorde detta 0,52 procent av Finlands bruttonationalinkomst. Finlands reella utgifter för utvecklingssamarbete sjönk med 9,5 procent.

Utgifterna för det egentliga utvecklingssamarbete som förvaltas av utrikesministeriet uppgick till 750 miljoner euro och för det så kallade övriga utvecklingssamarbetet till 702 miljoner euro. Till det övriga utvecklingssamarbetet hör bland annat Finlands andel av EU-budgeten för utvecklingssamarbete, utvecklingspolitiska lån och investeringar samt en del av kostnaderna för flyktingmottagandet.

Mest sjönk de utgifter för flyktingmottagande som räknas som en del av utvecklingssamarbete. Dessa utgifter var 231 miljoner euro 2023, vilket var 159 miljoner euro mindre än 2022. En betydande del av utgifterna för flyktingmottagande fortfarande till tillfälligt skydd för ukrainare. Den totala förändringen jämnades ut av utvecklingspolitiska lån och investeringar, vars andel av utvecklingssamarbetet ökade med 58 miljoner euro och var 108 miljoner euro 2023.

FN störst partner, mest stöd till Ukraina

En stor del av Finlands finansiering för utvecklingssamarbete 2023 gick via multilaterala organisationer, bland annat FN (310 miljoner euro), EU (268 miljoner euro) och Världsbanksgruppen (156 miljoner euro). Till de minst utvecklade länderna (så kallade LDC-länder) riktades uppskattningsvis kalkylmässigt (inklusive multilaterala organisationer) 370 miljoner euro, vilket motsvarar 0,13 procent av bruttonationalinkomsten. Enligt preliminära uppgifter användes i sin helhet 64 miljoner euro till att stödja Ukraina (i summan ingår inte utgifter för flyktingmottagande).

I utgifterna för utvecklingssamarbete ingår också humanitärt bistånd, som ifjol uppgick till sammanlagt 125 miljoner euro för Finlands del. Humanitär hjälp är ett sätt att reagera snabbt på konsekvenserna av plötsliga naturkatastrofer, väpnade konflikter och övriga kriser där människor befinner sig i omedelbar livsfara.

Offentligt bistånd i andra OECD- och EU-länder

Globalt uppgick det totala anslaget för utvecklingssamarbete 2023 till 206,9 miljarder euro (223,7 miljarder dollar), vilket i reala termer är 1,8 procent mer än året innan. De största finansiärerna var Förenta staterna, Tyskland, Japan, Storbritannien och Frankrike. Av de länder som är medlemmar i OECD:s biståndskommitté DAC överskred Danmark, Tyskland, Luxemburg, Norge och Sverige FN:s mål om 0,7 procent av bruttonationalinkomsten. I genomsnitt utgjorde utvecklingssamarbetets andel 0,37 procent av medlemsländernas bruttonationalinkomst. 

EU och dess medlemsländer var tillsammans den största finansiären av utvecklingssamarbete. De EU-länder som är medlemmar i DAC rapporterade utgifter för utvecklingssamarbete på totalt cirka 85,9 miljarder euro (92,9 miljarder dollar), vilket motsvarar 42 procent av allt utvecklingssamarbete som statistikförts. Summan utgör 0,52 procent av bruttonationalinkomsten i de EU-medlemsstater som är medlemmar av DAC. Utgifternas realvärde minskade med 7,7 procent jämfört med 2022.

Bland medlemmarna i OECD:s biståndskommitté DAC ökade utgifterna för utvecklingssamarbete i 14 länder och minskade i 17 länder.

Den slutliga statistiken för 2023 publiceras i slutet av 2024. I den preciseras bland annat hur stödet fördelats regionalt. BNI-andelen kan också ändras när Statistikcentralens siffror om BNI preciseras.

Mer information

  • Jasper Hakala, inspektör, förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete, tfn +358 295 350 796

  • Ramses Malaty, enhetschef, förvaltnings- och rättsenheten för utvecklingssamarbete, tfn +358 50 516 4499

  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.

  • Openaid.fi(Länk till en annan webbplats.) (innehåller övergripande information om utgifterna för utvecklingssamarbete)