Ura ulkoasiainhallinnossa

Ulkoministeriö rekrytoi uusia työntekijöitä pääsääntöisesti kahdella yhteishaulla: kansainvälisten asioiden valmennuskurssille (Kavaku) ja hallintouran kurssille (Halku).

UM Eurooppatiedotuksen tiimi rivissä.
Kuva: UM Eurooppatiedotus

Kavakun kautta aukeaa tie diplomaattiuralle ja Halkun kautta puolestaan erilaisiin hallintouran tehtäviin kuten assistentin tehtäviin, konsuli- ja maahantulotehtäviin, sekä erilaisiin talous-, tieto-, henkilöstö- ja kiinteistöhallintotehtäviin.

Lisäksi ministeriön eri osastoille rekrytoidaan erityisvirkamiehiä pysyviin tai määräaikaisiin tehtäviin ja ulkomaanedustustoihin erityisasiantuntijoita määräaikaisiin tehtäviin.

Ministeriö palkkaa kesätyöntekijöitä lähinnä assistentin/sihteerin tehtäviin. Hakuaika on yleensä tammikuussa. Tarkemmat tiedot kesätyöpaikkojen hausta löytyvät valtiolle.fi- sivustolta(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Lisäksi ulkoministeriössä ja Suomen ulkomaanedustustoissa palvelee jatkuvasti korkeakouluharjoittelijoita.

Osoitteessa (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)valtiolle.fi(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)voi tutustua yleisemmin valtion tarjoamiin työskentelymahdollisuuksiin sekä hakea valtiolla juuri nyt avoinna olevia työpaikkoja.

Kansainvälisten asioiden valmennuskurssi (Kavaku)

Tie diplomaattiuralle aukeaa ulkoministeriön kansainvälisten asioiden valmennuskurssin eli Kavakun kautta. Ulkoministeriö järjestää diplomaattiuralle tähtäävän koulutusohjelman, johon sisältyy ulkoasiainhallinnon tehtäviin valmentavaa koulutusta sekä harjoittelua ulkoministeriössä ja ulkomaanedustuksessa.

Sähköinen hakemus lähetetään valtiolle.fi -sivuston(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan) (Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)kautta. Valintaprosessi on monivaiheinen ja sisältää eri hakuvaiheisiin päässeiden kohdalla muun muassa alkuhaastattelun, aineistokokeen, kielikokeet sekä koko päivän kestävän soveltuvuusarvioinnin. Ohjelmaan valittujen määrä vaihtelee tarpeen mukaan ja valitut nimitetään ensin määräaikaiseen avustajan virkasuhteeseen. Tavoitteena on nimittää ohjelman suorittaneet avustajat vakinaiseen virkaan ulkoasiainsihteereiksi noin puolentoista vuoden palveluksen jälkeen.

Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta (256/2000). Kavakulle päästäkseen hakijan on täytettävä seuraavat ehdot:

 • Suomen kansalaisuus
 • ylempi korkeakoulututkinto
 • säädetty kotimaisten kielten taito (erinomainen suomen kielen taito ja vähintään tyydyttävä ruotsin kielen taito)
 • hyvä taito käyttää suullisesti ja kirjallisesti yhtä, ja lisäksi tyydyttävä taito käyttää suullisesti ja kirjallisesti toista seuraavista kielistä: arabia, englanti, espanja, japani, kiina, portugali, ranska, saksa, venäjä.

Menestyksellisellä hakijalla on sekä ammatilliset että henkilökohtaiset valmiudet toimia Suomen edustajana maailmalla. Etsimme joustavia joukkuepelaajia, joilla on hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Diplomaattiura on luonteeltaan yleisura ja palvelukseen haetaan monipuolisesti eri aloista kiinnostuneita henkilöitä.

Kavaku-haussa ei ole yläikärajaa. Viime vuosina Kavakulle valittujen ikähaarukka on ollut noin 25–40 vuotta, keski-iän ollessa noin 30 vuotta.

Avustajien palkan suuruus on tällä hetkellä 3 592,16 €/kk. Ulkoasiainsihteereiksi nimittämisen jälkeen virkamiehet siirtyvät ministeriön palkkausjärjestelmään, jossa palkka määräytyy työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen mukaan.

Käytännön ohjeita KAVAKU-hakuun liittyen:

 • Sähköinen hakemus lähetetään valtiolle.fi -sivuston kautta määrättynä hakuaikana. Hakemuksen liitteeksi tulee ainoastaan hakijan ansioluettelo (CV).
 • Hakemuksen kaikkiin kysymyksiin on vastattava suomeksi. Kysymykset saattavat näkyä englanniksi, mikä voi johtua selaimen tai järjestelmän kieliasetuksista. Tässäkin tilanteessa kysymyksiin tulee vastata suomeksi.
 • Alkuhaastatteluun ja aineistokokeeseen valikoituville ilmoitetaan asiasta hakuajan päätyttyä. Tässä yhteydessä jatkoon päässeitä pyydetään myös toimittamaan kaikki vaaditut todistukset ulkoministeriöön.
 • Kaikesta hakemuksessa mainitusta kokemuksesta ja koulutuksesta on tarvittaessa voitava esittää todistus, mukaan lukien tutkintotodistus (ja ulkomaisen tutkinnon osalta myös rinnastustodistus(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)), työ- ja harjoittelutodistukset. Hakijan on myös pystyttävä osoittamaan kotimaisten kielten taidon hakukriteerien vaatimalla tavalla. Opetushallitus järjestää kotimaisten kielten osalta valtionhallinnon kielitutkintokokeita, joilla säädetty kotimaisten kielten taito voidaan osoittaa, mikäli on esimerkiksi suorittanut tutkintonsa ulkomailla. Aiemmista vuosista poiketen hakijan ei kuitenkaan tule toimittaa todistuksia ulkomaisten kielten osalta, mikäli niitä ei erikseen pyydetä.
 • Ulkomaisten kielten osalta kielitaito tulee hakemuksessa arvioida kielitodistukseen tai omaan arviointiin perustuen eurooppalaisen viitekehyksen (CERF) mukaisesti. Tutustu arviointiasteikkoon. Ulkomaisten kielten osalta sekä suullinen että kirjallinen taito tulee osoittaa myöhemmässä vaiheessa järjestettävissä kielikokeissa.
 • Seuraava hakuvaihe muodostuu soveltuvuusarvioinnista sekä kielikokeista.
 • Viimeinen hakuvaihe on loppuhaastattelu.

Kavaku-hakua koskevia kysymyksiä voit lähettää sähköpostitse kavakurekry@formin.fi. Luethan myös usein esitetyt kysymykset.

 

Hallintouran koulutusohjelma (Halku)

Ulkoministeriö rekrytoi uusia virkamiehiä hallintouran tehtäviin pääsääntöisesti joka toinen vuosi. Ilmoitamme avoinna olevasta hausta Valtiolle.fi -sivustolla.

Halku-koulutusohjelma uudistui vuonna 2020. Koulutusohjelmaan hyväksytyt nimitetään ensin noin puolentoista vuoden pituiseen määräaikaiseen avustavan toimistosihteerin virkasuhteeseen koulutusohjelman ajaksi. Tavoitteena on nimittää ohjelman hyväksytysti suorittaneet vakinaiseen toimistosihteerin virkaan. Koulutusohjelma sisältää harjoittelua ulkoministeriössä, sekä mahdollisesti ulkomaanedustustoissa.

Hallintouran tehtäviin kuuluvat mm. assistenttitehtävät, maahantulo- ja konsulipalvelutehtävät sekä talous-, tieto-, henkilöstö- ja kiinteistöhallintotehtävät. Tehtävänimikkeitä voivat olla esim. johdon assistentti, hallintovastaava, tiedotusavustaja, tiedottaja, konsulipalveluvirkailija, avustus- ja kriisiasioiden vastuuvirkamies, henkilöstösuunnittelija, turvallisuusasiantuntija tai talous- ja tietohallintovastaava.

Valintaprosessi hallintouralle on monivaiheinen ja kestää noin viisi kuukautta sisältäen muun muassa haastattelut ja soveltuvuusarvioinnit.

Keskimäärin muutaman vuoden kotimaassa palvelun jälkeen virkamies voi hakeutua Suomen ulkomaanedustustoissa vapautuviin hallintouran tehtäviin. Ennen siirtoa ulkomaanedustukseen ministeriö antaa kyseiseen tehtävään valmentavaa koulutusta.

Hakukriteerit

Hakijoilta edellytetään

 • Suomen kansalaisuutta
 • säädettyä kotimaisten kielten taitoa (suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullinen ja kirjallinen taito, asetus 1053/2003, 6§) Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Tämän lisäksi hakijoilta odotetaan:

 • tehtävään soveltuvaa koulutusta (esim. AMK-tutkinto)
 • hyvää suullista ja kirjallista taitoa englannin kielessä sekä vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa yhdessä seuraavista kielistä:  pohjoismaiset kielet, espanja, ranska, saksa, portugali, venäjä, kiina, arabia, japani, italia (muu kielitaito eduksi)
 • sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Halku-hakua koskevia kysymyksiä voit lähettää sähköpostitse halkurekry@formin.fi

(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan)

Palvelussuhteen ehdot

Palvelussuhteessa noudatetaan voimassaolevia valtion virkaehtoja(Linkki toiselle verkkosivustolle) (avautuu uuteen ikkunaan).

Palkkaus määräytyy tehtävän vaativuustason ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella. Ulkomaanedustuksessa palvellessaan ministeriön virkamiehet ovat oikeutettuja lisäksi erillisiin paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksiin.

Kotimaassa virkamies kuuluu Suomen sairausvakuutuslain piiriin. Ulkomaanedustuksessa työskenneltäessä ulkomailla syntyneet terveydenhuoltokustannukset korvataan myös mukana mahdollisesti seuraavalle puolisolle ja alle 18-vuotiaille lapsille.

Kotilomilla tai ollessaan työtehtävissä kotimaassa virkamies on normaaliin tapaan sairausvakuutuslain piirissä.

Tämän sivun sisällöstä vastaa