Civilsamhällesorganisationer har beviljats statsunderstöd för fredsarbete 2020

Utrikesministeriet har beviljat totalt 200 000 euro i statsunderstöd till åtta organisationer för fredsfrämjande verksamhet.

Syftet med understödet, som beviljas ur moment 24.90.50 i statsbudgeten för 2020 (Vissa statsunderstöd), är att stödja civilsamhällesorganisationers verksamhet som främjar fredsarbete och anknyter till Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska riktlinjer, till internationella åtaganden och i allmänhet till utrikesministeriets ansvarsområde.

I utlysningen låg fokus på verksamhet som främjar kvinnors och ungdomars deltagande i fredsprocesser (FN:s säkerhetsråds resolutioner 1325 och 2250), dialog mellan religioner och kulturer, vatten- och naturresursdiplomati samt IT för fredsarbete. Statsunderstöd för fredsarbete utlystes i år för första gången.

Sammanlagt 14 organisationer lämnade in ansökningar till utrikesministeriet inom utsatt tid. Organisationerna ansökte om bidrag mellan 3 000 och 100 000 euro.

Utrikesministeriet har beviljat understöd till följande organisationer:

  • Historiker utan gränser i Finland rf (HUGF)
  • SaferGlobe rf
  • Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians rf
  • Finlands Fredsförbund rf
  • De Hundras Kommitté i Finland rf
  • UN Women Finland
  • Finlands FN-förbund
  • Förbundet mellan Finlands Kristliga Föreningar av Unga Män rf (Finlands NMKY rf)

Statsunderstödet är ett allmänt bidrag till organisationernas verksamhet 2020. Understödet är behovsbaserat och beviljas för ett år.

Ytterligare information: Enheten för FN och allmänna globala ärenden, pol-50@formin.fi.