Anslaget för statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer höjs

I samband med kompletteringen av budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen att anslaget för statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer som hör till utrikesministeriets ansvarsområde höjs från 1,341 miljoner euro till 1,541 miljoner euro.

I den kompletterande budgetpropositionen för 2020 föreslår regeringen att anslaget för statsunderstöd till civilsamhällesorganisationer under moment 24.90.50 (Vissa statsbidrag) höjs med 14,9%, från 1,341 miljoner euro till 1,541 miljoner euro. Att stärka det civila samhällets tillstånd och villkor är en av prioriteringarna i regeringsprogrammet.

Under momentet beviljas statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers verksamhet i anslutning till utrikes- och säkerhetspolitiken, Europainformation och de mänskliga rättigheterna. Anslaget gäller statsunderstöd till organisationer vars verksamhet hänför sig till utrikesministeriets ansvarsområde.

Den kompletterande budgetpropositionen lämnades till riksdagen den 21 november 2019. Statsunderstödet beviljas på det villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2020.

Utrikesministeriet beviljar understöd varje år

Utlysningen av statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers verksamhet i anslutning till Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser pågår för närvarande och ansökningstiden går ut den 22 november 2019. Utlysningen av statsunderstöd för Europainformation 2020 pågår fram till den 5 december 2019.

Ytterligare information: Anna Hakala, ansvarig tjänsteman, enheten för säkerhetspolitik och krishantering, tfn 358 295 350 468

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.