Karriär inom utrikesförvaltningen

Utrikesministeriet rekryterar nya medarbetare huvudsakligen via två gemensamma antagningar: dels till en utbildningskurs för internationella ärenden (Kavaku), dels till en kurs för förvaltningskarriär (Halku).

Kavaku banar väg för en karriär som diplomat och Halku för en karriär inom förvaltningen (arbete som assistent, service till allmänheten, övriga administrativa och biträdande arbetsuppgifter, exempelvis inom utvecklingssamarbete eller andra politikområden). Dessutom rekryterar vi tjänstemän med specialinriktning för fast eller tidsbegränsad anställning på olika avdelningar på ministeriet och beskickningar i utlandet.

Utrikesministeriet anställer sommarvikarier främst som assistenter/sekreterare. Mera information om hur man ansöker om sommarjobb finns på den här sidan i skiftet januari–februari. Ansökningstiden går ut i slutet av februari. Dessutom har utrikesministeriet och beskickningarna i utlandet fortlöpande högskolepraktikanter. Läs mer under ”Högskolepraktik”.

På adressen Valtiolle.fi kan du läsa mer om möjligheterna att jobba inom staten och söka tjänster som är lediga just nu.

Kursen i internationella ärenden (Kavaku)

Vägen till en karriär som diplomat går via utrikesministeriets diplomatkurs, kursen i internationella ärenden (Kavaku). Utrikesministeriet ordnar ett utbildningsprogram för blivande diplomater där det ingår studier som förbereder för arbete inom utrikesförvaltningen och praktik vid utrikesministeriet och utrikesrepresentationen.

Ansökningen till kursen som inleds 2018 (Kavaku 42) börjar den 6 oktober och avslutas den 1 november 2017.

Ansökan ska skickas in elektroniskt via www.valtiolle.fi. Urvalsprocessen har flera skeden, där ingår bland annat en inledande intervju, ett materialbaserat prov och ett lämplighetstest som räcker en hel dag. Till programmet år 2018 väljs c. 18 personer som utnämns till attachéer med ett tidsbegränsat arbetsavtal för perioden 10.9.2018–31.5.2020. Målet är att kunna utnämna dem som slutgör programmet till en fast tjänst som utrikessekreterare efter ca ett och ett halvt års tjänstgöring.

De formella behörighetsvillkoren är fastställda i förordningen om utrikesförvaltningen (256/2000). För att bli antagen till Kavaku måste sökande uppfylla följande kriterier:

 • finskt medborgarskap
 • högre högskoleexamen
 • de föreskrivna kunskaperna i de inhemska språken (utmärkta kunskaper i finska och minst nöjaktiga kunskaper i svenska)
 • god förmåga att i tal och skrift använda ett, och därtill nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda ett annat av följande språk: arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska, tyska.

En framgångsrik sökande ska ha både sådana professionella och personliga färdigheter som krävs för att kunna representera Finland i världen. Vi söker flexibla lagspelare med god interaktions- och samarbetsförmåga. Inom diplomatyrket arbetar man med mycket varierande uppgifter och utrikesministeriet söker personer med mångsidiga intressen och erfarenheter från olika områden.

Det finns ingen övre åldersgräns för ansökning till Kavaku-programmet. På senaste år har den antagna varit i 25-40 års ålder, med en medelålder på c. 30 år.

Ingångslönen för en attaché är för närvarande 3 451,84 €/mån. Efter utnämnandet till utrikessekreterare övergår tjänstemännen till ministeriets lönesystem där lönen räknas utgående från uppgiftens kravnivå och den personliga arbetsprestationen.

Praktiska instruktioner angående ansökningsprocessen 2017–2018 (Kavaku 42)

 • Den elektroniska ansökan ska skickas in genom webbplatsen www.valtiolle.fi mellan 6.10.2017 och 1.11.2017. Till ansökan bifogas endast den sökandes meritförteckning (CV).
 • Alla frågor ska besvaras på finska eller svenska. Frågorna kan synas på engelska, beroende på webbläsarens eller systemet språkinställningar, men de ska ändå besvaras på finska eller svenska.
 • De som väljs ut till den inledande intervjun och det materialbaserade provet, meddelas före slutet av januari 2018. I samband med detta ombeds också de som kommit vidare att leverera alla de intyg som krävs till utrikesministeriet.
 • För varje erfarenhet eller utbildning som nämns i ansökan måste man kunna uppvisa ett intyg, inklusive examensbetyg (och intyg om jämställande av nivån på en utländsk högskoleexamen), intyg om arbete och praktik. Sökande ska också kunna intyga sina kunskaper i de inhemska språken. Utbildningsstyrelsen svarar på frågor om hur kunskaperna i de inhemska språken ska intygas om man till exempel avlagt sin högskoleexamen utomlands. Till skillnad från tidigare år ska sökanden inte lämna in intyg om kunskaper i främmande språk.
 • När det gäller främmande språk ska den sökande bedöma nivån på sina språkkunskaper på basis av betyg eller sin egen bedömning i enlighet med den europeiska referensramen för språk (GERS). Mera om bedömningsskalan här. I ett senare skede av ansökningsprocessen testas både muntliga och skriftliga kunskaper i främmande språk.
 • De som blir antagna till följande skede i ansökningsprocessen, det vill säga lämplighetstest och språkprov, meddelas i slutet av mars 2018. De som blir utvalda till det sista skedet, slutintervjun, meddelas i maj 2018.

Om du har frågor om Kavaku-ansökningen kan du mejla dem till kavakurekry@formin.fi. Läs också FAQ!

 

Kurs i förvaltningskarriär (Halku)

Utrikesministeriet rekryterar huvudsakligen nya tjänstemän till administrativa uppgifter genom en egen rekryteringsprocess vartannat år. Vi meddelar när följande process inleds på webbplatsen.

I karriären inom förvaltningen ingår anställning som assistent, men också arbete med service till allmänheten eller inom ekonomi- och informationsförvaltningen och övriga administrativa arbetsuppgifter, exempelvis inom utvecklingssamarbete eller andra politikområden.

Urvalsprocessen består av flera steg där det ingår bland annat en inledande intervju och lämplighetsbedömning under en hel dag.

Anvisningar för sökande

Efter några års tjänstgöring i Finland kan du söka lediga tjänster på beskickningar i utlandet. Före utlandstjänstgöringen får du gå på introduktionskurs.

Ansökningskriterier

De sökande ska ha

 1. finskt medborgarskap
 2. studentexamen och lämplig yrkesutbildning (t.ex. examen från yrkeshögskola)
 3. föreskrivna kunskaper i de inhemska språken (god förmåga att i tal och skrift använda finska samt nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska, förordning 1053/2003, 6 §)
 4. god förmåga att i tal och skrift använda ett av följande språk: engelska, spanska, portugisiska, franska, tyska eller ryska
 5. sådan skicklighet och förmåga som förutsätts för att tjänsten ska kunna skötas med framgång.

Kontakta gärna halkurekry@formin.fi om du inte får svar på alla dina frågor.

 

Anställningsvillkor

Utrikesministeriet tillämpar statens gällande tjänstevillkor.

Lönen beror på kraven i arbetet och dina personliga prestationer. Vid tjänstgöring på någon beskickning i utlandet har du rätt att få vissa tillägg som ortstillägg, tillägg för make och barntillägg.

Vid anställning i Finland omfattas du av reglerna i vår sjukförsäkringslag. Vid tjänstgöring i utlandet ersätts hälso- och sjukvårdskostnader också för medföljande make/maka och barn under arton år. På semester och tjänsteuppdrag i Finland omfattas du på normalt sätt av sjukförsäkringslagen.

På andra webbplatser