Information till företagen om ansvarsfull affärsverksamhet i olika länder

Ett antal Finlands beskickningar runtom i världen har gett ut aktuell information om ansvarsfull affärsverksamhet i sina målländer. Syftet är att erbjuda företagen sammanfattad information om mållandets verksamhetsmiljö till exempel när det gäller arbetslivsrättigheter, miljöskydd och barnarbetskraft. Informationen ges ut i form av rapporter som finns tillgängliga i Team Finlands webbtjänst Market Opportunities.

Ansvarsfullhet: från frivillig verksamhet till en plikt

Utgångspunkten i ansvarsfull affärsverksamhet är att företagen ska sträva efter att förebygga och stoppa de skadliga effekter som både deras egen och deras affärspartners verksamhet kan ha på människor och miljön.

Europeiska kommissionen har följt utvecklingen mot större ansvarsfullhet och konstaterat att den är för långsam. Av EU-länderna har Frankrike och Tyskland i viss mån ålagt företagen att iaktta ansvarsfulla tillvägagångssätt. Kommissionen vill undvika att skapas olika nationella bestämmelser och samtidigt främja gemensamma ansvarsfulla förfaranden. Därför har kommissionen föreslagit reglering på EU-nivå om både företagsansvar(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) och förbud mot produkter tillverkade genom tvångsarbete(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Kommissionen förhandlar med medlemsländerna om dessa förslag till reglering.

Kunskap främjar ansvarsfullhet

När ansvarsfullhet blir förpliktande måste företagen veta hur deras egna funktioner, såsom upphandling, påverkar underleverantörernas verksamhet. Beställarföretaget måste också känna till bland annat hur underleverantörerna tryggar tillräckligt arbetarskydd, hanterar farligt avfall och huruvida arbetstagarna har organisationsfrihet.

Företagen tar reda på dessa omständigheter i första hand av sina affärspartner. För att företagen ska kunna ställa rätta frågor till olika leverantörer bör de ha en uppfattning av verksamhetsmiljön i landet i fråga.

Informationen på nätet är ofta splittrad och svårbegriplig. Detta är en utmaning speciellt för mindre företag som inte har egna anställda med ansvar för ansvarsfullhetsfrågor. Det kan också vara svårt att bedöma vilken information som är tillförlitlig.

Beskickningarnas rapporter om ansvarsfull affärsverksamhet är ett sätt att lätta företagens börda. De hjälper företagen att förstå vilka risker det finns när det gäller för ansvarsfull verksamhet och på vilket sätt riskerna kan hanteras. Innehållet i de landspecifika rapporterna på webbplatsen Market Opportunities(Länk till en annan webbplats.) bygger på offentligt tillgänglig information.