En hjälpande hand ute i världen – Efterfrågan på utrikesministeriets konsulära tjänster ökar

Det andra pandemiåret var hektiskt inom det konsulära biståndet vid utrikesministeriets och Finlands utlandsbeskickningar. Antalet kunder fortsatte att öka ytterligare. År 2021 hjälpte utrikesministeriet, ambassaderna och konsulaten sammanlagt cirka 255 000 personer.

Människor går ombord på ett plan på Kabuls flygplats
Årets största enskilda kris försiggick i Afghanistan. I augusti-september 2021 hjälpte utrikesministeriet över 400 personer att ta sig ut ur landet. Foto: Utrikesministeriet

Rådgivningstjänsterna var särskilt efterfrågade. I likhet med tidigare år var antalet hjälpbehövande störst i de länder som finländarna helst besöker, det vill säga Spanien, Tyskland, Estland, Sverige och Thailand. 

Årets största enskilda kris försiggick i Afghanistan. I augusti-september 2021 hjälpte utrikesministeriet över 400 personer att ta sig ut ur landet.  

Även utrikesministeriets jourcenter blev kontaktat klart oftare: under året svarade centret på över 19 000 samtal och e-post. I synnerhet krisen i Afghanistan ökade antalet förfrågningar tydligt. Hälften av de förfrågningar som centret tog emot under året gällde Afghanistan.

År 2021 deltog utrikesministeriets enhet för konsulära ärenden i behandlingen av 550 dödsfall utomlands. Antalet personer som hade fallit offer för brott uppgick till 75, antalet personer som behövde hjälp på grund av sjukdomsfall till 309 och antalet anhållna och häktade till 175  (antalet häktade inkluderar inte de nordiska länderna eftersom fallen sköts direkt mellan ländernas myndigheter). Antalen har ökat något jämfört med 2020.

År 2021 beviljade Finlands utlandsbeskickningar  21 443 pass och 4 013 identitetskort. Antalen har också ökat något från året innan. Att förnya passet är aktuellt för många som länge undvikit att resa.

”Efterfrågan på konsulära tjänster ute i världen har ökat klart under det senaste året. Vi har registrerat över en kvarts miljon fall. Detta trots att människor inte reser lika ofta som förut. Pandemirestriktionerna och de olika kriserna har ökat efterfrågan på utrikesministeriets och utlandsbeskickningarnas konsulära tjänster, i synnerhet rådgivningen”, säger Outi Saarikoski, chef för enheten för konsulära ärenden.

Utöver covid-19-pandemin uppstod det 118 andra kriser och exceptionella situationer, orsakade av naturen eller mänsklig verksamhet, som krävde åtgärder för att skydda finländska resenärer. Dessa gällde särskilt konflikter och oroligheter inom landet (till exempel Myanmar, Afghanistan, Sudan och Etiopien). Även naturkatastrofer (till exempel orkaner, jordbävningar, översvämningar och vulkanutbrott) sysselsatte utrikesministeriet.

Alltid värt att göra en reseanmälan

År 2021 lämnade närmare 78 000 resenärer en reseanmälan till 199 länder på reseanmalan.fi.  Flest anmälningar gjordes om resor till Spanien, Grekland, Frankrike och Turkiet. Antalet reseanmälningar har sjunkit, vilket beror på att antalet resor har minskat, men andelen personer som gjort en reseanmälan har relativt sett ökat.

Finländska resenärers problem och behov av information har inte minskat. 

”Det händer och sker ute i världen och man kan inte vara beredd på allt. Vi rekommenderar alltid att resenärerna gör en reseanmälan som hjälper utrikesministeriet att ta kontakt med dem om de hamnar i en kris. Det är också väldigt viktigt med en reseförsäkring. Sjukhusvård kan bli väldigt dyrt. Även ett litet akut sjukdomsfall kan kosta tusentals euro beroende på landet. I allvarligare fall kan det kosta ännu mer”, säger Saarikoski.

Hjälpbehövande kontaktar såväl ambassaderna och konsulaten som utrikesministeriet och det konsulära jourcentret (+358 9 160 55555, paivystys.um@formin.fi). Dygnet-runt-jouren svarar för den akuta konsulära hjälpen utanför tjänstetid för alla Finlands ambassader och konsultat.

Både beskickningarna och jourcentret ger i första hand råd och hjälper kunden att på egen hand lösa sitt ärende.

 

Mer information:

Outi Saarikoski, chef för enheten för konsulära ärenden, tfn 0295 350 696

Utrikesministeriets e-postadresser har formen fornamn.efternamn@formin.fi.