Förhandsbesked om ansökan: statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers verksamhet med anknytning till utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser 2024

I november utlyser utrikesministeriet statsunderstöd för civilsamhällesorganisationernas verksamhet år 2024 som har att göra med de utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjerna och de internationella förbindelserna. Ansökningstiden är 6–30 november 2023. Utlysningen läggs ut på utrikesministeriets webbplats och i tjänsten sokunderstod.fi när ansökningsomgången börjar.

Utrikesministeriet beviljar statsunderstöd för finländska civilsamhällesorganisationers verksamhet som hänför sig till Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och internationella förbindelser. Organisationernas verksamhet ska ha en anknytning till utrikesministeriets verksamhetsområde.

Utgångspunkten för prioriteringarna i utlysningen 2024 är statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer och mål med beaktande av utvecklingen i den utrikes- och säkerhetspolitiska miljön.

I enlighet med regeringsprogrammet är prioriteringarna:

  • Europeiska unionen som en geopolitisk och global aktör
  • ett omfattande transatlantiskt samarbete
  • stödet till den regelbaserade internationella ordningen 
  • krishantering och fredligt konfliktförebyggande och konfliktlösning (inklusive fredsmedling)
  • främjande av de mänskliga rättigheterna

När understöden beviljas, betalas ut, används och övervakas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Stödet är behovsprövat allmänt understöd som beviljas för ett år i sänder. På ansökan kan stöd beviljas finskregistrerade icke-vinstsyftande civilsamhällesorganisationer eller sammanslutningar (registrerade föreningar eller stiftelser) med rättshandlingsförmåga som har varit upptagna i föreningsregistret i minst ett år före ansökningstidens utgång. Stöd kan inte beviljas privatpersoner eller grupper.

Sökanden ska notera att stödet söks i webbtjänsten sokunderstod.fi.  Att kunna lämna in en ansökan förutsätter en fullmakt som kan sökas i tjänsten suomi.fi. I vissa fall ska fullmakten registreras i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.). Att söka och kontrollera fullmakten ligger på sökandens ansvar. Närmare information om suomi.fi-fullmakten finns att få på Statskontorets webbplats(Länk till en annan webbplats.).

 

Mer information

  • UTPvaltionavut@gov.fi