Exportkontroll

Målet med exportkontrollen av produkter med dubbel användning är att förhindra spridning av massförstörelsevapen och att främja ansvarsfull export av finländsk teknologi. Exportkontroll utförs med hjälp av internationella fördrag och internationellt samarbete. I Finland är utrikesministeriet tillståndsmyndighet för exportkontroll.

Exportkontrollen omfattar produkter och teknologi med dubbel användning som enligt lag ska kontrolleras. Terrorismen och hotet om spridning av massförstörelsevapen har inte endast ökat vapentillsynen utan också behovet av exportkontroll av produkter med dubbel användning.

Exportkontrollen syftar till att främja en ansvarsfylld export av finländsk teknologi och till att förhindra att teknologin används för att utveckla massförstörelsevapen, för oönskad militär verksamhet, för verksamhet som strider mot Finlands intressen eller kränker mänskliga rättigheter.

Tack vare exportkontrollen får finländska företag tillgång till kontrollerade produkter och teknologi som har producerats på annat håll.

Definition av produkter med dubbel användning

I finsk lagstiftning avses med produkter med dubbel användning produkter, teknologi, tjänster eller andra nyttigheter som utöver normal civil användning eller tillämpning kan användas för militära ändamål eller för att utveckla massförstörelsevapen.

Produkter med dubbel användning avser också produkter som kan användas för att främja den allmänna militära kapaciteten.

Produkterna kan vara mycket olika. I allmänhet är de högteknologiska produkter, såsom kärnmaterial, särskilda material och därtill hörande utrustning, elektronik, vissa slag av datorer, utrustning för telekommunikation och informationssäkerhet samt till exempel sensorer och lasrar.

Export av produkter med dubbel användning

Med export av produkter med dubbel användning avses export av varor med dubbel användning som omfattas av tillsyn till länder utanför EU. Denna export kräver tillstånd.

För handel på EU:s inre marknad behövs tillstånd endast för synnerligen känsliga produkter, såsom för kärnmaterial och kärnutrustning.

Även transitering och förmedling kräver tillstånd. Kontrollen begränsar sig emellertid till fall som ger skäl att anta att produkterna kommer att användas för massförstörelsevapen.

Ansvariga nationella myndigheter

I Finland är utrikesministeriet tillståndsmyndighet för export av produkter med dubbel användning. Tillståndsmyndighet för export av försvarsmateriel är försvarsministeriet och för export av civila vapen och patroner Polisstyrelsen.

Utrikesministeriet ansvarar för Finlands säkerhetspolitiska riktlinjer vid plenarmötena för internationella exportkontrollarrangemang. Utrikesministeriet ansvarar för Finlands del också för förvaltningen av EU:s exportkontrollarrangemang.

Utrikesministeriets enhet för exportkontroll står till företagens tjänst i alla frågor som gäller exportkontroll av produkter med dubbel användning.

Exportkontroll av produkter med dubbel användning i EU

Bestämmelser om export av produkter med dubbla användningsområden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Produktförteckningarna som anknyter till EU:s rättsakter motsvarar de förteckningar som har avtalats inom ramen för de internationella exportkontrollordningarna. Också förfarandet enligt rättsakterna är i överensstämmelse med de principer som har avtalats i de olika kontrollarrangemangen, även om EU i vissa kontrollförfaranden går längre i harmoniseringen än vad som förutsätts internationellt.

Internationella exportkontrollarrangemang är

  1. Wassenaararrangemanget(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) om kontroll av export av konventionella vapen och varor och teknik med dubbla användningsområden, WA
  2. Australiengruppen(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) för kontroll över export av kemiska och biologiska produkter, AG  
  3. kontrollarrangemanget för missilteknologi MTCR(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) samt
  4. kontrollarrangemanget på kärnteknikområdet NSG (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster)

Kontrollarrangemangen samordnar de deltagande ländernas exportkontrollförfaranden och förteckningar över produkter som ska kontrolleras. Förteckningarna integreras i unionslagstiftningen.