Finländska soldaters mandat att delta i EU:s utbildningsinsats i Mali har upphört

Finlands militära närvaro i EU:s utbildningsinsats EU Training Mission in Mali (EUTM) har avslutats och de sista fyra finländska soldaterna har återvänt till Finland. EUTM Mali har sedan 2013 genom utbildning och rådgivning hjälpt Malis väpnade styrkor med att skapa en säker verksamhetsmiljö.

EU-länderna har beslutat att inte förlänga mandatet som upphör den 18 maj 2024. Insatsen har således avslutats och största delen av personalen har lämnat landet. Sammanlagt över 100 finländska soldater har tjänstgjort i insatsen sedan 2013. Två finländska experter blir kvar i EU:s separata civila krishanteringsinsats i Mali, EUCAP Sahel Mali.

Finland deltar aktivt i militär och civil krishantering inom ramen för FN, Nato, EU och den internationella koalitionen mot ISIS. Efter att EUTM Mali-insatsen har avslutats bidrar Finland fortfarande till tolv andra militära krishanteringsinsatser med sammanlagt cirka 450 soldater. Finlands största styrka, kring 200 soldater, deltar i FN:s insats UNIFIL i Libanon.

Mer information

  • Minna Laajava, chef för enheten för säkerhetspolitik och krishantering, utrikesministeriet, tfn 0295 350 128

  • Kuisma Kinnunen, specialsakkunnig, försvarsministeriet, tfn 0295 140 139

  • Statsrådets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.