Exportkontroll

Målet med exportkontrollen av produkter med dubbel användning är att förhindra spridning av massförstörelsevapen. Icke-spridningspolitiken förs med hjälp av internationella fördrag och multinationellt exportkontrollsamarbete.

I Finland är utrikesministeriet tillståndsmyndighet för export av produkter med dubbel användning. Tillståndsmyndighet för export av försvarsmateriel är försvarsministeriet och för export av civila vapen och patroner Polisstyrelsen.

Exportkontrollen omfattar produkter och teknologi med dubbel användning som enligt lag ska kontrolleras. Terrorismen och hotet om spridning av massförstörelsevapen har inte endast ökat vapentillsynen utan också behovet av exportkontroll av produkter med dubbel användning.

Exportkontrollen syftar till att främja en ansvarsfylld export av finländsk teknologi och till att förhindra att teknologin används för att utveckla massförstörelsevapen, för oönskad militär verksamhet, för verksamhet som strider mot Finlands intressen eller kränker mänskliga rättigheter.

Tack vare exportkontrollen får finländska företag tillgång till kontrollerade produkter och teknologi som har producerats på annat håll.

Export av produkter med dubbel användning

I finsk lagstiftning avses med produkter med dubbel användning produkter, teknologi, tjänster eller andra nyttigheter som utöver normal civil användning eller tillämpning kan användas för militära ändamål eller för att utveckla massförstörelsevapen.

Produkter med dubbel användning avser också produkter som kan användas för att främja den allmänna militära potentialen.

Produkterna kan vara mycket olika, i allmänhet är det högteknologiska produkter, såsom kärnmaterial, särskilda material och därtill hörande utrustning, elektronik, vissa slag av datorer, utrustning för telekommunikation och informationssäkerhet samt till exempel sensorer och lasrar.

Med export avses här export av varor med dubbel användning till länder utanför EU. Denna export kräver tillstånd.

För handel på den inre marknaden behövs det tillstånd endast för synnerligen känsliga produkter, såsom kärnmaterial och kärnutrustning.

Transistering och förmedling kräver tillstånd. Kontrollen begränsar sig emellertid till sådana fall som ger skäl att anta att produkterna kommer att användas för massförstörelsevapen.

Ansvariga myndigheter nationellt

Utrikesministeriet ansvarar för Finlands säkerhetspolitiska riktlinjer vid internationella exportkontrollordningars plenarmöten. Ministeriet är också tillståndsmyndighet i Finland för produkter med dubbel användning och ansvarar för Finlands del för administreringen av EU:s exportkontrollordning.

Exportkontrollen sköts av utrikesministeriets enhet för exportkontroll som betjänar företagen i alla frågor som gäller produkter med dubbel användning.

På ministeriets webbplats finns det information om gällande exportkontrollagstiftning, om exporttillståndsförfaranden och om aktuella frågor som gäller exportkontroll.

Exportkontroll av produkter med dubbel användning i EU

Bestämmelser om export av produkter med dubbla användningsområden finns i rådets förordning (EG) nr 428/2009Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster). Förordningen har kompletterats med rådets gemensamma åtgärd (2000/401/Gusp)Länk till en annan webbplats.(Öppnar nytt fönster).

Produktförteckningarna som anknyter till EU:s rättsakter motsvarar de förteckningar som har avtalats inom ramen för de internationella exportkontrollordningarna. Också förfarandet enligt rättsakterna är i överensstämmelse med de principer som har avtalats i de olika kontrollordningarna, även om EU i vissa kontrollförfaranden går längre i harmoniseringen än vad som förutsätts internationellt.

Internationella kontrollordningar är Wassenaararrangemanget om kontroll av export av konventionella vapen och varor och teknik med dubbla användningsområden (WA), Australiengruppen för kontroll över export av kemiska och biologiska produkter (AG), kontrollarrangemanget för missilteknologi (MTCR) och kontrollarrangemanget på kärnteknikområdet (NSG).

Kontrollordningarna samordnar de deltagande ländernas exportkontrollförfaranden och förteckningar över produkter som ska kontrolleras. Förteckningarna integreras i unionslagstiftningen (rådets förordning 428/2009).

Export av kontrollerade produkter kräver tillstånd. Tillståndsbesluten fattas utifrån den nationella prövningsrätten.