Karriär inom utrikesförvaltningen

Utrikesministeriet rekryterar nya medarbetare huvudsakligen via två gemensamma antagningar: dels till en utbildningskurs för internationella ärenden (Kavaku), dels till en kurs för förvaltningskarriär (Halku).

Kavaku banar väg för en karriär som diplomat och Halku för en karriär inom förvaltning (assistentuppgifter, konsulära tjänster och andra administrativa och assisterande uppgifter till exempel inom utvecklingssamarbetet eller andra politikområden).

Dessutom rekryteras specialtjänstemän till ministeriets olika avdelningar för fasta eller tidsbegränsade uppdrag, och specialsakkunniga till utrikesrepresentationen för tidsbegränsade uppdrag.

Utrikesministeriet anställer sommarvikarier huvudsakligen för assistentuppgifter. Du hittar mer information om sommarjobb på webbplatsen valtiolle.fi. Ansökningstiden för sommarjobb 2019 har gått ut och de personer som kallas till intervju har kontaktats.

Vid ministeriet, ambassaderna och konsulaten arbetar också praktikanter.

På webbplatsen valtiolle.fi kan du läsa mer om olika möjligheter inom staten och söka lediga jobb.

Kursen i internationella ärenden (Kavaku)

Den som vill arbeta som diplomat ska gå utrikesministeriets diplomatkurs, kursen i internationella ärenden (Kavaku). I utbildningsprogrammet för blivande diplomater ingår studier som förbereder för arbete inom utrikesförvaltningen och praktik vid utrikesministeriet och inom utrikesrepresentationen.

Följande Kavaku-kurs kommer att utlysas på webbplatsen valtiolle.fi

Ansökan till kursen ska lämnas in elektroniskt genom www.valtiolle.fi. Urvalsprocessen till diplomatkursen har flera steg. Där ingår bland annat en inledande intervju, ett skriftligt prov, språkprov och ett omfattande lämplighetstest. Hur många som antas till kursen varierar från år till år. De som antas utnämns till attachéer med ett tidsbundet kontrakt medan kursen pågår. Målet är att kunna utnämna dem som inleder kursen till en fast tjänst som utrikessekreterare efter ca ett och ett halvt års tjänstgöring.

De formella behörighetsvillkoren för diplomatkursen är fastställda i förordningen om utrikesförvaltningen (256/2000). För att bli antagen till Kavaku måste du uppfylla följande kriterier:
•    finskt medborgarskap
•    högre högskoleexamen
•    de föreskrivna kunskaperna i de inhemska språken (utmärkta kunskaper i finska och minst nöjaktiga kunskaper i svenska)
•    god förmåga att i tal och skrift använda ett, och därtill nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda ett annat av följande språk: arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, portugisiska, ryska, spanska, tyska.

För att bli antagen till kursen ska du ha både professionella och personliga färdigheter att representera Finland i världen. Vi söker flexibla lagspelare med god social kompetens. Inom diplomatyrket arbetar man med mycket varierande uppgifter och utrikesministeriet söker personer med mångsidiga intressen och erfarenheter från olika områden.

Det finns ingen övre åldersgräns för diplomatkursen. Under de senaste åren har de som antagits till Kavaku varit mellan 25 och 40 år och medelåldern har legat kring 30.
Ingångslönen för en attaché är för närvarande 3 451,84 €/mån. Efter utnämningen till utrikessekreterare övergår du till ministeriets lönesystem där lönen fastställs på basis av uppgiftens kravnivå och din personliga arbetsprestation.

Praktiska anvisningar för Kavaku-ansökan

 • Ansökan till kursen ska lämnas in elektroniskt genom www.valtiolle.fi. Till ansökan bifogas endast en meritförteckning (CV).
 • Alla frågor ska besvaras på finska eller svenska. Frågorna kan synas på engelska, beroende på webbläsarens eller systemet språkinställningar, men de ska ändå besvaras på finska eller svenska.

 • De som väljs ut till den inledande intervjun och det skriftliga provet meddelas personligen. I samband med detta ombeds du också att lämna in alla betyg och andra intyg som krävs.

 • För varje erfarenhet eller utbildning som nämns i ansökan måste du kunna uppvisa ett intyg, inklusive examensbetyg (och intyg om jämställande av nivån på en utländsk högskoleexamen), intyg om arbete och praktik. Du ska också kunna intyga dina kunskaper i de inhemska språken. Utbildningsstyrelsen ordnar statsförvaltningens språkexamina i de inhemska språken. Genom denna examen kan du intyga de lagstadgade språkkunskaperna om du till exempel avlagt din högskoleexamen utomlands eller skrivit studentexamen på svenska. Sökande ska inte längre lämna in intyg över kunskaper i främmande språk, om det inte särskilt begärs.

 • Du ska själva bedöma dina kunskaper i främmande språk utifrån betyg du fått eller egen bedömning enligt den europeiska referensramen för språk (GERS). Beskrivning av färdighetsnivåerna. I ett senare skede av ansökningsprocessen testas både muntliga och skriftliga kunskaper i främmande språk.

 • Följande steg i urvalsprocessen är lämplighetstest och språkprov.

 • Det sista steget är en ingående intervju.

Om du har frågor om Kavaku-ansökningen kan du mejla dem till kavakurekry@formin.fi. Läs också våra svar på de vanligaste frågorna!

Kurs i administrativa uppgifter (Halku)

Utrikesministeriet rekryterar i regel nya tjänstemän för administrativa uppgifter vartannat år. Vi meddelar om rekryteringen på webbplatsen valtiolle.fi.

I administrativa uppgifter ingår assistentuppgifter, uppgifter i anslutning till konsulära tjänster, ekonomiförvaltning och it-uppgifter och andra administrativa och assisterande uppgifter till exempel inom utvecklingssamarbete eller andra politikområden.

Rekryteringsprocessen till kursen har flera steg och hela processen räcker ca tre månader. Det ingår bland annat en inledande intervju och ett omfattande lämplighetstest.

De som antas avlägger först en kurs i administrativa uppgifter vid utrikesministeriet och två praktikperioder varefter de utses till olika uppdrag vid utrikesministeriets avdelningar. Den som avlagt kursen kan avancera från byråsekreterare till avdelningssekreterare, administrativ attaché och administrativ utrikessekreterare.

Efter några års tjänstgöring i Finland kan du söka administrativa tjänster inom Finlands utrikesrepresentation. Utrikesministeriet ger förberedande utbildning för uppdraget innan du förflyttas utomlands.

Urvalskriterier

Av sökande till kursen krävs:

 • finskt medborgarskap

 • föreskrivna kunskaper i de inhemska språken (god förmåga att i tal och skrift använda finska och nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda svenska, 6 § i förordning 1053/2003)

Vi ser också gärna att sökande har:

 • studentexamen och lämplig utbildning (t.ex. yrkeshögskola)

 • goda muntliga och skriftliga kunskaper i ett av följande språk: engelska, franska, portugisiska, ryska, spanska eller tyska

 • andra färdigheter och egenskaper som behövs för administrativa uppdrag.

Om du har frågor om Halku-ansökningen kan du mejla till halkurekry@formin.fi.

Anställningsvillkor

Utrikesministeriet tillämpar statens gällande tjänstevillkor.

Lönen beror på kraven i arbetet och dina personliga prestationer. Vid tjänstgöring på någon beskickning i utlandet har du rätt att få vissa tillägg som ortstillägg, tillägg för make och barntillägg.

Vid anställning i Finland omfattas du av reglerna i vår sjukförsäkringslag. Vid tjänstgöring i utlandet ersätts hälso- och sjukvårdskostnader också för medföljande make/maka och barn under arton år. På semester och tjänsteuppdrag i Finland omfattas du på normalt sätt av sjukförsäkringslagen.

På andra webbplatser