Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har meddelat ett avgörande i ett klagomål som lämnats in av en grupp unga i Portugal och som gäller de skadliga konsekvenserna av klimatförändringen

Stora sammansättningen vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har idag meddelat ett avgörande i ett klagomål som lämnats in av sex unga personer i Portugal och rör de negativa konsekvenserna av klimatförändringen. Klagomålet är riktat till 33 stater, bland annat Finland. Avgörandet är slutgiltigt.

Europadomstolen tog inte upp klagomålet till prövning. De klagande hörde inte, bortsett från Portugal, till de svarande staternas jurisdiktion. När det gäller Portugal hade de klagande inte använt sig av nationella rättsmedel. I fråga om Ukraina beslutade man att avstå från klagomålet i enlighet med de klagandes begäran.

De klagande hävdar att konsekvenserna av klimatförändringen kränker deras rätt till liv enligt artikel 2 i Europakonventionen och skyddet för privat- och familjeliv (artikel 8) när artiklarna granskas i ljuset av åtagandena i Parisavtalet, samt att även förbudet mot diskriminering (artikel 14) kränks i anslutning till de ovan nämnda rättigheterna. Svarande stater är, utöver EU27, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, Norge, Ryssland, Schweiz, Turkiet och Ukraina.

Avgörandet finns att läsa på Europadomstolens webbplats(Länk till en annan webbplats.) (på engelska).

Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna meddelade idag också avgörande i två andra klagomålsärenden som rör klimatförändringen, Verein KlimaSeniorinnen Schweiz och övriga mot Schweiz och Carême mot Frankrike.

Mer information:

Krista Oinonen, enhetschef, enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden, Finlands statsombud i Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, tfn 0295 351 172

 

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@gov.fi.